Адвокат административно право

Административно право и процес

Обжалване на наказателно постановление
Обжалване на административен акт

Административно
право и процес

Може да се обърнете към нашата кантора ако имате нужда от обър адвокат административно право софия

Административното право е отрасъл в правото, уреждащ отношения между държавната администрация от една страна и гражданите и юридическите лица от друга.

Държавните органи, чрез своите служители издават различни по вид административни актове във връзка с изпълнението на своите функции.

Административните актове подлежат на контрол относно тяхната законосъобразност и е предвидена възможност за тяхното оспорване в рамките на административния процес.

Обжалването на административен акт е пред органа издал същия, пред горестоящият административен орган или пред административните съдилища.

Административното право, както и част от гражданското дават възможност на гражданите и юридическите лица да претендират вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на държавни органи или длъжностни лица.

Законодателят дава и възможността увредената страна да бъде обезщетена за претърпени вреди по повод издадените, но отменени като незаконосъобразни или обявени за нищожни административни актове.

Една част от исковете са подсъдни на административните съдилища, а друга част на гражданските съдилища.

На административните съдилища са подсъдни следните искове за причинени вреди:

  •  от недопускането на възстановен държавен служител да изпълнява съответната длъжност;
  •  от незаконосъобразните наказателни постановления, действия и бездействия по налагане на административни наказания, включително и такива за присъждане на разноски в производството по обжалване;
  •  от незаконосъобразните актове, действия и бездействия на органите по изпълнение на наказанията при и по повод изпълнение на наказанията лишаване от свобода и пробация, или задържане с мярка за неотклонение “задържане под стража”;
  •  от нарушение на правата на гражданите, свързани с равенство в третирането, причинени от незаконни актове, действия или бездействия на държавни органи и длъжностни лица.

Ввключително и когато не е проведено производство по раздел “Първи” от Закона за защита от дискриминация;

На гражданските съдилища са подсъдни следните искове за причинени вреди:

  •  произтичащите от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на съдебните изпълнители;
  •  от незаконосъобразните действия и бездействия на администрацията на органите на съдебната власт;
  •  произтичащите от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрация по Закона за търговския регистър;
  •  произтичащите от транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения, собственост на държавата и общините;

С какво можем да
Ви помогнем

  •  Правни консултации във връзка с административното право и административни спорове.
  •  Възражения по актове установяване на административни нарушения (АУАН).
  •  Обжалване на административни актове от всякакъв характер.
  •  Обжалване на наказателно постановление.
  •  Обжалване на актове за превишена скорост.
  • Обжалване на електронен фиш.
  •  Обжалване на индивидуални административни актове или откази за издаването на такива.
  •  Обжалване на Принудителна административна мярка.
  •  Процесуално представителство по дела на всички съдебни инстанции.
  •  Процесуално представителство по дела за вреди, причинени от незаконни актове или действия на държавни органи и длъжностни лица.
  •  Защита срещу незаконно принудително изпълнение.
  •  Цялостна комуникация с държавни и общински органи, във връзка с административни процедури.
  •  Подготовка на книжа и документи за обществени поръчки.
  •  Оказване на съдействие във връзка с придобиване на лицензи и разрешителни в строителната сфера, заложни къщи, превоз на товари и пътници и др.

Обжалване на Принудителна административна мярка

 • Ще Ви консултираме по всички въпроси свързани с административната принуда.
 • Ще сключим споразумение с административнонаказващия орган, ако преценим, че това би било по-благоприятния вариант във Вашия случай.
 • Ще подготвим всички документи и ще съберем всички доказателства във връзка с обжалването на Заповед за налагане на принудителна административна мярка.
 • Ще изготвим нужната жалба и ще я депозираме чрез административния орган, издал заповедта до компетентния да я разгледа по същество Административен съд.
 • Ще Ви представляваме пред всички съдебни инстанции до окончателното приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт.
Обжалване на Принудителна административна мярка от адвокат административно право

Възражения по актове установяване на административни нарушения (АУАН)

 • Ще обсъдим с Вас всички факти и обстоятелства относно констатираното нарушение от страна на административния орган.
 • Ще извършим пълна справка относно действията по съставянето на акта за установяване на административното нарушение и дали същите са законосъобразни.
 • Ще Ви запознаем с правата, които имете и подробно ще Ви разясним за какво точно сте били наказани и по какъв начин ще Ви защитим.
 • Ще изготвим мотивирано и правно обосновано възражение срещу акта за  установяване на административното нарушение.
 • Ще се снабдим и ще приложим всички необходими доказателства съобразно законовите разпоредби, за да защитим Вашите права по най-добрия начин.

Дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

 • Ще Ви разясним в детайли в какви случаи и при какви условия може да се търси обезщетение за вреди по реда на Закон за отговорността на държавата и общините за вреди, причинени от администрацията.
 • Ще установим дали действително тези действия или бездействия от страна на администрацията са Ви причинили вреди, за които да претендираме обезщетение.
 • Ще преценим какъв е реалния размер на вредите, въз основа на които ще претендираме заплащане на обезщетение пред компетентния Административен съд.
 • Ще изготвим искова молба, в която ще изложим всички факти и обстоятелства, въз основа на които ще претендираме обезщетението.
 • Ще Ви представляваме пред компетентния Административен съд, а при необходимост и пред Върховен административен съд.
 • Ще Ви снабдим с изпълнителен лист, който ще предявим за плащане пред административния орган за присъдените от съда суми, след спечелване на делото.
Дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

Обжалване на административен акт

 • Ще Ви консултираме, като обясним подробно какви са вашите права и възможности за обжалване на конкретния административен акт.
 • Ще изготвим жалба срещу административния акт и ще подготвим всички необходими документи и доказателства.
 • Ще обжалваме административния акт по административен ред пред компетентния за това орган.
 • Ще Ви представляваме пред съда и ще защитаваме Вашите права във връзка с отмяната на акта по съдебен ред.
 • Ще Ви държим в течение във всяка една фаза, както на административното, така и на съдебното производство.
 • Ще Ви предложим съвети и стратегии за предотвратяване на бъдещи административни проблеми, респективно избягването на още санкции.

