Адвокат административно право

Административно право и процес

Обжалване на наказателно постановление
Обжалване на административен акт

Административно
право и процес

Административното право е отрасъл в правото, уреждащ отношения между държавната администрация от една страна и гражданите и юридическите лица от друга. Държавните органи, чрез своите служители издават различни по вид административни актове във връзка с изпълнението на своите функции.

Административните актове подлежат на контрол относно тяхната законосъобразност и е предвидена възможност за тяхното оспорване в рамките на административния процес. Обжалването на административен акт е пред органа издал същия, пред горестоящият административен орган или пред административните съдилища.

Административното право, както и част от гражданското дават възможност на гражданите и юридическите лица да претендират вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на държавни органи или длъжностни лица. Законодателят дава и възможността увредената страна да бъде обезщетена за претърпени вреди по повод издадените, но отменени като незаконосъобразни или обявени за нищожни административни актове.

Една част от исковете са подсъдни на административните съдилища, а друга част на гражданските съдилища.

На административните съдилища са подсъдни следните искове за причинени вреди:

  •  от недопускането на възстановен държавен служител да изпълнява съответната длъжност;
  •  от незаконосъобразните наказателни постановления, действия и бездействия по налагане на административни наказания, включително и такива за присъждане на разноски в производството по обжалване;
  •  от незаконосъобразните актове, действия и бездействия на органите по изпълнение на наказанията при и по повод изпълнение на наказанията лишаване от свобода и пробация, или задържане с мярка за неотклонение “задържане под стража”;
  •  от нарушение на правата на гражданите, свързани с равенство в третирането, причинени от незаконни актове, действия или бездействия на държавни органи и длъжностни лица, включително и когато не е проведено производство по раздел “Първи” от Закона за защита от дискриминация;

На гражданските съдилища са подсъдни следните искове за причинени вреди:

  •  произтичащите от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на съдебните изпълнители;
  •  от незаконосъобразните действия и бездействия на администрацията на органите на съдебната власт;
  •  произтичащите от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрация по Закона за търговския регистър;
  •  произтичащите от транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения, собственост на държавата и общините;

С какво можем да
Ви помогнем

  •  Правни консултации във връзка с административното право и административни спорове.
  •  Възражения по актове за административни нарушения.
  •  Обжалване на административни актове от всякакъв характер.
  •  Обжалване на наказателно постановление (вижте повече).
  •  Обжалване на актове за превишена скорост.
  • Обжалване на електронен фиш (вижте повече).
  •  Обжалване на индивидуални административни актове или откази за издаването на такива.
  •  Процесуално представителство по дела на всички съдебни инстанции.
  •  Процесуално представителство по дела за вреди, причинени от незаконни актове или действия на държавни органи и длъжностни лица.
  •  Защита срещу незаконно принудително изпълнение.
  •  Цялостна комуникация с държавни и общински органи, във връзка с административни процедури.
  •  Подготовка на книжа и документи за обществени поръчки.
  •  Оказване на съдействие във връзка с придобиване на лицензи и разрешителни в строителната сфера, заложни къщи, превоз на товари и пътници и др.

Обжалване на наказателно постановление

С издаването на наказателно постановление, административно-наказващият орган налага административна санкция, въз основа на извършеното административно нарушение. В Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) е описан целия процес по наказване на нарушителите. Преди да бъде наложено административно наказание чрез издаването на наказателно постановление, трябва да бъде установено извършването на административно нарушение. Това става чрез съставянето на акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Наказателното постановление подлежи на обжалване пред Районен съд в района на извършване или довършване на нарушението.

Обжалване на административен акт

На обжалване подлежат, издадените от изпълнителните органи на управление, индивидуални и общи административни актове, както и отказът да се издаде административен акт. Издаването, оспорването и изпълнението на административните актове се урежда от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). В кръга на тези актове влизат лицензиите, разрешенията и отказите те да бъдат издадени, наредбите на Министерския съвет, министрите, актовете на НАП и много други. Тези актове подлежат на административен и съдебен контрол. Индивидуалните и общите административни актове могат да се оспорват по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган. Обжалването по съдебен ред се инициира по жалба на заинтересованото лице, подадена до Административния съд по постоянен адрес на посочения в акта адресат.

косултация с адвокат административно право софия

Ако търсите добър адвокат по административни дела София, не се колебайте да се свържете с нашата кантора! Ние разполагаме с опитни адвокати, които имат доказан успех в решаването на административни проблеми и са готови да ви помогнат. Очакваме вашето запитване и ще се радваме да се срещнем с вас, за да обсъдим вашите нужди и да предложим най-доброто правно решение за вашия случай.

Не изпускайте възможността да се консултирате с експерти в административното право!

Адвокат

Никола Благоев

Напишете

Съобщение

Адвокат

Явор Чолаков

адвокат административно право блог ADVO.BG

Блог

Административно право
свързани теми от блога

ADVO.BG обжалване на наказателно постановление
Административно право
ADVO.BG

Обжалване на наказателно постановление

Как и кога може да пристъпим към обжалване на наказателно постановление? Как да сключим споразумение с наказващия орган и каква е давността на наказателното постановление? Как се подава жалба и какви са сроковете за обжалване на наказателно постановление?

прочети »

Често задавани въпроси

При постановен отказ за издаване на административен акт (разрешение за строеж), Вие имате 14 дневен срок от връчването му, за да обжалвате този отказ пред административен съд. Имате право и да извършите предварително обжалване по административен ред пред горестоящия орган. В този случай, горестоящ на общинския кмет се явява областният управител.

Административният акт може да се оспори и направо пред Съда, без да е изчерпана възможността за оспорването му по административен ред, освен ако в специален закон е предвидено друго. Срокът за оспорване е 14-дневен и тече от съобщаването на административния акт по реда на чл. 61 от АПК.

По жалби срещу административни актове се събира следните държавна такси: за юридически лица с нестопанска цел и физически лица, които не са търговци, се заплаща такса в размер на 10 лева, за юридически лица се заплаща такса в размер на 50 / петдесет/ лева.

Принудителната административна мярка, представлява форма на държавна принуда, която има за цел да предотврати и преустанови административно нарушение. ПАМ не може да бъде ползвана за наказание, тя има за цел да обезпечи някаква нужда на органа, който я налага в защита на обществен интерес.

ПАМ влиза в сила когато изтекат сроковете за обжалването й или мярката е обжалвана, но е потвърдена от съда.