Адвокат застрахователно право

Застрахователно право

Обезщетение при ПТП
Дела срещу застрахователи

Застрахователно право

Застрахователното право е вид обективно право, като в себе си включва съвкупност от правни норми, които регламентират отношенията, възникващи в процеса на образуване, функциониране и прекратяване на застрахователни дружества и отношенията между застрахован и застрахователно дружество. То има систематизация, която се състои от два основни дяла: устройствено-публично и договорно-частно застрахователно право, което включва правни норми, които уреждат отношенията между потребителите на застрахователни услуги и застрахователните дружества. Частното има два аспекта:

  •  oбщо – включва правни норми, регламентиращи общите положения относно формата, сключването на застрахователен договор, правата и задълженията на страните по него.
  •  специално – правни норми, които регламентират отделните видове застраховки.

Адвокат застрахователно право София, адвокатска кантора Благоев Чолаков

Обект на застраховане

Това са всички материални и нематериални блага, собственост на юридически и физически лица, които са подложени на въздействие на рисковете и се нуждаят от застрахователна защита. Живота, физическа цялост, здравето и работоспособността на индивида. Сгради, машини, оборудване, транспортни средства и др.

Застраховането е свързано със специални отношения, които възникват в следствие на сключен договор между застрахователя и физическо или юридическо лице. При тези отношения застрахователя поема отговорност срещу получена застрахователна премия да възмезди вредите, които могат да възникнат през времетраенето на застрахователния договор. За целта той организира и управлява събраните средства от застрахованите и ги разпределя между тях при възникване на събитие или сбъдване на условията по договора.

Всеки застраховател изготвя Общи условия, които са неразделна част от застрахователния договор. Те представляват типизирани клаузи за отделните застраховки, които определят обектите и субектите на даден вид застрахователно покритие и получените рискове. Всяка процедура по сключване, поддържане и ликвидация на даден вид застраховка, давностен срок, начин на уреждане на споровете, правата и задълженията е уредена в “Общи условия”. Следва да се има предвид, че в голяма част от “Общи условия” на застрахователя по сключените застрахователни договори, противоречат на Кодекс за застраховането. Те биха могли да ограничат или да изключат отговорността на застрахователя при настъпване на застрахователното събитие, за това прецизното преглеждане на разпоредбите на “Общите условия” от адвокат при сключване на застрахователен договор биха намалили бъдещи неблагоприятни последици за Вас като застрахован.

В тази връзка при настъпване на застрахователно събитие или при отказ за изплащане на обезщетение от страна на застрахователя, не се колебайте и се обърнете към добър адвокат застрахователното право.

С какво можем
да Ви помогнем

  •  Правни консултации по застрахователно право, относно всички видове застраховки.
  •  Правна помощ, свързана с обезщетение при пътно – транспортно произшествие.
  •  Дела и правни консултации по застраховка “Трудова Злополука” (вижте повече).
  •  Дела по застраховка “Автокаско” (вижте повече).
  •  Дела по имуществени застраховки.
  •  Дела по застраховка “Живот”.
  •  Дела по застраховка “Отговорност на Превозвача”.
  •  Дела по застраховка „Гражданска отговорност” (вижте повече).

Съдействие при сключване на застрахователни договори

Ние ще ви съдействаме в процеса по сключване на застрахователни договори, като ще предоставяме съвети относно оптималните застрахователни продукти и условия, които най-добре отговарят на вашите нужди и интереси.

Застрахователни претенции и обезщетения

Ние ще ви представляваме в случай на застрахователни претенции, като можем да преговаряме от ваше име с застрахователните компании, за да получите максималното справедливо застрахователно обезщетение.

Спорове със застрахователни компании

В случай на възникнали казуси със застрахователни компании, нашите адвокати ще се борят за вашите права и интереси, като предоставят съдебно и извънсъдебно представителство при разрешаване на конкретните спорове.

Регулаторни въпроси и съвети

Нашата кантора може да ви предложи съвети и консултации относно регулаторните изисквания, свързани с вашата застрахователна дейност.

Застрахователно право за малки и големи фирми

Предлагаме специализирани услуги за малки и големи фирми, включително съвети относно корпоративни застраховки, управление на риска и застрахователни продукти, които да запазят активите, отговорностите и интересите на вашата организация.