Обжалване на наказателно постановление

 • Извършваме подробен анализ на наказателното постановление, за да установим какви са възможностите и основанията за неговата отмяна.
 • Ще подготвим жалба, както и ще се снабдим с всички необходими доказателства и документи, които са ни необходими..
 • Ще разработим индивидуална стратегия за Вашето дело, като ще защитим по най-добрия начин Вашите права.
 • Ще Ви представляваме пред съда и ще Ви уведомяваме периодично за развитието на съдебното производство.
 • Ще Ви снабдим с изпълнителен лист, с които ще си върнете направените разноски по делото, след отмяната на наказателното постановление.

За повече информация вижте:
СТАТИЯ: Обжалване на наказателно постановление

Обжалване на наказателно постановление​ и възражения по актове

Обжалване на електронен фиш

 • Ще извършим задълбочен правен анализ на електронния фиш, за да установим въз основа на какво нарушение е издаден и какви са основанията за неговата отмяна.
 • Ще Ви запознаем с практиката на съда по идентични казуси и ще преценим каква ще бъде стратегията ни по обжалването.
 • Ще изготвим жалба срещу електронния фиш, както и ще приложим всички необходими доказателства към нея.
 • Ще настояваме пред съда, служебно да изиска от МВР доказателство дали техническото средство или система е преминавало редовен метрологичен контрол.
 • Ще Ви представляваме пред съда, като ще защитим Вашите права по възможно най-добрия начин.

За повече информация вижте:
Обжалване на електронен фиш: как да се възползвате от правата си?

Цялостна комуникация с държавни и общински органи

 • Извършваме всички процедури, свързани с администрацията, като издаване на разрешителни, лицензии, актове и други. 
 • Ще съдействаме при издаване на разрешителни за строеж, пристрояване и надстрояване.
 • Съдействие за регистрация на заложни къщи, издаване на лиценз за охранителна дейност и др.
 • Ще съдействаме относно издаване на лиценз за производство, пренос, разпределение или търговия на електрическа енергия.
 • Ще съдействаме за издаването на всички нужни документи относно изграждане на енергиен обект, съгласно Закона за Енергетиката пред Комисията за Енергийно и Водно Регулиране.
 • Подготовка на книжа и документи за Обществени поръчки и извършване на цялостната процедура.
адвокат административно право Никола Благоев

адвокат

Никола Благоев

консултация с адвокат административно право софия

Ако търсите добър адвокат административно право София, не се колебайте да се свържете с нашата кантора! Ние разполагаме с опитни адвокати, които имат доказан успех в решаването на административни проблеми и са готови да Ви помогнат.

Очакваме Вашето запитване и ще се радваме да се срещнем с Вас, за да обсъдим вашите нужди и да предложим най-доброто правно решение за Вашия случай.

Не изпускайте възможността да се консултирате с експерти в административното право!

Авокат недвижими имоти София Явор Чолаков, имотни сделки, предварителен договор, изготвяне на нотариален акт

адвокат

Явор Чолаков

Адвокат

Никола Благоев

Напишете

Съобщение

Адвокат

Явор Чолаков

Блог

Административно право
свързани теми от блога

ADVO.BG обжалване на наказателно постановление
Административно право
ADVO.BG

Обжалване на наказателно постановление

Как и кога може да пристъпим към обжалване на наказателно постановление? Как да сключим споразумение с наказващия орган и каква е давността на наказателното постановление? Как се подава жалба и какви са сроковете за обжалване на наказателно постановление?

прочети »

Често задавани въпроси

Отказват да ми издадат Разрешение за строеж. Какво да направя?

При постановен отказ за издаване на административен акт (разрешение за строеж), Вие имате 14 дневен срок от връчването му, за да обжалвате този отказ пред административен съд.

Имате право и да извършите предварително обжалване по административен ред пред горестоящия орган. В този случай, горестоящ на общинския кмет се явява областният управител.

Обжалване на административен акт директно в съда - може ли?

Административният акт може да се оспори и направо пред Съда, без да е изчерпана възможността за оспорването му по административен ред, освен ако в специален закон е предвидено друго. Срокът за оспорване е 14-дневен и тече от съобщаването на административния акт по реда на чл. 61 от АПК.

Желателно е да се обърнете към добър адвокат административно право.

Какви държавни такси се дължат при оспорване на административен акт пред административен съд?

По жалби срещу административни актове се събира следните държавна такси: за юридически лица с нестопанска цел и физически лица, които не са търговци, се заплаща такса в размер на 10 лева, за юридически лица се заплаща такса в размер на 50 / петдесет/ лева.

Какво представлява предварителна обезпечителна мярка (ПАМ)?

Принудителната административна мярка, представлява форма на държавна принуда, която има за цел да предотврати и преустанови административно нарушение. ПАМ не може да бъде ползвана за наказание, тя има за цел да обезпечи някаква нужда на органа, който я налага в защита на обществен интерес.

Кога влиза в сила принудителната административна мярка?

ПАМ влиза в сила когато изтекат сроковете за обжалването й или мярката е обжалвана, но е потвърдена от съда.