Обжалване на електронен фиш: как да се възползвате от правата си?

Обжалване на електронен фиш: как да се възползвате от правата си?

Давност на електронен фиш. Действията на КАТ при обжалване на електронен фиш: Какво трябва да знаете?
advo.bg Обжалване на електронен фиш

С настоящият материал ще ви запознаем с вашите права, когато ви бъде връчен електронен фиш, чрез който съответните поделения на МВР налагат парична глоба за превишена скорост и самото обжалване на електронен фиш.

Актовете, с които се установяват административните нарушения по Закона за движението по пътищата, могат да бъдат акт, издаден от КАТ или електронен фиш.

Как работи системата на КАТ при обжалване на електронен фиш?

Законът разпорежда, че при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство (камера за скорост), за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител.

В рамките на това производство административнонаказващият орган  има задължение да докаже, че е спазил всички законови изисквания за издаването на електронен фиш,  правилно е описал нарушението и е подведено под правилната правна норма, както и е използвал утвърдения образец, че автоматизираното техническо средство или система е преминало метрологичен контрол, изготвени са съответните протоколи, приложени са съответните снимки и е приспадната максимално допустимата грешка за съответния вид средство или система.

За разлика от акта, издаден от КАТ, с който само се констатира нарушението и въз основа на него се издава наказателно постановление за налагане на наказание, с издаването на електронен фиш едновременно се установява нарушението и се налага наказанието за него.

И предвид факта, че електронните фишове са специфични актове, то има особено производство за тяхното издаване и обжалване.

За да бъде издаден електронен фиш, нарушението на водача на МПС следва да бъде автоматично заснето с АТТС.

Какво е АТТС?

(АТТС) Автоматизирани технически средства и системи са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, които установяват и автоматично заснемат нарушения. Тези технически средства трябва задължително да са одобрени и проверени, по реда на Закона за измерванията.

Видове АТТС:

 • стационарни – трайно прикрепени към земята, подлежащи на периодично обслужване от контролните органи;
 • мобилни – временно разположени на участък от пътя (или прикрепени към МПС), работещи и установяващи нарушения в присъствие на контролните органи;

Какво е най-важно да знаете при обжалване на електронен фиш?

При обжалване на електронен фиш е важно да се знае:

 1. Законодателството, регулиращо въпроса относно начина и способите за обжалване на електронен фиш какви са вашите права при самото обжалване;
 2. Какви доказателства са необходими, за да докажете своята позиция;
 3. Да знаете каква е ролята на адвокат административно право при обжалване на електронен фиш и как може да Ви помогне в процеса;
 4. Процедурата по обжалване, която е предназначена за решаване на спорове във връзка с електронен фиш;

Как се издава електронен фиш?

Електронният фиш следва да бъде издаден най-късно една година след извършване на нарушението. В случай, че издаването е извършено след изтичането на този срок, фишът подлежи на отмяна по съдебен ред само на това основание и без да се разглежда нарушението по същество.

Съществува още една особеност в процедурата по издаване на електронен фиш и тя е, че той се издава в отсъствието на нарушителя и на контролния орган

 • Когато нарушението е установено и заснето с техническо средство в отсъствие на контролните органи, глоба се налага чрез издаване на електронен фиш. За всички останали случаи на административни нарушения могат да бъдат съставяни актове за установяване на административни нарушения в присъствието на нарушителя и свидетели.
 • Ако нарушението е заснето от мобилна камера по време на движение на оборудвания с нея полицейски автомобил, електронен фиш не може да бъде законосъобразно издаден. В тези случаи нарушителят се спира от движение и му се издава акт за установяване на административно нарушение.

Тоест, за да бъде издаден законосъобразен електронен фиш, вашето нарушение трябва да бъде заснето от стационарна камера, мобилна камера (“тринога”) или др. техническо средство, освен мобилна камера, с която е бил оборудван полицейския автомобил.

За законосъобразността на заснемането с автоматизирано техническо средство или система, съществуват и задължителни действия, които следва да бъдат извършени от поставилите ги на мястото на осъществяването на контрола полицейски органи, които обаче често се пропускат.

Най – важните от тези действия са преминаването на техническото средство или система на редовен метрологичен контрол, както и изготвянето на протокол за разположението му и прилагането на снимка, от която да е видно това разположение. В случаите, в които липсва протокол, той е некоректно попълнен или не е приложена снимка на разположението на камерата, електронният фиш подлежи на отмяна по съдебен ред.

Задължителни реквизити на електронен фиш

Електронният фиш се издават по образец, утвърден от Министъра на вътрешните работи.

Съгласно същата разпоредба на Закона за движение по пътищата, електронният фиш трябва да съдържа следните задължителни реквизити:

 1. данни за териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението;
 2. регистрационния номер на моторното превозно средство;
 3. мястото, датата, точния час на извършване на нарушението;
 4. собственика, на когото е регистрирано превозното средство;
 5. описание на нарушението;
 6.  нарушените разпоредби;
 7.  размера на глобата;
 8. срока, сметката и начините за доброволното й заплащане;

Липсата на който и да било от тези елементи води до фактическа незаконосъобразност на издадения електронен фиш, поради което той подлежи на отмяна по съдебен ред. 

advo.bg Обжалване на електронен фиш 1

Защо е важно да се ползва помощта на адвокат административно право при обжалване на електронен фиш?

Електронният фиш  представлява особен  административен акт, с който се засягат правата и  интересите на наказаното лице и за това е нужна помощ от адвокат административно право. Поради тази причина законът предвижда  процедура по обжалване на електронен фиш.

