Добър адвокат София

Адвокатска кантора
''Благоев и Чолаков''

Правна помощ и консултации

ул.ген.Паренсов 43, ВХ.Б

Kantora@advo.bg

0879 089988 / 0879 079988

Всеобхватно
правно обслужване
на фирми
Правна помощ и
съдействие
на граждани
Процесуално
представителство
на всички инстанции

За нас

Адвокатска кантора ''Благоев и Чолаков''

Търсите добър адвокат София?

Ние от адвокатска кантора ”Благоев и Чолаков” предлагаме широк диапазон от услуги, включително консултации по данъчно и административно право, гражданско и търговско право, трудово и осигурително право, семейно и наследствено право, вещно и облигационно право, както и в други области на правото.

Ние сме професионалисти с голям опит в сферата на юридическата защита и процесуално представителство, и гарантираме, че всеки клиент ще получи индивидуално внимание и най-доброто възможно решение на своята юридическа проблематика.

Ние се грижим за интересите на нашите клиенти, като се стараем да им осигурим професионални правни консултации и възможно най-добрата подкрепа в представляването им пред съда или други държавни органи.

Ние винаги следваме честни и прозрачни бизнес практики и предлагаме конкурентно приемливи цени за нашите услуги. Нашата цел е да предложим висококачествени услуги, които да отговарят на всички Ваши изисквания и да задоволят Вашите очаквания.

Благодарим Ви за вниманието и се надяваме да имаме възможността да работим заедно и да Ви помогнем.

Ако смятате, че правата Ви са нарушени или имате нужда от правна помощ и защита, заповядайте в нашата кантора, за да обсъдим как можем да ви помогнем.

• Адвокат Никола Благоев

+359 879 089 988

• Адвокат Явор Чолаков

+359 879 079 988

Адвокат Никола Благоев добър адвокат София
Адвокат

Никола Благоев

Адвокат Явор Чолаков
Адвокат

Явор Чолаков

Сфери на дейност

Административно право

Взаимодействието с местните и държавни органи е неизменна част от ежедневието на всеки. Ето защо екипът ни предлага съдействие по всякакви казуси, от обжалване на актове и наказателни постановления, до предоставянето на правна помощ при търсене на отговорност от държавата и общините за вреди от незаконосъобразни актове и действия на администрацията.

Данъчно право

Нашата кантора е една от малкото тясно специализираните в областта на данъчното право. Поради спецификата на данъчното третиране и облагане, и приложението му спрямо всички граждани и юридически лица, ние решихме да насочим голяма част от усилията си в задълбочаване знанията ни в сферата на данъчното право.

Търговско право

За да си гарантира устойчива и успешна бизнес среда, вашата търговска дейност трябва да взаимодейства с динамиката на обществените отношения и още повече динамичното и бързо изменящо се законодателство. Практиката ни е концентрирана да действа и съветва по правни въпроси, свързани с широкия спектър на бизнеса и търговските сделки.

Вещно право

Собствеността върху една вещ и правата и задълженията, които произтичат от същата, определят приложимостта на вещното право. Независимо дали искате да продадете имот, да закупите такъв или да се освободите от вещни тежести върху същия, нашият екип има компетентността да се справи с всички дейности, касаещи това. Ние можем да Ви съдействаме и при всички видове вещни спорове.

Семейно право

Семейното право е онази част от правото, която урежда отношенията вътре в семейството, касаеща брачните отношения, родствеността, попечителството, осиновяването и настойничеството. В този деликатен отрасъл нуждата от добър адвокат София в точния момент, е от изключителна важност предвид последиците, произтичащи от неуредените и обтегнати семейни отношения.

Наследствено право

Наследственото право регламентира пряко въпроси, свързани с правото на наследяване, доброволна и съдебна делба на наследство, завещание и отказ от наследство. Независимо дали наследявате по право или по завещание, дали е възникнал спор относно наследството и правата Ви са накърнени, можем да намерим правилното решение.

