Адвокатска кантора "Благоев и Чолаков"

Регистрация на фирма
Изготвяне на търговски договори

Адвокат търговско право

Търговско право

Търговец е всяко физическо или юридическо лице, което извършва търговски сделки изброени в чл. 1 от Търговския закон.

Нетърговци са лицата, които се занимават със селскостопанска дейност, занаятчии и лицата извършващи услуги с личен труд и лица упражняващи свободни професии, като например адвокати, лекари,архитекти и др.

Търговската сделка е юридически факт с основен елемент съгласието на едно или няколко лица, насочено към определени правни последици. Спецификата на търговската сделка може да се изведе въз основа на два критерия – икономически и юридически.

За да развивате търговска дейност, която е свързана с търговски сделки, следва да изберете някоя от следните правни форми за регистриране на фирма:

  •  Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД;
  •  Дружество с ограничена отговорност ООД;
  •  Едноличен търговец ЕТ;
  •  Събирателно дружество СД;
  •  Комадитно дружество КД;
  •  Комадитно дружество с акции КДА;
  •  Еднолично акционерно дружество ЕАД;
  •  Акционерно дружество АД;

Правната форма на едноличния търговец в последно време все повече остава на заден план, поради факта относно неограничената имуществена отговорност на собственика.

Законотворецът е дал и възможността по всяко време да промените каквито и да било обстоятелства на вашето дружество: промяна на учредителен акт или дружествен договор, промяна на лицата, които представляват и управляват дружеството, увеличаване и намаляване на капитала, промяна на седалище и адрес, прехвърляне на дружествен дял и др. Прехвърлянето или продажбата на дружествен дял или дялове трябва винаги да бъде в необходимата писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Преобразуване на търговско дружество

След като вече сте избрали някои от възможностите за регистрация на търговско дружество, законодателят дава и възможността същото да бъде преобразувано, ако това е необходимо. Уредените в Търговския закон форми на преобразуване са: вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма.

Важно!

Прехвърлителят на дружествени дялове попълва декларация, с която заявява, че няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения, с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.

Регистрация на фирма

Какво трябва да знаете за регистриране на фирма, какви документи трябва да подготвите и кои са стъпките, които трябва да предприемете?

Пълно ръководство може да намерите ТУК.

 

С какво можем
да Ви помогнем

  •  Регистрация на фирма / дружество (вижте повече).
  •  Прехвърляне на дружество и дружествени дялове.
  •  Преобразуване и промяна на правната форма на различни по вид дружества.
  •  Заличаване на Едноличен търговец (вижте повече).
  •  Несъстоятелност на търговски дружества.
  •  Ликвидация на търговски дружества.
  •  Изготвяне на книжа и документи от всякакъв характер, касаещи дейността на търговските дружества.
  •  Съдействие относно лицензионните режими на аптеки, транспортни фирми, таксиметрови компании, заложни къщи и др.
  •  Регистрация на търговска марка.
  •  Правни консултации и съдействие при стартиране на нов бизнес.
  •  Посредничество при сключване на извънсъдебни споразумения.
  •  Изготвяне на търговски договори.
  •  Вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози.
  •  Съдебни производства по търговски спорове.
  •  Съдебни производства относно порочните практики на банките във връзка с отпускането на кредити.

Промяна на обстоятелства на търговско дружество

Търсите добър адвокат търговско право софия?

Свържете се с нашата адвокатска кантора днес, за да получите качествени правни услуги в областта на търговското право. Нашите експерти ще Ви предложат персонализирана и ефективна помощ, която ще Ви позволи да се концентрирате върху успешното развитие на Вашия бизнес. Работим с фирми от различни отрасли, което ни позволява да предложим гъвкави и иновативни правни решения за Вашия бизнес. Независимо дали става въпрос за регистрация на фирма, промяна в обстоятелствата, сключване на договори или защита на интелектуална собственост, ние сме на Ваше разположение.
За да си запазите час за консултация или да получите съвет от добър адвокат по търговско право софия, не се колебайте да се свържите с нас!

Адвокат

Никола Благоев

Напишете

Съобщение

Адвокат

Явор Чолаков

адвокат търговско право блог ADVO.BG

Блог

Търговско право
свързани теми от блога

адвокатска кантора - регистрация на фирма
Търговско право
ADVO.BG

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма (Ръководство) – какво трябва да знаете, какво трябва да подготвите като документи и кои са стъпките, които трябва да предприемете?

прочети »
advo.bg заличаване на ЕТ
Търговско право
ADVO.BG

Заличаване на ЕТ

Кога е необходимо заличаване на ЕТ? Какви са условията, реда и процедурата по заличаване? Ревизия при закриване на ЕТ. Заличаване на Едноличен търговец в Търговски регистър.

прочети »

Често задавани въпроси

Да, възможно е. Към документите за регистрация се прилага удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, както и решение на управляващия му орган за участие в дружеството.

Когато едно лице регистрира своя търговска марка, то придобива изключителното право да я използва. Под “изключително” следва да се има предвид, че само това лице притежава правото да използва марката и може да се противопостави на всеки, който иска да използва същата. Терминът “използване” има широко значение и на практика включва всички действия по производство, маркетинг, продажба, реклама, внос, износ и др.

Закриването на фирма и прекратяването на дейността й се извършва чрез производство по несъстоятелност или производство по ликвидация. Тези производства са доста сложни и е добре да бъдат направени от адвокат, специалист в областта на българското търговско право.

Цесията е вид договор, при който дружество кредитор (цедент) прехвърля свое вземане от трето лице (длъжник) на друго дружество (цесионер).  Прехвърленото вземане преминава при новия кредитор с всички привилегии, обезпечения и други ползи. Първоначалният кредитор е длъжен да уведоми длъжника за прехвърляне на вземането.

Капитала на дружество с ограничена отговорност се увеличава чрез записването на нови дялове. Промените в капитала на дружеството трябва да бъдат вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.