Закриване на фирма

Закриване на фирма

Всичко, което трябва да знаете при ликвидация на фирма: каква е процедурата за закриване на фирма и колко са дължимите такси за нейното закриване?
Закриване на фирма

Закриване на фирма|Какво представлява ликвидацията на търговко дружество?

Ликвидацията като правен институт е насочена към прекратяване на дейността на съответния търговски субект и настъпва безусловно. Последното означава, че за факта на настъпването й са без значение допълнителни условия и предпоставки, освен предвидените в закона. Ликвидацията има за цел при прекратяване на дружеството да се удовлетворят кредиторите на същото, да се довършат всички текущи негови сделки и отношения. А останалото след това имущество да се разпредели между съдружниците, съобразно дяловото им участие в капитала или т. нар. ликвидационна квота, след което се осъществява заличаването му като правен субект.

За постигане на тези цели се определя ликвидатор. Функциите на същия, очертани в чл. 266 и сл. от Т3, са подчинени изяло на осъществяване на ликвидацията на дружеството. Ликвидатор по съществото си е особен изпълнителен орган на дружеството в тази процедура. Същият е длъжен да довърши текущите сделки на дружеството, да събере вземанията, да превърне останалото имущество в пари и да удовлетвори кредиторите на търговеца., като може да сключва нови сделки само ако това се налага от ликвидацията. Изрично в чл. 266, ал. 6 от Т3 се сочи, че ликвидаторите носят същата отговорност за дейността си по ликвидацията както управителите и другите изпълнителни органи на търговските дружества.

Видове ликвидация на фирма

Ликвидация на фирма

Ликвидацията на търговските дружества бива доброволна – по волята на съдружниците и принудителна такава. Доброволната ликвидация може да бъде отразена по партидата на търговеца при успешно приключило регистърно производство по подадено заявление по реда на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Най- често такава се наблюдава при преобразуване на търговско дружество чрез сливане или разделяне на търговско дружество или при изтичане срока, за който е създадено същото. Важно е да се знае, че в случаите, когато законодателят по изключение урежда хипотези на прекратяване по право на търговски дружества, едновременно с това въвежда и подробна регламентация относно процедурата по ликвидация и кръга от лица, легитимирани да заявят в регистъра подлежащите на вписване обстоятелства.

Не така стоят нещата при принудителната ликвидация. Същата може да бъде разпоредена със съдебно решение само в спорно исково производство за прекратяване на дружеството (чл. 155 Т3, чл. 517 ГПК) или за обявяването му за недействително (чл. 70, ал. 3 Т3) и е винаги предвидена в закона

В заключение на написано до тук и тъй като това е най-честият въпрос, който клиентите ни си задават ще посочим, че няма легална и фактическа пречка едно търговско дружество да преустанови дейността си, но да продължи да съществува като субект в Търговския регистър.

Ликвидацията налага необходимост от заличаване на досегашното търговско дружество от правния мир и същото престава да съществува изобщо. Ето затова и процедурата за това е по-тромава и дълга, но не невъзможна. Съобразно опита който сме натрупали и в двата вида ликвидация, наблюдаваме че макар да възниква по волята на страните, доброволната ликвидация създава много повече несигурност и пречки за клиентите ни.

Това е така, защото в която и да е от хипотезите на принудителна ликвидация, участва нарочен орган в лицето на български съд, респ. прокуратура които са натоварени по закон да следят за редовността и валидността на действията, които извършват страните.

Не така стоят нещата при доброволната ликвидация. Тъй като тя се инициира по желание на страните (най-често участниците в самото дружество), законът не изисква същата да бъде под ръководството на съда, а за това е оправомощила специални органи, чиито актове са необходими за да се впише накрая заличаването в Търговския регистър на подлежащото на ликвидация търговско дружество. Ето защо се нуждаете от добър и опитен адвокат търговско право. Поради изложеното ще се съсредоточим върху процедурата за доброволна ликвидация.

Процедура по закриване на фирма – доброволно ликвидиране на търговско дружество

По същността си процедурата по прекратяване на дружество представлява многопластов комплекс от действия и актове на различни субекти, чието взаимодействие законът изисква, за да се стигне до крайната цел- преустановяване дейността и заличаване от Търговския регистър на ликвидираното дружество. Процедурата може да бъде обособена на три основни етапа:

Начало

  1. Вземане на решение за прекратяване дейността на дружеството: При ЕООД същото се взема от едноличния собственик на капитала. При ООД, от Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство.
  2. Решение за назначаване на ликвидатор/и: Решението следва да бъде взето заедно с решението за прекратяване на дружеството, поради което и двете решения следва да бъдат инкорпорирани в един дружествен акт, който се обявява в Търговски регистър. Заедно с акта, съдържащ двете решения се представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа на определения съдружниците ликвидатор. Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако с договора или по решение на общото събрание е определено друго лице.
  3. Уведомяване на НАП за започналата ликвидационна процедура: Съгласно чл. 268, ал. 3 от Т3, ликвидаторите са длъжник да уведомят НАП за започналата ликвидация (закриване на фирма). Уведомяването се състои в подаване на декларация до ТД на НАП по седалището на търговеца преди подаване на съответното заявление за вписване на подлежащото на вписване обстоятелство. От своя страна, ТД на НАП издава акт в 60-дневен срок от депозиране на уведомлението за започната процедура спрямо търговеца. С акта си ТД на НАП удостоверява, че уведомяването е надлежно извършено. Удостоверението за уведомяване се прилага към внесеното в Агенцията по вписванията заявление за вписване и е условие за разглеждането му. За да се снабдите с такова удостоверение от НАП, следва да се погасят всички публични задължения за дружеството за данъци, осигуровки и имуществени санкции.

