Запис на заповед

Запис на заповед

Как се издава запис на заповед? Запис на заповед между физически лица. Образец на запис на заповед.
ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

Когато едно лице дава паричен заем на друго лице, един от най-лесните и бързи способи да бъде документирано и обезпечено това вземане е съставянето на запис на заповед. С предаването на паричната сума, именно за по-голяма сигурност, лицата подписват запис на заповед. Същата може да бъде издадена, като от физически лица, така и от юридически лица.

Поради спецификата на съставянето, необходимостта от спазването на регламентираната от закона форма и съдържание, Ви съветваме преди издаването или приемането на записа на заповед, да се обърнете към адвокат търговско право, който да я изготви или да Ви помогне в процеса по събиране на вземанията.

Какво представлява запис на заповед?

В качеството си на ценна книга, записът на заповед материализира едно парично вземане. В това си качество записа на заповед е едностранно волеизявление, по силата на което издателя обещава да плати на поемателя или на негова заповед, определена парична сума. Минимално необходимите страни са две – издател и поемател. Последния се явява кредитор по ценна книга (запис на заповед).

Форма и съдържание на запис на заповед

Формата и съдържанието на запис на заповед са определени от закона и тяхното нарушаване лишава записа на заповед от правна сила и няма да породи желаните последици. Съгласно чл. 545 от ТЗ (Търговски закон), запис на заповед трябва да съдържа:

  • наименованието “запис на заповед” в текста на документа на езика, на който е записан – независимо от това, че в заглавието документа се обозначава “запис на заповед” законът изисква в текста на акта да се съдържа също израза запис на заповед;
  • безусловно обещание да се плати определена сума пари – трябва да се съдържа безусловна клауза за плащане, че издателя категорично и безусловно се задължава да плати определена парична сума;
  • падеж – момента, в който задължението става изискуемо и кредиторът може да претендира плащане;
  • място на плащането – мястото на плащане трябва да бъде изписано в текста на запис на заповед, като трябва да бъде посочено населено място, улица и номер;
  • името на лицето, на което или на заповедта на което трябва да се плати – то трябва да бъде изписано ясно с три имена и ЕГН;
  • дата и място на издаването – те се изписват в горния ляв ъгъл на документа;
  • подпис на издателя – подписът трябва да бъде изписан саморъчно и да бъде положен под текста на запис на заповед;

Документ, който не съдържа някои от гореописаните реквизити, не е запис на заповед. В случая ще бъде на лице непълен запис на заповед, който НЕ поражда правни последици. Изключение е предвидено по отношение на три от реквизитите – падежа, мястото на издаване и мястото на плащане.

В случай, че не е посочен падежа, записа на заповед се смята платим на предявяване (чл. 536, ал. 2 от ТЗ), като още с поканата за плащане, той се счита за предявен. В случай, че не е посочено мястото на издаване, записа на заповед се смята за издаден в мястото, посочено до името на издателя. Ако до името на издателя не е посочено такова място, ефекта на този документ е недействителен. Местожителството (седалището) на издателя не запълва състава на запис на заповед, ако не е отбелязано до името на издателя.

Следователно, за да породи действие, запис на заповед трябва да съдържа или изрично място на издаването, или до името на издателя да е посочено населено място. Това място определя мястото на плащане.

Образец на запис на заповед

Във времето на бързата и лесна достъпност до информация в интернет, мнозина се опитват да намерят удобни решения за своите правни проблеми, без да потърсят професионален съвет от адвокат търговско право. Но когато става въпрос за съставяне на запис на заповед, е необходимо да се обърне специално внимание на източника и надеждността на предоставената информация.

Интернет пространството предлага множество по вид образец на запис на заповед, които се предоставят безплатно и се споделят от непознати автори. Въпреки това, ние като адвокатска кантора препоръчваме да не използвате такива образци, а да се доверявате единствено на квалифициран адвокат търговско право.

В сайта на нашата адвокатска кантора може да намерите полезни връзки и образци на различни по вид документи.

За повече информация, вижте тук –  Образец на запис на заповед.

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

Давностен срок при запис на заповед

Запис на заповед, който е платим на предявяване трябва да бъде предявен в срок до една година от издаването му, освен ако няма уговорен от издателя по-дълъг или по-кратък срок за предявяване. Възможно е при пропускане на този срок, съдът да откаже да издаде изпълнителен лист, за това е важно при такава хипотеза да се потърсите съдействие от адвокат търговско право.

Погасителната давност на записът на заповед е тригодишна и съгласно чл. 531, ал. 1 от ТЗ исковете срещу платеца се погасяват с тригодишна давност, считано от датата на падежа.

Важно! Давността не се прилага служебно и когато подадете заявление по чл. 417, т. 9 от ГПК, съдът ще издаде изпълнителен лист, ако документа отговаря на горепосочените условия. В този случай, кредитора се поставя в едно неблагоприятно положение, защото длъжникът може да направи възражение за изтекла погасителна давност.

