Застраховка „Гражданска отговорност”

Застраховка „Гражданска отговорност”

Какво представлява застраховка “Гражданска отговорност”? Какви вреди покрива? Как да заведем дело и да получим справедливо обезщетение?
advo.bg застраховка "Гражданска отговорност"

Какво представлява застраховка “Гражданска отговорност”?

Всеки, който притежава МПС, което е регистрирано на територията на България е длъжен да сключи задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите. За да може да отпадне изискването за сключването на такава застраховка, МПС-то трябва да се снеме от отчет в КАТ, тоест да се върнат регистрационните номера.

“Гражданска отговорност” е вид имуществена застраховка, която има обезщетителен характер. С нея се дава застрахователна закрила на застрахования срещу риска да възникне в негова тежест отговорност за непозволено увреждане към друго лице.

Със сключването на застраховка “Гражданска отговорност”, застрахователят се задължава да покрие в границите на определената в застрахователния договор застрахователна сума отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди. Като трябва вредите по безспорен начин да са пряк и непосредствен резултат от застрахователното събитие.

Какви вреди покрива застраховката?

В застрахователното обезщетение по застраховка “Гражданската отговорност” се включват всички причинени вреди – претърпени загуби и пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от непозволеното увреждане. Застраховката обхваща и лихви за забава, когато застрахованият отговаря за тяхното плащане пред увреденото лице. Когато застрахования носи отговорност към повече от едно увредено лице, застрахователят определя действителния размер на вредите за всяко едно от лицата по отделно.

Основният принцип тук  е, че застрахователното обезщетение се дължи по силата на сключената застраховка “Гражданска отговорност”, но не повече от договореното застрахователно обезщетение в застрахователната полица (договор) – лимит на отговорността. Отговорността на застрахователя по застраховка “Гражданска отговорност” е лимитирана до договореното в застрахователния договор, независимо, че действителните вреди биха могли да надхвърлят договореното.

Лимит на застраховка “Гражданска отговорност”

Лимитите на отговорност са определени в Кодекса за застраховане и са еднакви за всички застрахователни компании. При събития, настъпили на територията на Република България се определят както следва:

 • за неимуществени и имуществени вреди, вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
 • за имуществени вреди (вещи) – 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

За територията на другите държави членки на Европейския съюз или за държавите, принадлежащи към Европейското икономическо пространство, застрахователните суми се определят спрямо местните законодателства на страните, в които е настъпило застрахователното събитие.

Задължения на застрахования при настъпване на застрахователно събитие

Застрахованият е длъжен във връзка с неговата “Гражданска отговорност” в срок до 7 работни дни от:

 • узнаването да уведоми застрахователя за обстоятелствата, които биха могли да доведат до възникването и;
 • узнаването да уведоми застрахователя за настъпване на застрахователно събитие;
 • узнаването да уведоми писмено застрахователя за предявените срещу него претенции;
 • връчване на съобщение да уведоми писмено застрахователя за искова претенция срещу него;
 • извършване на плащания по предявените срещу него претенции да уведоми писмено застрахователя за тях;

При предявен съдебен иск от увреденото лице застрахованият е длъжен в законоустановения срок да иска привличане на застрахователя в процеса, когато това е допустимо от закона.

advo.bg застраховка "Гражданска отговорност" 2

Защо да се обърнем към адвокат застрахователно право?

Все повече зачестяват инцидентите на пътя, както и делата свързани с търсене на справедливо обезщетение по застраховка “Гражданска отговорност”. От практиката ни, сме достигнали до извода, че в повечето случаи застрахователят е готов да сключи  споразумение с пострадалите, но предложените от него суми за възмездяване на вредите са крайно ниски. Много трудно е договарянето със застрахователя за изплащането на справедлив размер на обезщетението. Предложеното от негова страна обезщетение, не отговаря на действително претърпените имуществени и неимуществени вреди, а застрахователните дружества се опират на всевъзможни клаузи в Общите условия по застраховката, въз основа на които изплащат по-малко от дължимото обезщетение или изобщо отказват да изплатят такова.

За претърпените имуществени вреди – Вие имате право да получите от застрахователя като обезщетение действителната стойност, необходима за възстановяване на причинените вреди. Същата следва да бъде  определена като реалната пазарна стойност на увредената вещ към датата на събитието.

За претърпените неимуществени вреди – болки и страдания, то застрахователното обезщетение се определя по справедливост, вземайки предвид степента и вида на уврежданията.

Съгласно чл. 52 от ЗЗД, обезщетение за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост.

В правната доктрина няма законоопределен размер на “справедливост” или “справедливо обезщетение”. В тази връзка е добре да използвате услугите на адвокат застрахователно право, за да получите обезщетение за реално претърпените от Вас вреди.

В крайна сметка, помощта от адвокат застрахователно право, може да ви помогне да защитите вашите права и интереси, ако сте пострадал при ПТП или сте причинил такова.  Ако се сблъскате с проблеми, свързани със застраховка “Гражданска отговорност”, Вие може да си гарантирате, че след като имате на своя страна добър адвокат, ще получите справедливост.

Важно! По застраховка “Гражданска отговорност”, която е задължителна, застрахователят отговаря пред увреденото лице и когато застрахованият го е увредил умишлено. След като плати обезщетение на третото увредено лице, застрахователят има право да предяви регресен иск срещу застрахования за всичко, което е платил на пострадалия.

