Адвокатска кантора "Благоев и Чолаков"

Дела срещу банки, фирми за бързи кредити и колекторски фирми

Банково право

Поради множеството предлагани услуги от кредитните институции в банковия и небанков сектор, и предвид динамичната икономическа обстановка, все повече граждани и юридически лица заемат средства от същите. В днешни дни почти всеки използва услугите на банките и небанковите институции, независимо дали търси заемни средства или сключва договор за откриването на разплащателни, депозитни или други по вид сметки, преводи, кредитни карти, заеми и ипотеки и др. Банковите сделки са вид търговски сделки, защото независимо от качеството на лицето, което ги извършва те имат винаги търговски характер.

Когато Вие сключвате договор за потребителски или ипотечен кредит е необходимо предварително да се информирате за клаузите на договора и внимателно да се запознаете с Общите условия на същия. Трябва да бъдете насяно с факта, че в договора за банков кредит може да фигурира и друго лице, което да бъде солидарен длъжник с кредитополучателя, които ще отговарят заедно до неговото погасяване.

Поръчител и съдлъжник по банков кредит

Поръчителят по договор за банков кредит е лице, което поема задължение пред кредитора да отговаря напълно или частично за изпълнението на задълженията на длъжника. При неизпълнението на задължението от страна на длъжника, поръчителя носи солидарна отговорност пред кредитора, тоест ако длъжника не плати, банката може да поиска цялата сума от поръчителя и да го осъди. Договорът за поръчител задължително се сключва в писмена форма и е едно цяло с договора за банков кредит. Поръчителят трябва да бъде наясно, дали може сам да плати задължениято на кредитоискателя. Договора за поръчителство носи повече рискове отколкото ползи за поръчителя, като с него се цели обезпечаването (гарантирането) на един чужд дълг. Ако поръчителят погаси заема, разполага единствено с правото на обратен иск срещу длъжника за заплатените суми и законната лихва върху тях и то само по съдебен ред.
Солидарният длъжник обезпечава едно свое лично задължение. Вие сте солидарен длъжник, ако банковия кредит е отпуснат както на кредитополучателя, така и на Вас, без значение каква част от парите ще получите. Тоест, за разлика от поръчителя, солидарният длъжник се ползва от отпуснатите банкови средства. Дори и да сте изплатили своята част от кредита, ако сте подписали договор в качеството си на съдлъжник по кредита, солидарно сте поели задължението да върнете цялата сума на банката.

Видове обезпечения по банков кредит

Независимо дали се цели покупка на имот или заемане на сума от банката под формата на кредит, ипотеката върху недвижим имот служи като обезпечение по договор за заем/кредит. Тя бива два вида: законна и договорна.

Трябва да се има предвид, че неплащането на банковия кредит може да доведе до съдебно дело от страна на банката и възможност за принудително изпълнение, чрез което ипотекирания имот да бъде изнесен на публична продан. Не е необходимо и банката да ви осъди, за да изнесе имота на публична продан, тя може да да се снабди със заповед за незабавно изпълнение въз основа на извлечение от счетоводни книги и съда да издаде изпълнителен лист. Ипотеката е винаги привилегировано вземане от страна на банката и тя винаги ще бъде привилегирован кредитор.

Съветваме Ви при сключване на договор за банков кредит, обезпечен с ипотека, да се консултирате с адвокат, които да прегледа изцяло всички налични документи, за да се избегнат бъдещи неблагоприятни последици за Вас. Възможно е в договора за банков кредит или в Общите условия по същия, да има неравноправни клаузи, които не произвеждат действие за потребителя и се считат за нищожни, затова навременната консултация с адвокат е от особена важност. Ще получите съдействие и обслужване относно всички въпроси, които възникват, независимо дали се касае за преддоговорни отношения или вече сключен договор за банков кредит или небанкова институция

жалба срещу колекторска фирма

При възниклал проблем с изплащането на кредит, ако вашето задължение е прехвърлено към колекторска фирма, която злоупотребява с пожелието си, може да се обърнете към нас за помощ. Подаването и изготвянето на жалба срещу колекторска фирма от опитен адвокат банково право е гаранция за защита на вашите законни интереси.

споразумение с колекторска фирма

Добрият адвокат банково право може да сключи най-изгодното за Вас споразумение с колекторска фирма.

С какво можем
да Ви помогнем

  •  Правни консултации относно кредитирането на граждани и юридически лица.
  •  Цялостно правно обслужване, касаещо бизнес кредитирането на стартиращ и вече съществуващ бизнес.
  •  Съдействие относно вписването на ипотеки и други вещни тежести.
  •  Юридическа проверка при предсрочно прекратяване на заеми.
  •  Юридическа проверка и правна помощ при поръчителство и солидарна отговорност.
  •  Правна защита от колекторски фирми, свързани с неплатени кредити.
  •  Правна защита, свързана със запори на сметки.
  •  Правна защита от принудително изпълнение.
  •  Водене на дело срещу фирма за бързи кредити.
  •  Водене на дело срещу колекторска фирма.
  •  Водене на дело срещу банка (вижте повече).
  •  Водене на дело срещу небанкови кредитни институции.

Имате нужда от адвокат банково право?

Ние сме насреща!

Адвокат

Никола Благоев

Напишете

Съобщение

Адвокат

Явор Чолаков

банково право блог ADVO.BG

Блог

Банково право
свързани теми от блога

Регистрация по ДДС Защо и как да се регистрирам по ДДС? Адвокат данъчно право
Данъчно право
ADVO.BG

Регистрация по ДДС

Защо и как да се регистрирам по ДДС? Доброволна и задължителна регистрация по ДДС – какво е важно да знаете и от какво да се пазите? Ползи и недостатъци от регистрация по ДДС. Възстановяване на ДДС.

прочети »