Публичност – уведомяване на кредиторите на дружеството

При добро стечение на обстоятелствата, този етап е свързан с изчакването на 6 месеца, след изтичането на които и ако няма кредитори, които да са предявили претенции спрямо дружеството, ликвидацията се вписва в Търговски регистър. Преди това е необходимо самите кредитори да бъдат известени за процедурата. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обявява в търговския регистър. В случай, че в 6- месечния срок бъдат предявени претенции от кредиторите на дружеството, същите ще се удовлетворят от дружественото имущество.

Поради тази причина и ликвидаторите са длъжни да довършат текущите сделки на дружеството, да сберат вземанията му от трети лица, да превърнат останалото имущество в пари и да удовлетворят кредиторите. Те могат да сключват нови сделки само ако това се налага за да се защити интереса на дружеството. Ако обаче дружеството няма задължения към трети лица или тези трети лица не реализират правата си по закон, след изтичане на посочения 6- месечен срок, ще се пристъпи към действителното ликвидиране на дружеството.

Заличаване на дружество в търговския регистър

Преди фактическото заличаване, законът предписва някои действия, които следва да бъдат извършени, за да е валидно то. Ликвидаторът следва да състави счетоводен баланс към момента на прекратяването на дружеството. Балансът следва да бъде съставен от доклад, който да пояснява баланса. След изготвянето им, се подава заявление до търговски регистър за официалното заличаване на дружеството. След одобряване на представените документи и след като бъде удостоверено от съответния съдия по вписвания, че процедурата е протекла в съответствие със закона, дружеството бива заличено като действащо. Важно е да знаете. че фирмата /самото наименование/ на дружеството ще продължи.

Такси за закриване на фирма

Такси за закриване на фирма

В производството по ликвидация има два основни акта, които подлежат на вписване. Две са и таксите, които следва да се заплатят:

  • Първата се заплаща с подаването на заявлението  за вписване на обстоятелства относно прекратяването и ликвидацията (заявление № Б6).
  • Втората такса е дължима във връзка с обявяването на поканата до кредиторите на дружеството (заявление № Г1), което както казахме е необходимо условие, за да се извърши самата процедура.

Размерът на таксите е еднакъв – 40,00 лв. ако съответното заявление бъде подадено на гише и 20,00 лв. ако същото се депозира по електронен път от адвокат търговско право с електронен подпис.

Защо е толкова важно да използваме услугите на адвокат търговско право?

От изложеното в горните редове вероятно сте разбрали, че закриване на фирма е времеемко и разточително занимание, което едновременно с това изисква взаимодействие с множество държавни органи. Ето защо използването на услугите на добър адвокат търговско право би Ви спестило разиграванията между институциите, които както знаем обичат да си прехвърлят топката, но и вероятността да Ви бъде отказано заличаване.

Един добър адвокат търговско право може да предостави пълноспектърна помощ от началото до края на процеса на закриване на фирма, включително съставяне на необходимите документи и защита на интересите Ви. Използването на адвокат при закриване на фирма представлява инвестиция в правната сигурност и ефективно управление на процеса по приключване на дейността на притежаваното от Вас дружество.

Често задавани въпроси

Прекратява ли се ЕООД при смърт на едноличния собственик на капитала, едновременно и негов управител?
Краткият отговор е не. Това е така, той като смъртта на едноличния собственик на капитала не е абсолютно прекратително основание, а единствено относително такова, тъй като зависи от наличието на две отрицателни предпоставки – да не е предвидено друго в учредителния акт или наследниците да не са поискали продължаване на дейността на дружеството. След като дружеството не се прекратява с обективния факт на смъртта на едноличния собственик на капитала, едновременно и негов управител, остава открит пътят за прекратяването му от съда по реда на чл. 155, т. 3, вр. чл. 154, ал. 1, т. 5 Т3 – по иск на прокурора, поради това че в течение на три месеца едноличното дружество с ограничена отговорност няма вписан управител.
Колко време може да отнеме закриване на фирма?
Макар сроковете да варират в зависимост от спецификата на всеки казус, Минималният срок за закриване на фирма е 6 месеца. През този срок кредиторите на ЕООД/ООД могат предявят вземанията си.
Може ли трето лице да бъде ликвидатор на фирма?
В процедурата по закриване на фирма, всеки избран по надлежния ред може да бъде ликвидатор. Изборът на ликвидатор се извършва от Общото събрания, а ако то не постигне съгласие- от съда по молба на 1/10 от съдружниците.
Какво става с назначените в дружеството работници и служители при закриване на фирма?
Работниците и служителите се освобождават от ликвидатора, като срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца, а срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е също 3 месеца. След като всички трудови договори са прекратени, ликвидаторът уведомява НОИ и предава всички трудово- разплащателни ведомости, а НОИ от своя страна след като извърши обстойна проверка, постановява удостоверение.