Възможностите са две:

 • обжалване на електронен фиш по административен ред;
 • обжалване на електронен фиш по съдебен ред;

Съществува  процедура по възразяване, че констатирания в електронния фиш нарушител не е реалният такъв. В 14-дневен срок от получаване на електронния фиш собственикът на моторното превозно средство може да предостави в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. В този случай се издава нов електронен фиш на лицето, което действително е извършило нарушението.

Обжалване на електронния фиш по административен ред става чрез подаване на правно аргументирано възражение, което е добре да бъде съставено и подкрепено с достатъчно мотиви и основания от адвокат административно право. Това трябва да бъде направено в 7-дневен срок от получаването му. В рамките на това оспорване, издаденият електронен фиш може да бъде анулиран, ако се установи, че моторното превозно средство е било обявено за издирване или че то е със специален режим на движение. Предвид кратките срокове по обжалването на електронен фиш е добре да се свържете с адвокат непосредствено след получаването му.

За уважаването или за отхвърлянето на възражението собственикът на моторното превозно средство следва да бъде уведомен писмено в седемдневен срок. Неспазването на този срок не е основание за отмяна на електронния фиш.

Обжалване по съдебен ред | Срок за обжалване на електронен фиш

От датата на уведомяването за постановяването на отказ за анулиране на издадения електронен фиш, започва да тече 14-дневния срок за обжалване на електронен фиш по съдебен ред. Жалбата се подава пред чрез териториалната дирекция на МВР, където е установено нарушението.

Ако например електронния фиш е издаден от МВР Габрово, съответно жалбата трябва да се подаде чрез МВР Габрово, до Районен съд Габрово. 

Липсата на недвусмислени доказателства, приложени от страна на административнонаказващия орган, във всички случаи води до отмяна от страна на съда на незаконосъобразно издадения електронен фиш.

Процедурата по издаване на електронен фиш се подчинява на специфични законови условия, които съществено се различават от условията, при които се издават актове и наказателни постановления от КАТ.

Спазването на тази процедура е съществено за законосъобразността на електронните фишове, които в много случаи се отменят от съдилищата, поради допуснати процесуални пропуски от страна на полицейските органи.

Районният съд насрочва съдебно заседание и призовава страните. Заседанието може да бъде проведено и в тяхно отсъствие. Дори нарушителят да не се яви лично или чрез упълномощен представител на делото, съдът е длъжен служебно да провери законосъобразността на обжалвания акт. Районният съд в състав само от един съдия разглежда делото по същество и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени електронния фиш. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване пред административния съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

Такса за обжалване на електронен фиш

При обжалване на електронен фиш НЕ се дължи държавна такса.

В случай че обжалваният акт бъде отменен от съда, то платеният адвокатски хонорар за адвокат административно право ще Ви бъде възстановен на основание чл. 63, ал. 3 от ЗАНН. Ако обаче съдът потвърди обжалвания акт, то може да бъдете осъдени да заплатите юрисконсултско възнаграждение към МВР в размер около 100-200 лв., както и хонорара за вашия адвокат. Тази промяна в ЗАНН бе обнародвана с ДВ бр. 94 от 29.11.2019 г., като до тази дата в производството по обжалване на електронния фиш не се присъждаха разноски, а същите се претендираха в отделно производство по ЗОДОВ.

В случай, че се нуждаете от съдействие за обжалване на електронен фиш, можете да се обърнете към добър адвокат София.

Давност на електронен фиш

Трябва да се отбележи, че в правото съществуват различни видове давностни срокове, които започват по различно време. Възможно е Електронния фиш да бъде отменен по давност, вследствие на изминал период от време. Добре е да се обърнете към адвокат административно право, който правилно да изчисли давностните срокове.

Изключително важно е да се установи кога е издаден електронния фиш, тъй като съгласно чл. 34 от ЗАНН не се образува административнонаказателно производство, ако е изтекла една година от извършване на нарушението. Тъй като, много често на самия електронен фиш дата на издаване липсва, то е добре да се направи справка, от която да се установи кога последният е издаден. Ако се установи, че фишът е издаден година след заснемане на нарушението, то тази глоба ще бъде оборена успешно в съдебно производство и санкцията ще бъде отменена.

Важно е да се спомене, че класическата давност на електронен фиш, която ще погаси електронния фиш започва да тече от деня, в който последният влиза в сила, тоест не е обжалван или е потвърден от съда. 

След като това се случи, държавата ще може да претендира паричната санкция от наказаното лице за срок от две години. В този период е допустимо срещу глобения да бъде образувано изпълнително производство и да се предприемат изпълнителни способи, които от своя страна ще удължат срока на погасителната давност.

За електронния фиш по аналогичен ред се прилага и така наречената „абсолютна давност“ както я назовава съдебната практика. Тя е с продължителност от 4,5 години. След изтичането на този период, санкцията наложена с електронния фиш не може да се търси с методите на държавната принуда и вземането се погасява по право.

Често задавани въпроси

В какъв срок трябва да платя глобата за електронен фиш, за да ползвам намаление?
Ако заплатите наложената глоба в 14 дневен срок от връчването на електронния фиш, то Вие може да се възползвате от 30% отстъпка.
В какъв срок трябва да ми бъде връчен електронен фиш?
Няма предвиден законоустановен срок за връчване на електронен фиш. Има единствено срок, в който трябва да бъде издаден електронния фиш, който е до една година, след извършване на нарушението.
Може ли да се издаде електронен фиш на юридическо лице?
Не. Електронният фиш трябва да се издаде на законният представител на юридическото лице (например на управителя), като последният може в двуседмичен срок да представи декларация, в която да посочи лицето, което е управлявало автомобила.
Какъв е максимално допустимата грешка при измерване на скоростта?
Максимално допустимите грешки на скоростомерите трябва да бъдат +/- 3 km/h до 100 km/h или +/- 3 % от измерената стойност за скорости над 100 km/h – при реални условия на измерване на скорост при полеви тестове.