Отговорност на застрахователните брокери и агенти

Ако сте застрахователен брокер или агент, нашите адвокати могат да ви съдействат в случаи на възникнала договорна отговорност, представителство пред регулаторни органи и решаване на спорове с клиенти или застрахователни компании.

Добър адвокат застрахователно право София Никола Благоев

адвокат

Никола Благоев

Търсите добър адвокат застрахователно право софия?

Ако търсите адвокат застрахователно право София, попаднали сте на правилното място. Нашата адвокатска кантора е специализирана в областта на застрахователното право и предлага професионално представителство и консултации на клиентите си, които се нуждаят от помощ в тази сфера. Независимо дали става въпрос за сключване на застрахователни договори, застрахователни претенции, спорове или регулаторни въпроси, нашите адвокати са на ваше разположение, за да ви предложат компетентно решение на вашите проблеми.

Свържете се с нас сега и вижте как можем да ви помогнем.

Авокат недвижими имоти София Явор Чолаков, имотни сделки, предварителен договор, изготвяне на нотариален акт

адвокат

Явор Чолаков

Адвокат

Никола Благоев

Напишете

Съобщение

Адвокат

Явор Чолаков

Защо да изберете адвокат по застрахователни дела от нашата кантора?

Опит и професионализъм
Нашите адвокати имат дългогодишен опит в областта на застрахователното право, като предоставят качествени услуги на клиентите си.

Индивидуален подход
Разбираме, че всяка ситуация е уникална, и затова предлагаме индивидуален подход към всеки клиент, като внимателно изслушваме вашите нужди и цели, за да предложим най-подходящите решения.

Ефективно решаване на спорове
Нашите адвокати са опитни в решаването на спорове със застрахователни компании, като намират най-работещите начини за постигане на положителни резултати за клиентите си.

адвокат застрахователно право блог ADVO.BG

Блог

Застрахователно право
свързани теми от блога

Често задавани въпроси

В какъв срок се погасява правото на иск на пострадалия срещу застрахователя?

Началния момент, от който започва да тече погасителната давност е датата на настъпването на застрахователното събитие. Правото на иск по имуществена застраховка се погасява с изтичането на 3 годишна давност. По застраховка “Гражданска отговорност” и “Злополука”, правото се погасява с изтичането на 5 годишна давност.

Когато ПТП е причинено от водач без валидна застраховка “Гражданска отговорност”, срещу кого пострадалия има право на иск?

В този случай, пострадалия при ПТП има право да търси обезщетение по съдебен ред единствено срещу Гаранционния фонд.

Имам ли право на застрахователно обезщетение за щета при ПТП в чужбина по застраховка “Автокаско”?

За да регистрирате претенция към застрахователя си по ,,Каско’’ на МПС в България трябва да разполагате с протокол за ПТП, случило се в чужбина. Ако в инцидента няма пострадали хора, в рамките на ЕС се попълва двустранен констативен протокол, който е еднотипен за държавите в общността.

Уговаря ли се застрахователна сума при задължителна застраховка “Гражданска отговорност”?

Не. Не може да бъде уговорена застрахователна сума при сключването на застраховка “Гражданска отговорност”.

В какъв срок трябва да уведомя Застрахователя при настъпване на застрахователно събитие по имуществена застраховка?

В застрахователната полица може да бъде посочен срок, в който имате задължение да съобщите за застрахователното събитие. Ако такъв не е посочен, Вашето задължение е да направите това в 7 работни дни от узнаването за събитието. Има едно изключение, а именно за рисковете кражба и грабеж. При тях Застрахователят има право да въведе изискване за уведомяване в рамките на 24-часа от узнаването.

Застрахователят отказва да ми плати щета по Автокаско. Какви са правата ми?

Ако получите отказ от застрахователя да заплати нанесените материални щети по застрахованото МПС или заплатеното от негова страна не отговаря на реално претърпените материални щети, имате право да подадете писмено възражение към същия и в последствие да заведете дело срещу застрахователна компания.

Колко е сумата, която ми се полага при трудова злополука?

Сумата, която следва да Ви се полага при трудова злополука зависи изцяло от размера на вашето увреждане и вида на трудовия договор. Размера на обезщетението се определя от съда по справедливост, в съответствие с понесените от Вас вреди.