Адвокат трудово право

Консултации, обслужване, решаване на спорове и водене на дела

Трудово и осигурително право

Обърнете се кън нашата адвокатска кантора ако имате нужда от добър адвокат трудово право софия.

Сферата на трудовото право е твърде обширна и засяга всички лица, осъществяващи дейност по трудови правоотношения. Кодекса на труда регулира правата и задълженията, които възникват между работодател, работник или служител във връзка на сключен между страните договор. Полагането на труд е винаги възмездно, като това право и задължение не може да се прехвърля или наследява. Недопустимо е полагането на принудителният труд и произволното прекратяване на трудово правни отношения от работодателя.

Нарушаването на правата в процеса на престиране на работна сила относно изплащането на полагащото се възнаграждение, времето за почивка и отпуск, нарушенията относно работното време, добри и безопасни условия на труд, имуществена и дисциплинарна отговорност са все по-често срещани явления в наши дни. Правото на труд е гарантирано и защитавано от закона. Разрешаването на трудовите спорове, като неплащането на трудово възнаграждение, неизплащането или забавянето на осигурителни вноски предвид законодателството, се явява една от сложните юридически дейности. Това е съвкупност от редица детайли, с които човек не би могъл да се справи сам. При наличието на възникнал трудово – правен спор е добре да се обърнете своевременно към специалист в тази област, за да бъдат защитени Вашите права.

Осигурителното право регулира материалното осигуряване на гражданите, когато при настъпването на предвидени в закона причини, същите не могат да придобиват средства за живот срещу личния си труд или се налага да извършват нетипични за обичайния си живот разходи.

Осигурителните правоотношения са два вида:

  •  Първи вид – между осигуреното лице и осигурителния орган ;
  •  Вторият вид – между осигурителя и осигурителния орган;

Осигурителното право има и закрилна функция, тоест гарантиране на социалната закрила на гражданите в обществото и чрез обществото. Създава се възможност за осигуряване на човешкото достойно съществуване на стабилна икономическа основа.

добър адвокат трудово право софия

трудово правна консултация

Ако търсите добър адвокат по трудово право София, то Вие сте попаднали на точното място. Винаги може да разчитате на нашите трудови правни консултации и бъдете убедени, че зад Вас ще застане добър адвокат трудово право София, който ще защити интересите Ви.

С какво можем
да Ви помогнем

  •  Пълно правно съдействие и обслужване на работодатели и работници, касаещи трудовото законодателство.
  •  Трудово правни консултации относно сключване и прекратяване на трудови правоотношения.
  •  Събеседване и водене на преговори между служители и работодатели.
  •  Процесуално представителство пред компетентните съдилища.
  •  Дела при незаконно уволнение.
  •  Дела за неизплатени заплати (вижте повече).
  •  Спорове относно дисциплинарно наказание и уволнение.
  •  Искове по чл.221 ал.2 от КТ (обезщетение за работодателя).
  •  Съдебно и извънсъдебно решаване на спорове.

Имате нужда от добър адвокат по трудово право ?

Ако се нуждаете от добър адвокат трудово право София, няма нужда да търсите повече – нашата адвокатска кантора е тук, за да ви помогне. Специализираните ни адвокати в областта на трудовото право ще ви предоставят професионално решение и съвети по въпроси, свързани с трудовите отношения, правата и задълженията на работодатели и служители, както и разрешаване на спорове. Независимо дали сте работодател, който иска да се съобрази със законодателството, или служител, изправен пред проблеми на работното място, нашите адвокати са на ваше разположение, за да ви предложат ефективни решения.

Свържете се с нас сега, за да обсъдим вашите трудовоправни въпроси и да работим заедно за успешното им разрешаване. Добър адвокат трудово право с навременната си намеса, може да Ви спести много бъдещи проблеми.

Адвокат

Никола Благоев

Напишете

Съобщение

Адвокат

Явор Чолаков

адвокат трудово право, трудово и осигурително право блог ADVO.BG

Блог

Трудово и осигурително право
свързани теми от блога

Често задавани въпроси

Кога мода да ползвам платен отпуск?

За упражняване на правото си на годишен платен отпуск, служителят трябва да има минимум 8 месеца трудов стаж, независимо дали е придобит при един или различни работодатели. Един път придобито това право, то се запазва до края на трудовата дейност на служителя.

Какъв е минималният размер на годишния платен отпуск?

Минималният размер на платения годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни съгл. чл. 155 от КТ. Трябва да се има предвид, че някои категории служители имат право на удължен платен отпуск. Това е регламентирано в чл. 155 ал. 5 от КТ. Тези категории биват определяни с наредба на Министерски съвет.

Зачита ли се трудов стаж при работа на граждански договор?

При работа на граждански договор не се натрупва трудов стаж, а само осигурителен. При него не се полага платен годишен отпуск, както и право на обезщетение при временна неработоспособност от НОИ. Това е така, защото при гражданския договор не се правят удръжки за фонд  „Общо Заболяване и Майчинство“.

Какъв е срокът на предизвестие за прекратяване на срочен трудов договор?

Ако сте сключили срочен трудов договор, срокът на предизвестието е 3 месеца, но не повече от остатъка на срока по договора. Срокът се изчислява в календарни дни и започва да тече от деня, следващ деня на получаване на предизвестието от работодателя.

Тагове: добър адвокат трудово право софия

Ако работодателят не ми плаща заплатата навреме, мога ли да напусна работа без предизвестие?

Да. Кодекса на труда дава правото на работника или служителя да прекрати едностранно трудовия си договор, когато работодателя забави изплащането на поне една месечна работна заплата. В този случай не е необходимо да се отправя писмено предизвестие до работодателя.