Банково право

Договорите между кредитни институции и физически или юридически лица, крие своите особености и опасност от поемане на задължения, чието съдържание често остава неразбрано. Последното от своя страна води до отрицателни върху живота ни последици. Ето защо, ние сме насреща и сме готови да браним правата и интересите Ви.

Трудово и осигурително право

Възникването на трудовото правоотношение, неговото развитие и прекратяване създава гаранции за защита, както за работника, така и за работодателя. За да защитите правата си, ще Ви е необходим добър адвокат София. Ние можем да Ви предоставим правилни и навременни съвети на база действащото законодателство, за да решим и защитим Вашите права.

Застрахователно право

Всеки субект, страна по застрахователен договор има правото да получи обезщетение спрямо размера на претърпените от него вреди. Ако смятате, че застрахователя не е изпълнил своите задължения при настъпването на застрахователно събитие и правата Ви са нарушени, не се колебайте да се свържете с нас, за да можем своевременно да ви окажем необходимото правно съдействие.

Сфери на дейност

Административно право

Взаимодействието с местните и държавни органи е неизменна част от ежедневието на всеки. Ето защо екипът ни предлага съдействие по всякакви казуси, от обжалване на актове и наказателни постановления, до предоставянето на правна помощ при търсене на отговорност от държавата и общините за вреди от незаконосъобразни актове и действия на администрацията.

Данъчно право

Нашата кантора е една от малкото тясно специализираните в областта на данъчното право. Поради спецификата на данъчното третиране и облагане, и приложението му спрямо всички граждани и юридически лица, ние решихме да насочим голяма част от усилията си в задълбочаване знанията ни в сферата на данъчното право.

Вещно право

Собствеността върху една вещ и правата и задълженията, които произтичат от същата, определят приложимостта на вещното право. Независимо дали искате да продадете имот, да закупите такъв или да се освободите от вещни тежести върху същия, нашият екип има компетентността да се справи с всички дейности, касаещи това. Ние можем да Ви съдействаме и при всички видове вещни спорове.

Търговско право

За да си гарантира устойчива и успешна бизнес среда, вашата търговска дейност трябва да взаимодейства с динамиката на обществените отношения и още повече динамичното и бързо изменящо се законодателство. Практиката ни е концентрирана да действа и съветва по правни въпроси, свързани с широкия спектър на бизнеса и търговските сделки.

Застрахователно право

Всеки субект, страна по застрахователен договор има правото да получи обезщетение спрямо размера на претърпените от него вреди. Ако смятате, че застрахователя не е изпълнил своите задължения при настъпването на застрахователно събитие и правата Ви са нарушени, не се колебайте да се свържете с нас, за да можем своевременно да ви окажем необходимото правно съдействие.

Трудово и осигурително право

Възникването на трудовото правоотношение, неговото развитие и прекратяване създава гаранции за защита, както за работника, така и за работодателя. За да защитите правата си, ще Ви е необходим добър адвокат София. Ние можем да Ви предоставим правилни и навременни съвети на база действащото законодателство, за да решим и защитим Вашите права.

Семейно право

Семейното право е онази част от правото, която урежда отношенията вътре в семейството, касаеща брачните отношения, родствеността, попечителството, осиновяването и настойничеството. В този деликатен отрасъл нуждата от добър адвокат София в точния момент, е от изключителна важност предвид последиците, произтичащи от неуредените и обтегнати семейни отношения.

Наследствено право

Наследственото право регламентира пряко въпроси, свързани с правото на наследяване, доброволна и съдебна делба на наследство, завещание и отказ от наследство. Независимо дали наследявате по право или по завещание, дали е възникнал спор относно наследството и правата Ви са накърнени, можем да намерим правилното решение.

Банково право

Договорите между кредитни институции и физически или юридически лица, крие своите особености и опасност от поемане на задължения, чието съдържание често остава неразбрано. Последното от своя страна води до отрицателни върху живота ни последици. Ето защо, ние сме насреща и сме готови да браним правата и интересите Ви.

