Адвокатска кантора "Благоев и Чолаков"

Регистрация на фирма
Изготвяне на търговски договори

Добър адвокат търговско право

Търговско право

Търговец е всяко физическо или юридическо лице, което извършва търговски сделки изброени в чл. 1 от Търговския закон.

Нетърговци са лицата, които се занимават със селскостопанска дейност, занаятчии и лицата извършващи услуги с личен труд и лица упражняващи свободни професии, като например адвокати, лекари,архитекти и др.

Търговската сделка е юридически факт с основен елемент съгласието на едно или няколко лица, насочено към определени правни последици. Спецификата на търговската сделка може да се изведе въз основа на два критерия – икономически и юридически.

За да развивате търговска дейност, която е свързана с търговски сделки, следва да изберете някоя от следните правни форми за регистриране на фирма:

  •  Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД;
  •  Дружество с ограничена отговорност ООД;
  •  Едноличен търговец ЕТ;
  •  Събирателно дружество СД;
  •  Комадитно дружество КД;
  •  Комадитно дружество с акции КДА;
  •  Еднолично акционерно дружество ЕАД;
  •  Акционерно дружество АД;

Правната форма на едноличния търговец в последно време все повече остава на заден план, поради факта относно неограничената имуществена отговорност на собственика.

Законотворецът е дал и възможността по всяко време да промените каквито и да било обстоятелства на вашето дружество: промяна на учредителен акт или дружествен договор, промяна на лицата, които представляват и управляват дружеството, увеличаване и намаляване на капитала, промяна на седалище и адрес, прехвърляне на дружествен дял и др. Прехвърлянето или продажбата на дружествен дял или дялове трябва винаги да бъде в необходимата писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Преобразуване на търговско дружество

След като вече сте избрали някои от възможностите за регистрация на търговско дружество, законодателят дава и възможността същото да бъде преобразувано, ако това е необходимо. Уредените в Търговския закон форми на преобразуване са: вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма.

Важно!

Прехвърлителят на дружествени дялове попълва декларация, с която заявява, че няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения, с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.

Преди да пристъпите към процедурата по прехвърляне на дружествени дляо е добре да се обърнете за съвяет към добър адвокат търговско право.

С какво можем
да Ви помогнем

  •  Регистрация на фирма / дружество.
  •  Прехвърляне на дружество и дружествени дялове.
  •  Преобразуване и промяна на правната форма на различни по вид дружества.
  •  Заличаване на Едноличен търговец.
  •  Несъстоятелност на търговски дружества.
  •  Ликвидация на търговски дружества.
  •  Изготвяне на книжа и документи от всякакъв характер, касаещи дейността на търговските дружества.
  •  Съдействие относно лицензионните режими на аптеки, транспортни фирми, таксиметрови компании, заложни къщи и др.
  •  Регистрация на търговска марка.
  •  Правни консултации и съдействие при стартиране на нов бизнес.
  •  Посредничество при сключване на извънсъдебни споразумения.
  •  Изготвяне на търговски договори.
  •  Вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози.
  •  Съдебни производства по търговски спорове.
  •  Съдебни производства относно порочните практики на банките във връзка с отпускането на кредити.

Регистриране на фирма

 • Ще изберем най-правилния вид дружество за Вас, съобразно вашите изисквания и дейността, която ще осъществявате.
 • Ще ви запознаем с най-важните права и задължения, които произтичат след регистрацията на фирмата в Търговския регистър.
 • Ще изберем предмет на дейност, седалище и адрес на управление, име на фирмата, управител/и и всичко останало.
 • Ще съставим по най-професионален начин всички документи, необходими за регистрацията на бъдещото дружество.
 • Ще насрочим час за посещение при нотариус за нотариалната заверка на съгласието за приемане на управление и образец от подписа на управителя.
 • Ще извършим цялостната регистрация на фирмата в Търговския регистър, като по този начин ще Ви спестим и 50 % от държавната такса.

