Дела по застраховки автокаско

Дела по застраховки автокаско

Дела по застраховки автокаско-какво трябва да знаем? Как да заведем дело срещу застраховател?
advo.bg дела по застраховки автокаско

Застрахователните компании отказват изплащане на дължимото обезщетение за настъпилите материални щети по застраховка „автокаско“ позовавайки се на всевъзможни незаконосъобразни практики. Единствената възможност за защита правата на застрахования е предявяването на съдебен иск срещу застрахователя. В дела по застраховки автокаско има много особености, които ще разгледаме в тази публикация.

Каско на МПС

Имуществената застраховка е много разпространена в днешно време. По същата, обект на застраховане могат да бъдат както движими, така и недвижими вещи. Към имуществената застраховка, спада  и така наречената застраховка автокаско, в която обект на застраховане е движима вещ- МПС и ППС. Предвид големия избор от застрахователни компании трябва да се има предвид, че при сключването на застраховката “Общите условия” на застрахователите в повечето случаи са в техен интерес.

Тоест в самите условия има много задължения от страна на застрахованото лице, които следва да изпълни както след настъпването на застрахователно събитие, така и преди това.

Обичайна практика от страна на застрахователя е да отказва изплащането на застрахователно обезщетение за настъпило застрахователно събитие или да заплати обезщетение, което е явно несъразмерно с нанесените щети на застрахованото МПС. Така че ако получите отказ от изплащане на застрахователно обезщетение, не се плашете, а се свържете с адвокат застрахователно право.

Какво да направим след настъпване застрахователно събитие?

Независимо от вида на нанесените щети и начинът на настъпване на застрахователното събитие, трябва да уведомите своевременно застрахователя за това, за да може да регистрирате въпросните щети при същия. Срокът за уведомяването е седем работни дни, спрямо разпоредбите на чл. 403 от Кодекса за застраховането, но може да бъде уговорен и по-кратък в “Общите условия” на застрахователния договор. Минимума е три работни дни във връзка с чл. 403 ал.2 от Кодекса за застраховането.

Застрахованият има и задължението да представи всички изискани от застрахователя документи, относими към щетата, както и цялата информация относно настъпилото застрахователното събитие.

По застраховка автокаско, Вие имате право да получите от застрахователя като обезщетение действителната стойност като паричен еквивалент, необходим за възстановяване на причинените щети, определена като реалната пазарна стойност на увредената вещ към момента на настъпване на застрахователното събитие.

Голяма е вероятността застрахователя да вмени вина у вас, че не сте положили дължимата грижа, въз основа на което да откаже заплащането на застрахователното обезщетение.

Право на доверен сервиз

Често срещано в практиката при сключването на застрахователен договор по застраховка автокаско е застрахователят да Ви задължи да използвате услугите на негов “доверен сервиз”. Такива сервизи обикновено са доста натоварени и се изисква време в рамките на месец – два, за да бъде отремонтирано вашето МПС или ППС. Ако сте собственик на дружество, което извършва транспортни или други по вид услуги, вероятно не можете да си позволите “лукса” да изчакате в такъв дълъг период от време отстраняването на щетите и очаквано сте притиснати от срокове и поети задължения за извършването на този вид услуги.

Изброените причини се явяват сред основните подбуди на голяма част от нашите клиенти, които предприемат действия по отстраняване настъпилите щети за тяхна сметка в сервиз по техен избор. Тези действия неминуемо водят до отказ на застрахователя да заплати направените разходи, които неминуемо водят до необходимостта от търсене на съдействие от опитен адвокат застрахователно право.

Това е причина застрахователят да откаже изплащането на застрахователната премия по фактури, които сте му предоставили във връзка с извършения от вас ремонт.

Често аргументите на застрахователите са следните:

  • неизпълнение на “Общите условия” по застрахователния договор;
  • завишени цени спрямо цените на “доверените сервизи” от списъка на застрахователя;
  • липса на лиценз на избраният от Вас сервиз за извършване на ремонтни дейности на МПС и ППС и др.;

Порочната практика на застрахователите се изразява също и в това, че заплащат нереално ниска цена за човекочас, който не отговаря на среднопазарните цени за този вид труд и услуги.

Възражение срещу застрахователя

Ако получите отказ от застрахователя да заплати нанесените материални щети по застрахованото МПС или заплатеното от негова страна е крайно несправедливо, може да подадете писмено възражение към същия.

Писменото възражение срещу застраховател трябва да съдържа: вашето име, ЕГН, адрес, номер на застрахователната полица и подробно описание на претенциите Ви и причините за вашето недоволство. Във възражението трябва да опишете начинът на настъпването на застрахователното събитие и размера на претърпените вреди от ваша страна. Също така да поискате застрахователя да се обоснове на какво основание отказва да заплати, респективно отказва да изпълни задълженията си по застрахователния договор?