Често задавани въпроси

Консултация с адвокат цена - за устна консултация с добър адвокат София - цената в зависимост от сложността на конкретния казус е от 100лв. до 150лв. За писмена консултация/становище по определен правен въпрос или съдебно дело се заплаща сума от 200лв. до 400лв и се определя от обема и сложността на казуса.  Заплатената сума за консултация/становище ще Ви бъде компенсирана от хонорара при евентуален ангажимент по конкретния правен казус.

добър адвокат софия мнения
Ако търсите добър адвокат в София, важно е да отделяте време и да проучите различните мнения за възможните кандидати. В днешно време, когато всичко може да се намери онлайн, е добре да потърсите отзиви за адвокати и да видите какво мислят предишни клиенти за тях. Това може да ви помогне да изберете най добрия адвокат в България за вашата конкретна ситуация. Също така може да проверите и в "регистър на адвокатите"

Преклузивният срок за упражняване на правото на данъчен кредит е 12 месеца. В настоящия случай обаче, срокът ще изтече през месец май 2023 г. За тази цел обаче купувачът на стоката ще трябва да разполага с доказателства, че е получил данъчния документ през месец май 2022 г. В противен случай последният данъчен период, за който правото може да бъде упражнено, ще е януари 2023 г. 

Удостоверенията за данъчна оценка на имот издадени до 30 юни на текущата година, важат до тази дата. Удостоверенията, издадени след 30 юни на текущата година, са валидни до края на текущата година. Срокът за издаване е от един час до седем работни дни, в зависимост от това каква поръчка сте избрали,бърза, експресна, спешна, обикновена и др.

Електронният фиш е електронно съобщение за постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи. Той изпълнява функциите едновременно на акт за установяване на административното нарушение и наказателно постановление.

Електронен фиш се издава само когато наказанието не предвижда лишаване от право да се управлява МПС и/или отнемане на контролни точки. Същият се обжалва в  14-дневен срок, които тече от момента на получаването му. Жалбата се подава до Районния съд, действащ на територията, където е извършено нарушението и не се дължи държавна такса. Съветваме Ви да използвате услугите на добър адвокат София.

То се издава на законен наследник, на негов законен представител или на трети лица, когато са им необходими за техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно, както и с адвокатско пълномощно.

Необходимите документи са: искане по образец от с посочени данни за наследниците на починалия, което се подава от наследник или упълномощено от него лице; препис извлечение от акт за смърт /когато е издаден от друга община/; документ за самоличност на заявителя; нотариално заверено пълномощно или адвокатско пълномощно. 

Съветваме Ви да използвате услугите на добър адвокат София.

От 01.01.2022г. отпада таксата за подаване на годишен финансов отчет към Търговския регистър, като крайният срок за подаване  е 30 ти септември. Ако публикуването се извърши от добър адвокат София, цената е 50лв.

Освидетелстването на лицата явяващи се на ТЕЛК, се извършва в тримесечен срок от получаването на медицинските книжа в комисиите. Експертните Решения на ТЕЛК се получават в деня на освидетелстването или по пощата с обратна разписка. Те следва да бъдат получени лично или от упълномощени лица с нотариално заверено пълномощно. Съветваме Ви да използвате услугите на добър адвокат София.

Работодателя няма право на данъчен кредит за начисления му данък от оператора. Това е така, защото ваучерите няма да се използват от работодателя за осъществяване на облагаеми доставки. След като работодателят предостави ваучери за конкретна цел на служителите си, същото трябва да се приеме за доставка.

Тъй като по нея липсва насрещна престация, същата ще е безвъзмездна. Такъв вид безвъзмездни доставки се явяват извършени извън рамките на икономическата дейност на работодателя.