За повече информация вижте:
7 стъпки за Регистрация на фирма ⚡ ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО

7-Стъпки-за-регистрация-на-фирма-ПЪЛНО-РЪКОВОДСТВО

Ликвидация на търговски дружества

 • Ще стартираме цялата процедура по ликвидация на фирма, като ще изготвим решение за прекратяване на дружеството и назначаване на ликвидатор.
 • Ще уведомим НАП за предстоящото заличаване и ще Ви снабдим с удостоверение по чл. 77 от ДОПК, удостоверяващо че данъчната администрация е уведомена за започване на производство по ликвидация.
 • Ще подадем нужното заявление Б6 (за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация) към Търговски регистър, както и ще изготвим и публикуваме покана към кредиторите на дружеството ако има такива.
 • Ще представляваме фирмата пред НОИ, за да предадем нужните документи и ще Ви снабдим с нужното удостоверение.
 • Ще извършим фактическото заличаване на фирмата, чрез заявление по образец в Търговски регистър.

За повече информация вижте:
Закриване на фирма РЪКОВОДСТВО 

Регистрация на търговска марка

 • Ще попълним и подадем нужното заявление до Патентното ведомство, за регистрация на търговска марка.
 • Ще изпълним всички изисквания по заявлението за регистрация, включително 
  заявяване, експертиза и публикация.
 • Ще съдействаме за извършването на формална експертиза и в случай, че при нея се установят недостатъци, ще съдействаме същите да се  отстранят.
 • При наличие на абсолютни основания за отказ, ще изготвим възражение
  относно постановения отказ от страна на патентното ведомство.
 • Ще изготвим необходимите документи за подаване на Опозиция, срещу заявена за регистрация търговска марка, която наподобява вашата.
Регистрация на търговска марка от добър адвокат по търговско право софия

Вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози

 • Ще извършим всички необходими действия, за да обезпечим вашето вземане.
 • Консултации във връзка с обезпечения, ипотеки и банкови гаранции.
 • Ще изготвим и впишем обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози.
 • Ние извършваме процедура по прехвърляне на вземане (цесия), встъпване в дълг, заместване в изпълнение и др.
 • Предлагаме всички услуги във връзка с поръчителство, акредитиви, банкови гаранции и др.

Прехвърляне на фирма и дружествени дялове

 • Ще Ви запознаем ясно и разбираемо с това, какъв е процеса по прехвърляне на фирма и дружествени дялове.
 • Ще Ви разясним напълно това какви права и задължения ще се прехвърлят, след вписването на промените в Търговския регистър. 
 • Ще изготвим всички необходими документи касаещи прехвърлянето на дружествените дялове.
 • Ще съставим договора за покупко-продажба на дружествените дялове, съобразно законовите разпоредби.
 • Ще организираме посещение при нотариус, който ще удостовери чрез нотариална заверка, сделката по покупко-продажба на дружествени дялове.
 • Ще извършим вписването на извършените промени в Търговския регистър, след като подготвим всички документи по тази процедура.

Изготвяне на търговски договори

 • Договори за възлагане на управление, договори с търговски представители (прокуристи, търговски представители и посредници).
 • Договори за наем, във връзка с наемането на търговски обекти или производствени бази и др.
 • Консултантации по вече изготвени и подписани договори..
 • Съдействие чрез преговори за постигането на по-добри условия по договори за лизинг.
 • Цялостно съдействие в процедура по кредитиране от банкови и небанкови кредитни институции.
Изготвяне на търговски договори​ от добър адвокат търговско право София

Заличаване на ЕТ

 • Ще извършим цялостна проверка и ще установим колко е размерът на задълженията на търговеца, ако има такива.
 • Ще подадем до НОИ нужното заявление – декларация по чл. 5, ал. 10 от КСО за прекратяване дейността на осигурителя и издаване на удостоверение за предаване на ведомости за заплати и всички трудовоправни документи.
 • Ще Ви снабдим с удостоверение на осн. чл. 5, ал. 10 от КСО за приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник, след приключването на ревизията от НОИ.
 • Ще изготвим всички необходими документи, нужни за заличаването на търговеца.
 • Ще подадем всички необходими документи към Търговски регистър и ще заличим Едноличния търговец