Трябва да поискате застрахователното обезщетение да бъде преразгледано.

Обикновено след настъпване на застрахователно събитие, ако застраховката автокаско е разсрочена на вноски, застрахователя ще ви задължи да заплатите остатъка от дължимите вноски до края на периода на застраховката. В писменото си възражение може да поискате да ви бъдат приспаднати дължимите вноски от сумата, която Ви се дължи по застраховката и съответно сумата, която застрахователя Ви дължи за претърпените материални щети.

След като застрахователят преразгледа всички налични доказателства и факти описани във възражението, същият ще реши дали да предложи по-високо обезщетение. В по-голямата част от случаите в нашата практика, застрахователят потвърждава първоначалните си аргументи и не заплаща по-висок размер от първоначалния.

Дела по застраховки автокаско – защо да използваме помощта на адвокат застрахователно право?

Ако смятате, че застрахователя не е изпълнил законовите си задължения и правата Ви на застрахован са нарушени, трябва същите да бъдат защитени по съдебен ред. За тази цел е препоръчително е да се свържете със специалист в тази област, а именно адвокат застрахователно право, който да Ви разясни всички процесуални действия за водене на дела по застраховки автокаско.

При отказ за изплащане на застрахователно обезщетение, застрахования трябва да докаже, че е имал валидно сключен застрахователен договор, собственост върху застрахованото МПС, реалната стойност на щетите, както и настъпването на застрахователното събитие и причинно следствената връзка между настъпилите вреди и застрахователното събитие.

В исковото производство е добре да бъде назначено вещо лице (експерт), както и да бъде допусната съдебна-автотехническа експертиза. Чрез нея  трябва да се докаже дали нанесените щети са пряка и непосредствена последица от процесното застрахователно събитие (ПТП) и какви са средните пазарни цени за отстраняване на нанесените щети към датата на настъпване на застрахователното събитие.

Застрахователят следва да докаже основанията за мотивите относно отказа за изплащане на застрахователното обезщетение.

Важно е да знаете, че “Общите условия” са неразделна част от всеки един застрахователен договор и трябва да се изпълняват стриктно от застрахованото лице. Следва обаче да се отбележи, че Кодекса на застраховането и като цяло законовите разпоредби имат предимство над клаузите на “Общите условия”. 

Съгласно Кодекса за застраховането при настъпване на застрахователно събитие, застрахователят е длъжен да плати застрахователно обезщетение, което е равно на действително претърпените вреди към деня на настъпване на събитието.

За действителна застрахователна стойност се смята стойността, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество, в това число всички присъщи разходи за доставка, строителство, монтаж и други без прилагане на обезценка. 

В случай на отказ от страна на застрахователя да изплати стойността на действително претърпените от Вас материални щети, се обърнете към адвокат застрахователно право, за да защитите своите права.

Често задавани въпроси

Как да предявя претенция към застрахователя по застраховка “Автокаско”?
За да получите застрахователно обезщетение по този вид застраховка, лицето което го претендира е длъжно да отправи към застрахователя писмена застрахователна претенция. Ако застраховката е сключена по повод договор за лизинг на МПС, претенцията се предявява от лизингополучателя, когато се претендират частични щети или лизингодателя, когато се претендира тотална щета. В претенцията трябва да бъде посочена банкова сметка, по която да бъде заплатено обезщетението.
Каква е сумата, която следва да получа от застрахователя, при настъпила щета на МПС по застраховка “Автокаско”?
Застрахователят е длъжен да заплати сума, която да обезщети действителната стойност на претърпените материални щети по вашият автомобил към момента на настъпване на застрахователното събитие. Действителната стойност се определя от експерт към застрахователната компания или назначено от съда вещо лице, при заведено съдебно дело срещу застрахователя. Ако щетата е тотална, застрахователят е длъжен да изплати действителната стойност на МПС-то към момента на настъпване на застрахователното събитие.
Как се определя, че е настъпила тотална щета на МПС?
Тотална щета на МПС е увреждане, при което стойността на разходите за необходимия ремонт надвишава 70% от действителната му стойност. Стойността на разходите за необходимия ремонт се определя съгласно определения способ за обезщетяване въз основа на: издадена проформа фактура от сервиз – при възстановяване в натура на вредите, или експертна оценка – при изплащане на парично обезщетение
Каква е цената на консултация с добър адвокат застрахователно право?
Цената за устна консултация с адвокат застрахователно право от Адвокатска кантора “Благоев и Чолаков” е в размер на 100 лева.