За регистрация на фирма (ЕООД) са Ви необходими следните документи, които следва да бъдат подадени със Заявление по образец А4 в Търговския регистър към Агенцията по вписванията: Решение на собственика на капитала за учредяване на дружество, Учредителен акт; Декларация по чл. 142 от Търговски закон ,

Декларация по чл. 141, ал. 8, от Търговски закон; Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен), което подлежи на задължителна нотариална заверка и се подписва пред нотариус; Декларация по чл. 13, ал. 4, от Закон за търговския регистър; Бележка за внесен капитал; Вносна бележка за платена държавна такса; Пълномощно, ако се подава от пълномощник. За повече информация относно регистрацията на фирма наемете добър адвокат София.

Анекс представлява едно допълнително споразумение между страните по предварително сключен договор. Има ред причини, поради които е необходимо сключването на анекс, като например промяна на срока на договора, промяна на цената по договора и др. Всеки анекс към договор започва с част, в която се споменават основния договор, датата на сключване и страните, които участват в него.

В основната му част се описват причините, поради които се сключва, следват подписите на страните  и той става неразделна част от договора. Към един договор могат да бъдат подписани няколко анекса, без да е необходимо да се преподписва самия договор. Съветваме Ви да използвате услугите на добър адвокат София. Евтин адвокат софия

Трудовият договор на работник или служител може да бъде прекратен с или без предизвестие. Прекратяването му с предизвестие става, като се отправи писмено такова към работодателя или управителя. Срокът на предизвестието за безсрочните трудови договори е 30 дни, ако в договора не е уговорен по-дълъг срок.

При срочен трудов договор, предизвестието има срок от 3 месеца, но не повече от остатъка на срока на договора. Основанията за прекратяване без предизвестие са следните: когато работника или служителя  не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване; когато работодателя забави трудовото му възнаграждение или обезщетение; когато работодателя промени мястото и характера на работата или уговореното възнаграждение и други случаи подробно изброени в чл. 327 от Кодекса на труда.

Едностранното прекратяване на трудов договор става с писмено заявление на работника или служителя до работодателя, като трудовото правоотношение се счита за прекратено, от момента на получаване на заявлението. Съветваме Ви да използвате услугите на добър адвокат София.

Това е уникален  9-цифрен номер, който се “присвоява” служебно при вписване на дружеството в Търговския регистър. Това е истинският идентификатор на фирмата, като всичко друго, включително и името, може да 

бъде сменено, но ЕИК остава същото. На база ЕИК се формира също и идентификационния номер по ЗДДС.

Правки консултации и правна помощ - адвокатска кантора Благоев Чолаков

Не може да бъде обект на собственост, съответно не  може да се придобие по давност етаж от сграда, който няма самостоятелен вход и врата, а представлява общо пространство със стълбището, обслужващо всички етажи. За повече въпроси, съветваме Ви да използвате услугите на добър адвокат София или адвокатска кантора. консултация добър адвокат София

Запора е вид забрана да се разполага с пари или с имущество. Той  се извършва от Частен съдебен изпълнител, Държавен съдебен изпълнител или Публичен изпълнител. Запор се налага върху движими вещи – автомобили, ценни книги и вземания - запорират се депозити, трудово възнаграждение, банкови сметки и други.

След запорирането длъжникът не може да се разпорежда с вещта и вземането си. Той няма право да прехвърля средства, да се разпорежда с автомобила си, да унищожи вещта върху която е наложен запора и др. Адвокатска кантора

Когато в нарушение на принципа на диспозитивно начало съдът се е произнесъл по предмет, по който не е бил ангажиран, постановеният от него съдебен акт е недопустим.

Обезщетение при пенсиониране следва да се дължи от този работодател и по това трудово правоотношение, при което  първоначално е придобито правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

От това следва, че при последващо трудово правоотношение, независимо от това дали се е пенсионирал, при прекратяване на същото, работника или служителя няма право на обезщетение, защото същото е било придобито при предходния работодател.

Правни консултации и правна помощ, добър аадвокат София

Когато едно лице регистрира своя търговска марка, то придобива изключителното право да я използва. Под “изключително” следва да се има предвид, че само това лице притежава правото да използва марката и може да се противопостави на всеки, който иска да използва същата. Терминът “използване” има широко значение и на практика включва всички действия по производство, маркетинг, продажба, реклама, внос, износ и др.