За повече информация вижте:
Заличаване на ЕТ ⚡ ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО

Изготвяне на книжа и документи

 • Всякакви по вид трудови договори и съответните длъжностни характеристики към тях.
 • Всички необходими документи във връзка с прекратяването на трудовите правоотношения, уволнения и налагането на дисциплинарни наказания.
 • Вътрешни правилници, наредби, текущи документи и др.
 • Ще изготвим необходимите документи и ще ви запознаем с нормативните актове, с които работодателя е длъжен да запознае работниците или служителите при постъпването им на работа.
 • Общи условия, чрез които ще осигурим законосъобразното прилагане на GDPR, ако фирмата има собствен интернет сайт.
 • Провеждане и оформяне на документи, свързани с провеждането на общи събрания и заседания на органите на управление на дружеството.
Изготвяне на книжа и документи​ от адвокат търговско право

търговски сделки

Добър адвокат търговско право София

Търсите добър адвокат търговско право софия?

Свържете се с нашата адвокатска кантора днес, за да получите качествени правни услуги в областта на търговското право. Нашите експерти ще Ви предложат персонализирана и ефективна помощ, която ще Ви позволи да се концентрирате върху успешното развитие на Вашия бизнес. Работим с фирми от различни отрасли, което ни позволява да предложим гъвкави и иновативни правни решения за Вашия бизнес. Независимо дали става въпрос за регистрация на фирма, промяна в обстоятелствата, сключване на договори или защита на интелектуална собственост, ние сме на Ваше разположение.
За да си запазите час за консултация или да получите съвет от добър адвокат търговско право софия, не се колебайте да се свържите с нас!

Адвокат

Никола Благоев

Напишете

Съобщение

Адвокат

Явор Чолаков

Блог

Търговско право
свързани теми от блога

Прехвърляне на фирма
Търговско право
ADVO.BG

Прехвърляне на фирма

Какво задължително трябва да знаем преди да пристъпим към прехвърляне на фирма? Отговорност след продажба на фирма.

прочети »
ЗАПИС НА ЗАПОВЕД
Търговско право
ADVO.BG

Запис на заповед

Как се издава запис на заповед? Запис на заповед между физически лица. Образец на запис на заповед.

прочети »
Регистрация на фирма ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО, стъпки при откриване на фирма
Търговско право
ADVO.BG

7 стъпки за Регистрация на фирма ⚡ РЪКОВОДСТВО

✅ ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО с образци на документи за Регистрация на фирма ✅ какво трябва да знаете, какви документи трябва да изготвите и кои са 7-те стъпки, които трябва да направите, за да си регистрирате фирма? ✅ Стъпки при откриване на фирма

прочети »

Често задавани въпроси

Възможно ли е съдружник в ООД да е юридическо лице?

Да, възможно е. Към документите за регистрация се прилага удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, както и решение на управляващия му орган за участие в дружеството.

Какви права ми дава регистрацията на търговска марка?

Когато едно лице регистрира своя търговска марка, то придобива изключителното право да я използва. Под “изключително” следва да се има предвид, че само това лице притежава правото да използва марката и може да се противопостави на всеки, който иска да използва същата. Терминът “използване” има широко значение и на практика включва всички действия по производство, маркетинг, продажба, реклама, внос, износ и др.

Как се закрива фирма?

Закриването на фирма и прекратяването на дейността й се извършва чрез производство по несъстоятелност или производство по ликвидация. Тези производства са доста сложни и е добре да бъдат направени от добър адвокат търговско право.

Какво е цесия (прехвърляне на вземане)?

Цесията е вид договор, при който дружество кредитор (цедент) прехвърля свое вземане от трето лице (длъжник) на друго дружество (цесионер).  Прехвърленото вземане преминава при новия кредитор с всички привилегии, обезпечения и други ползи. Първоначалният кредитор е длъжен да уведоми длъжника за прехвърляне на вземането.

Как се увеличава капитала на дружество с ограничена отговорност?

Капитала на дружество с ограничена отговорност се увеличава чрез записването на нови дялове. Промените в капитала на дружеството трябва да бъдат вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.