Дело за неизплатени заплати

Дело за неизплатени заплати

Дело за неизплатени заплати - към кого да се обърнете, какви са стъпките и процедурите, за да заведете дело за неизплатено трудово възнаграждение? Каква е давността за депозиране на искова молба за неизплатени заплати?
advo.bg Дело за неизплатени заплати

Основен принцип в трудовото право е възмездността на труда, тоест срещу престиране на работната си сила работникът има право да получи възнаграждение, чието заплащане е вменено в задължение на работодателя. Ако имате неизплатени заплати и работодателят отказва да ги изплати или отлага да направи това, тогава за Вас възниква възможността да образувате дело за неизплатени заплати срещу работодател.

Задължения на работодателя

Работодателят е длъжен в законоустановените срокове:

 • да начислява във ведомости за заплати трудовите възнаграждения на работниците и служителите за положения от тях труд;
 • да плаща в срок уговореното трудово възнаграждение за извършената работа;
 • да издава при поискване от работника или служителя извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения;

Ако работодателят не изпълнява стриктно задълженията си, паричните вземания, които той дължи могат да се търсят от работниците и служителите по два начина. Единият е по общият исков ред, а другият е по реда на заповедното производство, предвидено в ГПК.

Събиране на парични вземания по трудови правоотношения, които не са оспорени от длъжника по реда на заповедното производство- чл. 410 от ГПК

С прилагане на заповедното производство по ГПК за събиране на парични вземания по трудовото правоотношение, които работодателят дължи на работника или служителя се дава възможността работниците по-бързо да съберат дължимите им се парични вземания.

За да реализира тази възможност работникът трябва да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение до Районен съд и към същото да приложи извлечение от ведомостта, което по безспорен начин удостоверява съществуването на вземането в съответния размер.

Основният недостатък в заповедното производство произтича от факта, че работникът трудно би се снабдил с необходимите доказателства, удостоверяващи вземането. В повечето случаи работодателят държи тези документи и същия не е заинтересован да снабди работника или служителя с тях. В закона липсва ясно разписано задължение за това. Дори и работникът да успее да се снабди с тези документи, съществува риск работодателят да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение в едномесечен срок,  без да е необходимо да се аргументира за това. Когато възражението е подадено в срок, съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за установяването на вземането си в едномесечен срок. В такъв случай заявителят първо трябва да установи вземането си по общия исков ред.

По този начин се губи ценно време, през което работодателят може да предприеме действия, с които да затрудни събирането на вземането.

advo.bg Дело за неизплатени заплати 1

Дело за неизплатени заплати от работодател – бързо производство

Законодателят дава възможността на работника или служителя да брани своите права и законни интереси по реда на бързото производство, уредено  в чл. 310 – чл. 317 от ГПК.

По реда на бързото производство се разглеждат искове за:

 • трудово възнаграждение;
 • за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;
 • за възстановяване на предишната работа;
 • за обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа поради уволнението и др.;

В това производство предвидените процесуални срокове са значително по-кратки, което дава преимущество на работника или служителя, като целта е да се осигури ефективна и навременна защита.

Искова молба за неизплатени заплати от работодател се подава в районния съд по седалището на работодателя или по мястото, където се изпълнява обичайната ми трудова дейност. Същата трябва да се депозира в 3 годишен срок от датата, на която е трябвало да  бъде изплатено съответното трудово възнаграждение.

Действия на съда

В деня на постъпване на исковата молба съдът извършва проверка за нейната редовност и допустимост. Ако същата отговаря на условията, съдът изпраща препис на работодателя, който разполага с едномесечен срок за отговор. В деня на постъпване на отговора на работодателя или на изтичане на срока за това, съдът в закрито заседание насрочва дело за неизплатени заплати от работодател за дата не по-късно от три седмици.

В откритото съдебно заседание съдът:

 • събира представените по разглежданото дело доказателства;
 • изслушва устните състезания;
 • посочва деня, в които ще обяви мотивираното си решение;
 • съдът обявява решението си с мотивите в двуседмичен срок след заседанието, в които е приключило разглеждането на делото;
 • срока за обжалване започва да тече от деня на обявяване на решението;

Доказване

В делата за неизплатено трудово възнаграждение, работникът или служителят единствено трябва да докаже, че е бил в трудово правоотношение с работодателя и да заяви, че не е получил полагащото му се трудовото възнаграждение. По този начин доказателствената тежест се прехвърля върху работодателят, който следва да докаже  от своя страна, че е изплатил възнаграждението.

В производството пред районен съд задължително се назначава вещо лице и се допуска изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза. Чрез нея следва да се определи за какъв период се дължи трудово възнаграждение и размера на същото. Вещото лице се запознава изцяло с всички налични счетоводни и трудовоправни документи, като трудови договори, заповеди за назначаване, разплащателните ведомости за заплати и др.

Инспекция по труда жалба за неизплатени заплати

Ако работодателят отказва да ви предостави заповедта за назначаване, разплащателните ведомости и др. трудовоправни документи, може да сигнализирате ГД ”Инспекция по труда”. Компетентните служители ще извършат проверка, след което ще издадат “задължителни предписания” на работодателя Ви и ако същите не се изпълнят в срок, същият ще бъде глобен. Добре е да имете предвид, че правомощията на служителите от инспекцията са много ограничени. За това най-сигурния вариант за получаването на неизплатени заплати от работодател е да образуване дело за неизплатени трудови възнаграждения.

Разходи по дело за неизплатени заплати- адвокат трудово право

По дела за неизплатени трудови възнаграждения, работниците или служителите са освободени от заплащането на всички държавни такси, които са за сметка бюджета на съответния съд.

Дължимо от страна на работника или служителя е единствено адвокатското възнаграждение. По дело за неизплатени заплати от работодател, същото се определя от размерът на претендираните суми, съобразно Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

В случай, че сте пострадал от некоректен работодател и се нуждаете от правна помощ и защита, се свържете с адвокат трудово право, който да защити вашите права.

Често задавани въпроси

Ако работодателят не ми плати навреме, мога ли да прекратя трудовия си договор?
Да. Законодателят дава възможността на работника или служителя да прекрати едностранно трудовия си договор, когато последният забави изплащането на поне една месечна заплата. В този случай не е необходимо отправянето на писмено предизвестие. Същото правило важи, както по срочен, така и по безсрочен трудов договор.
Инспекция по труда жалба за неизплатени заплати- къде мога да подам жалба?
Жалба срещу неизплатени трудови възнаграждения може да подадете до всяко териториално разделение на ГД ”Инспекция по труда”. В нея подробно трябва да опишете свсички факти и обстоятелства по вашия казус..
Ако спечеля дело за неизплатени заплати от работодател, а фирмата е в процедура по несъстоятелност, как да си получа присъдените суми?
Ако работодателят Ви е в производство по несъстоятелност, трябва да се обърнете към Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”. Законът гарантира до определен размер възникналите по дадено трудово правоотношение права на работниците и служителите да получат начислените им, но неизплатени до обявяването на несъстоятелността на работодателя, трудови възнаграждения и обезщетения.
Kъм кого да се обърна за неизплатени заплати?
Ако имате проблем с неизплатени заплати от работодател, трябва да се обърнете към адвокат трудовото право. Ние от адвокатска кантора “Благоев и Чолаков” имаме значителен опит с дела за неизплатени трудови възнаграждения.