Разбира се, че се дължат. Възложителят трябва да плаща осигуровки, а също така и данък общ доход на изпълнителя. В някои случаи обаче, осигуровките могат да бъдат по- малко, защото изпълнителят може и да не се осигурява за трудова злополука, безработица, майчинство и др.

Всички фирми, които са извършвали дейност през предходната година, трябва да обявят в Търговския регистър свой годишен финансов отчет. Срокът за това е до 30 ти септември. Годишните финансови отчети по закон се изготвят от съставители на финансови отчети. Това най-често са счетоводители, назначени от съответната фирма или наети по договор, като поставянето на техният подпис е задължителен.

Адвокатска кантора Благоев и Чолаков - правни консултации и правна помощ

При работа на граждански договор не се натрупва трудов стаж, а само осигурителен. При него не се полага платен годишен отпуск, както и право на обезщетение при временна неработоспособност от НОИ. Това е така, защото при гражданския договор не се правят удръжки за фонд  „Общо Заболяване и Майчинство“.

В отношенията между търговеца и потребителя вторият е икономически по- слабата страна, докато търговеца е в позицията да налага условията по сделката. Често това става причина за вмъкване в общите условия на така наречените неравноправни клаузи. Те ощетяват потребителите по прекомерен и несправедлив начин. Ето някои примери за неравноправни клаузи: Освобождаване на търговеца от предвидената в закона отговорност; Отказ от страна на потребителя от права, които са му предоставени от закона; Предвиждане на несправедливо високо обезщетение за търговеца при неизпълнение на договора от страна на потребителя; Клаузи относно автоматично продължаване на срочен договор при мълчаливо съгласие или твърде рестриктивни възможности за прекратяване на същия;

Има и други клаузи, които съдът би счел за прекомерни, например: възможността търговеца да измени едностранно цената на услугите по договора или условията за предоставянето им.

Съветваме Ви да използвате услугите на добър адвокат София.

Законодателят не е предвидил максимален праг за издръжка на дете. Предвидил е единствено минималния размер на издръжката, който не може да бъде по-малко от ¼  от минималната работна заплата за страната. Издръжката, която може да се претендира се определя от всички факти и обстоятелства, какви са нуждите на детето? Има ли то специфични нужди, необходимост от лекарства, терапии и курсове. И какви са финансовите възможности на ответната страна да дава издръжка и какви доказателства има родителя за направените разходи за покриване нуждите на детето. От значение са също и доходите на родителя, при който детето живее постоянно

Адвокатска кантора Благоев и Чолаков

Работодателя дължи обезщетение при “трудова злополука”, дори и работника или служителя да няма сключена застраховка. Основание за изплащането на обезщетението е признаването на злополуката като трудова, по надлежния ред от НОИ. Обезщетението е лично и принадлежи на пострадалия, когато злополуката е довела до временна неработоспособност или трайно намалена такава. Ако инцидента е причинил смърт, право на обезщетение имат близките. Работодателя дължи обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди. Ако пострадалия е получил плащане по застраховка “трудова злополука”, обезщетението от работодателя ще бъде намалено със сумата заплатена по застраховката, ако същата е била за сметка на работодателя.

публикации

Регистрация на фирма ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО
Търговско право
ADVO.BG

7 стъпки за Регистрация на фирма ⚡ РЪКОВОДСТВО

✅ ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО с образци на документи за Регистрация на фирма ✅ какво трябва да знаете, какви документи трябва да изготвите и кои са 7-те стъпки, които трябва да направите, за да си регистрирате фирма?

прочети »
Регистрация по ДДС Защо и как да се регистрирам по ДДС? Адвокат данъчно право
Данъчно право
ADVO.BG

Регистрация по ДДС

Защо и как да се регистрирам по ДДС? Доброволна и задължителна регистрация по ДДС – какво е важно да знаете и от какво да се пазите? Ползи и недостатъци от регистрация по ДДС. Възстановяване на ДДС.

прочети »

Мнения и оценки