Как да получа вземането си въз основа на издадения запис на заповед?

Ако има издаден запис на заповед и същият отговаря на посочените в закона условия, Вие имате възможност да подадете заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 417, т. 9 от ГПК и да се снабдите с  изпълнителен лист от Районния съд по постоянен адрес на длъжника. Към заявлението за издаване на заповед за изпълнение трябва да се има предвид, че задължително се прилага оригиналът на записа на заповед.

В това производство по-бързо се стига до издаването на изпълнителен лист, защото след като съда провери дали документа е редовен от външна страна и удостовери авторството и материализираното вземане, го издава. Съдът следи и дали вземането е изискуемо, тоест дали документа удостоверява подлежащо на изпълнение вземане. За издаването на изпълнителен лист съдът прави надлежна бележка върху заповедта за изпълнение и върху представения документ.

Важно е да отбележим, че е необходимо записа на заповед да бъде изготвен от адвокат търговско право, с което да се даде възможността на поемателя по записа на заповед да използва горната процедура и да се снабди със заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист в най – кратък срок. За да бъде записа на заповед редовен от външна страна, означава документа да съдържа всички описани в закона реквизити, да няма неясноти, зачерквания и да не дава повод за съмнение относно истинността на подписа на издателя.

Нуждата от адвокат търговско право е необходима и защото след издаването на заповед за изпълнение и изпълнителен лист, трябва да се образува изпълнително дело пред съдебен изпълнител. Не се доверявайте на готов образец на запис на заповед, който циркулира из интернет пространството. Заповедта за незабавно изпълнение с отбелязване за издадения изпълнителен лист се връчва на длъжника от съдебния изпълнител и едва в този момент, той научава за издадения против него изпълнителен лист.

Защита на длъжника срещу заповедта за изпълнение  

Способите за защита на длъжника са предвидени в чл. 419 от ГПК, от който следва: да се подаде частна жалба против разпореждането за незабавно изпълнение, заедно с възражение против издадената заповед за изпълнение. Частната жалба и възражението се подават в едномесечен срок, считано от датата на връчване на заповедта на изпълнение.

Важно! С подаването на частната жалба против разпореждането и възражението против заповедта на изпълнение се спира изпълнението, когато изпълния лист е издаден въз основа на запис на заповед.

Частната жалба се разглежда от въззивния съд и се подава чрез съда издал разпореждането.  В частната жалба, жалбоподателя може да изтъква аргументи свързани само със заявлението и представения към него запис на заповед. Например, ако записа на заповед не отговаря на задължителната форма в закона, това трябва да се посочи изрично в частната жалба.

Важно е да се има предвид, че и заявителя (кредитора) има възможността при наличие на възражение срещу издадената заповед, да предяви установителен иск за съществуване на вземането, в едномесечен срок от датата, на която е уведомен за подаденото възражение.

Защо ни е нужен адвокат търговско право?

Във връзка с гореизложеното, се развива едно исково производство, при което всяка страна трябва да докаже фактите и обстоятелствата, от които черпи благоприятни за себе си последици. В исковото производство по чл. 422 от ГПК съда не е длъжен да изследва наличието на каузално правоотношение между страните. Записът на заповед е ценна книга, материализираща права и доказателства за вземането.

Вземането по записа на заповед произтича от абстрактна сделка, на която основанието е извън съдържанието на документа. Ето защо, в случай че имате нужда от издаване на запис на заповед или имате вземане по вече издадена такава, трябва да се обърнете към адвокат търговско право, който да състави същата или да я предяви за изпълнение.

Често задавани въпроси

Необходима ли е нотариална заверка на записа на заповед?
Не е необходима нотариална заверка. Записа на заповед се издава и подписва само от този, който се задължава да плати, само в един екземпляр.
Какво да направим при изцяло или частично плащане по запис на заповед?
При частично плащане изискайте от поемателя (кредитора), пред вас да извърши отбелязване върху самия запис на заповед. Ако заплатите цялата сума по записа на заповед, изискайте от поемателя да Ви върне оригинала на записа, който сте издали.
В колко екземпляра трябва да бъде съставен и подписан запис на заповед?
Записа на заповед се издава винаги в един единствен екземпляр. Ако например издадете запис на заповед за 500 лв. в два еднообразни екземпляра, това означава, че сте се задължили да платите 1000 лв.
Какво означават изразите “без протест” и “без разноски” изписани в записа на заповед?
Изразът “без протест” означава, че се отнема възможността на издателя на записа на заповед да протестира относно приемането или срещу плащането на записа на заповед. Изразът “без разноски” означава, че се отнема възможността на лицето, в полза на което е издаден записа на заповед да претендира разноски във връзка със събиране на вземането по записа на заповед. Това не се отнася за съдебни разноски във връзка с исково или заповедно производство и/или издаването на изпълнителен лист за принудително събиране на вземането.