Дело срещу застраховател

Образуването на съдебното дело срещу застраховател е гаранция за получаване на обезщетение в сравнително справедлив размер. Често в Общите условия към договора за застраховка “Гражданска отговорност”, съществуват неравноправни и незаконосъобразни клаузи и условия, които съдът отчита като накърняващи правата на сключилите застраховката лица.

В съдебното производство, с оглед доказване основателността на иска и размера на дължимото обезщетение, следва да бъде допусната съдебна-автотехническа експертиза и да се назначи лице със специални знания (вещо лице). С тази експертиза трябва да се докаже механизма на ПТП и причинно-следствената връзка на твърдяното ПТП и настъпилите вреди. Тоест, ще се установи дали в действителност вредите са настъпили от това събитие или не.

Давностния срок за предявяване на иск по застраховка “Гражданска отговорност” е 5 години, считано от датата на застрахователното събитие.

Исковете за обезщетение на увреденото лице срещу застрахователя се предявяват пред съда, в чийто район към момента на настъпване на застрахователното събитие се намира настоящия или постоянния адрес на ищеца или по местонастъпване на застрахователното събитие. Ако претендираното обезщетение е до 25 000 лв, компетентен ще бъде Районен съд. Ако претендираното обезщетение е над 25 000 лв., компетентен ще бъде съответният Окръжен съд, а за град София, компетентен ще бъде Софийски градски съд.

Пряк иск на увреденото лице срещу застрахователя

Увреденото лице, спрямо което застрахованият е отговорен, има право да иска обезщетение пряко от застрахователя. Прякото предявяване на иск срещу застрахователя от пострадалия, се явява способ за по-лесно и по-бързо обезщетяване на увредения при непозволено увреждане от застрахования. Отговорността на застрахователя е договорна – до размера на застрахователната сума. Тоест ако сте увредено лице от ПТП, може да искате да Ви бъде изплатено застрахователно обезщетение директно от застрахователя, въз основа на сключената застраховка “Гражданска отговорност”.

Ако се претендират неимуществени вреди, като например сте получили травматични увреждания, болки и страдания, трябва в съдебно заседание да бъде назначена съдебно-медицинска експертиза. Чрез нея, както и с доказателствата, с които разполагате съдът ще Ви присъди обезщетение, спрямо реално претърпените вреди.

Исковете за обезщетение по Кодекса за застраховането на увреденото лице срещу застрахователя се предявяват пред съда, в чийто район към момента на настъпване на застрахователното събитие се намира настоящият или постоянен адрес на ищеца, неговото седалище, или по местонастъпване на застрахователното събитие.

Разбира се в този случай е добре да ползвате услугите на адвокат застрахователно право, защото това е сложен процес, който изисква задълбочени знания и опит в областта на застрахователното право.

Регресен иск срещу застрахования 

Застрахователя има право на регресен иск срещу застрахования:

 • когато застрахования е увредил умишлено лицето или лицата;
 • за всичко платено на увреденото лице – в случаите, когато застрахованият причини вреда чрез негови действия или бездействия вследствие на употребата на алкохол с концентрация в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействието на наркотично вещество или на негов аналог;
 • ако застрахования е отказал да се подложи или умишлено се е отклонил от проверка по установения ред за употреба на алкохол или друго упойващо вещество;
 • за всичко платено, когато застрахованият не е разполагал със свидетелство за правоуправление на МПС;

Важно! Извън гореописаните хипотези, застрахователя не разполага с възможността да предяви регресен иск срещу застрахования.

Давностния срок за правото на регресен иск срещу причинителят на вредите е 5 години, считано от момента на заплащане на застрахователното обезщетение от застрахователя.

Спогодба

Възможно е да се постигне спогодба между застрахователя и увреденото лице, а също и между увреденото лице застрахования.

Спогодбата между увреденото лице и застрахования, както и признаването на задължението от застрахования, имат действие за застрахователя, ако той ги одобри.

Пострадалият няма право да получи обезщетение от  деликвента (отговорния субект) над изплатеното от застрахователя обезщетение въз основа на постигнато споразумение, в което увреденият е заявил, че е напълно обезщетен за съответната вреда. С изплащането от застрахователя на обезщетението, предмет на сключеното споразумение, се погасява както прякото право на увредения срещу застрахователя, така и деликтното му право срещу причинителя на вредите.

Често задавани въпроси

Кой има право да получи обезщетение по застраховка “Гражданска отговорност” при ПТП?
Всеки участник в катастрофата, който е получил някакви увреждания вследствие на ПТП, има законното право да получи обезщетение. Само виновния водач няма такова право.
Ако застраховката е сключена от юридическо лице, какво вреди покрива?
Ако застраховката “Гражданска отговорност” е сключена от юридическо лице, тя покрива отговорността както на юридическото лице, така и на лицата, представляващи юридическото лице, и на лицата в трудови правоотношения с него.
Как се изчисляват неимуществените вреди от ПТП?
Неимуществените вреди (напр. болки и страдания) се удостоверяват и доказват чрез медицински документи: експертизи, удостоверения, епикризи, анамнези, протоколи от ЛКК или ТЕЛК, смъртен акт. Размера на претърпените вреди е предмет на споразумение със застрахователя, а ако такова не бъде постигнато, трябва да се заведе дело, като съдът ще определи размера на обезщетението.
Какъв е размера на адвокатския хонорар за водене на дело по застраховка “Гражданска отговорност”?
Хонорара за такова дело се определя съобразно правната и фактическа сложност на всеки конкретен случай, както и от размера на претендираното обезщетение, но не по-малко от сумите определени в Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.