Адвокат вещно право

Вещно право

Съдебна делба на имот
Придобиване на имот по давност

Вещно право

Вещното право (недвижими имоти) определя видовете вещни права, тяхното съдържание, носителите на тези права и обектите, върху които те се разпростират. То регламентира и начините на придобиване и загубване на съответните права върху една определена вещ.

Носителят на едно вещно право може да го противопостави на всеки и да търси защита спрямо всяко посегателство върху него.

Видове вещни права

  •  Право на собственост: това е абсолютно, неограничено вещно право, което съдържа следните елементи: право на владение, право на ползване и право на разпореждане. Освен това, правната ни система познава и ограничените вещни права, които Закона за собствеността нарича още вещни права върху чужда вещ.
  •  Право на ползване: неговата същност се състои в правото да се използват определени вещи или вещ и да се получават добивите от тях, без да се променят съществено. Като в практиката правото на ползване намира най-често приложение в ползването на недвижим имот.
  •  Сервитутни права (служещи права): при тези права винаги е на лице един господстващ и един служещ имот. Най-често срещаните случаи са правото на преминаване, правото да се черпи вода, правото да се прекарат съоръжения.
  •  Право на надстрояване и пристрояване: това ограничено вещно право дава възможност на неговия носител да надстрои или пристрои съществуваща сграда и да стане собственик на надстроеното или пристроеното

Покупко-продажба на недвижим имот

Инвестицията в собственост – покупката на собствено жилище, инвестиционен или бизнес имот изискват определена сигурност и внимателен подход. Независимо дали искате да закупите или да продадете имот, било то жилище, офис или др., най-важното е изготвянето и набавянето на документи по бъдещата сделка, с което да си гарантирате избягването на бъдещи негативни последици. Покупко – продажбата на имот е сложен процес, но ако получите професионално правно съдействие от добър адвокат недвижими имоти, това няма да бъде така. Проверката на всички книжа и обстоятелства преди да бъде изповядана сделката по покупко – продажба на недвижим имот ще Ви помогне да вземете правилното решение, за да бъдете наясно с възможните предизвикателства и проблеми.

Съдебна делба на имот

Как да прекратите съсобствеността по съдебен ред чрез съдебна делба? За повече информация прочете тук.

 

Търсите добър адвокат недвижими имоти София?

Ако търсите добър адвокат недвижими имоти София, то Вие сте попаднали на точното място. Винаги може да разчитате на нашите услуги и бъдете убедени, че зад Вас ще застане добър адвокат вещно право, който ще защити интересите Ви.

С какво можем
да Ви помогнем

  •  Правни консултации и процедури по придобиване на недвижим имот.
  •  Проучване на недвижими имоти и даване на правни становища по сделки с тях.
  •  Проверка за вещни тежести върху имоти (ипотека, сервитут, право на ползване и преминаване).
  •  Подготовка на сделки с недвижими имоти: покупко-продажба на недвижим имот (вижте повече), дарение, прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане (вижте повече), замяна, право на ползване, ограничени вещни права.
  •  Учредяване и заличаване на ипотеки.
  •  Снабдяване с необходимите документи: данъчна оценка, скица, схема, удостоверение за семейно положение, удостоверение за наследници и др.
  •  Подготовка, изготвяне и изповядване на нотариални актове, констативни нотариални актове по документи, нотариални актове по обстоятелствена проверка.
  •  Подготовка на документи и изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на имот (вижте повече).
  •  Дела за собственост на имот.
  •  Придобиване на имот по давност – цялостна процедура (вижте повече).
  •  Съдебна делба (вижте повече).
  •  Доброволна делба на имот (вижте повече).
  •  Процесуално представителство пред различните видове съдилища.
  •  Правна защита по собственически и владелчески искове.
  •  Изготвяне на документи и консултации по режима на управление на етажната собственост.
  •  Изготвяне на всякакъв вид договори за наем, преддоговорни отношения, сключване, изменение, изпълнение и прекратяване на същите.

Съдебна делба на имот

В случаите, в които съсобствениците не могат да постигнат съгласие как да поделят общото си имущество се стига до способът на съдебна делба. Законът дава правото на всеки съделител да иска противно да волята на останалите съделители, прекратяване на съсобствеността по съдебен ред чрез извършването на съдебна делба. Съдебната делба протича в две фази. Първата фаза завършва с решение, с което се допуска делба. В тази фаза, съдът се произнася по въпросите между кои лица и за кои имоти ще се извърши делбата, както и каква е частта на всеки сънаследник. Във втората фаза на съдебна делба, съдът съставя разпределителен протокол, с който осъществява разделяне на недвижимите имоти между съделителите.

Придобиване на имот по давност

Независимо дали сме собственици на недвижим имот, ако не упражняваме фактическа власт върху него, е възможно друго лице да го завладее и в последствие – да го придобие по давност. Способът за придобиване на имот по давност става при сложен фактически състав, който трябва да бъде осъществен изцяло. Препоръчително да се използва специалист в областта на вещното право, който да извърши цялата сложна процедура по придобиване на имот по давност.

Никола Благоев адвокат вещно право София и недвижими имоти

адвокат

Никола Благоев

Имате нужда от
добър адвокат вещно право София?

Ако се нуждаете от професионални съвети в областта на вещното право или при възникнали проблеми свързани с недвижими имоти, не се колебайте да се свържете с нашата кантора. Ние сме на ваше разположение, за да ви помогнем в различни ситуации. В търсенето на добър адвокат вещно право София ние сме Вашите надеждни партньори. С нашата експертиза и опит, ще защитим вашите интереси и ще ви предложим най-подходящите решения.

Свържете се с нас сега и заедно ще намерим правилното решение на вашите въпроси.

Авокат недвижими имоти София Явор Чолаков, имотни сделки, предварителен договор, изготвяне на нотариален акт

адвокат

Явор Чолаков

Адвокат

Никола Благоев

Напишете

Съобщение

Адвокат

Явор Чолаков

адвокат вещно право, адвокат недвижими имоти блог ADVO.BG

Блог

Вещно право
свързани теми от блога

Често задавани въпроси

Как се прави справка за тежести на недвижим имот?

За справката е необходимо да поискате издаване на Удостоверение за липса на тежести. Същото се издава от Службата по вписвания към Агенцията по вписванията по местонахождение на имота или по – конкретно от Имотния регистър към Агенцията по вписвания. В Удостоверението са отразени всички вписвания, заличавания, отбелязвания на вещни тежести, права на трети лица и вписани съдебни претенции върху дадения имот.

Какво представлява предварителният договор за покупко-продажба на имот?

Предварителният договор най-общо казано представлява уговорка между продавача, който се задължава да прехвърли недвижимия имот на купувача, който пък от своя страна, гарантира да заплати за това, уговорената цена. В неговото съдържание е важно са описани клаузите, които изрично указват предмета, цената, сроковете и начина за изплащане на уговорената цена. Добре е договорът да бъде изготвен и проверен от адвокат вещно право, заради неговата специфика и сложност.

Как се проверява законността на нотариалния акт на продавача?

Ако имате съмнения относно законността на нотариалния акт на даден имот, той може да бъде проверен в съответната Служба по вписвания (Имотен Регистър) при Агенция по вписванията.

Каква е разликата между държавна и общинска собственост?

Разликата между държавна и общинска собственост е в това, че едната се управлява в интерес на цялото общество, а другата в интерес на конкретна териториална общност- общината.