Политика за поверителност

Предмет

Настоящата Политика за защита на личните данни, представя информация за начина, по който собственика на домейна “СЕМАРГАЛ” ООД с ЕИК 202551303, представлявано от Роман Василев Хабов, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, „Администратор“, „ние“ и/или „нас“, собственик на инт/оператор на интернет страницата: www.advo.bg наричана по-долу за краткост „Интернет страница“, обработва (включително, но не само събира и съхранява) лични данни на субекти на лични данни, като например ползвателите на Интернет страницата и на услугите на Доставчика.

Интелектуалната собственост (съдържанието), която съдържа интернет страницата е собственост на Еднолично адвокатско дружество “Благоев” с код по БУЛСТАТ 180806481, представлявано от адвокат Никола Благоев.

Понятието „лични данни“, използвано в Политиката за защита на личните данни, има значението, дадено му в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, а именно: „всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

Ние обработваме -включително, но не само: събираме и съхраняваме Ваши лични данни единствено във връзка със своята дейност и в съответствие с изискванията на приложимото законодателство, включително на Закона за защита на личните данни на Република България и на Общия регламент относно защитата на данните.

Ние обработваме личните Ви данни за нуждите на използване на Уебсайта съобразно с правилата на общите условия и въз основа на поне едно от следните основания:

 1. Съгласие на Ползвателя за обработване на лични данни;
 2. Обработването на личните данни е необходимо за изпълнение на договорни задължения на Доставчика към Ползвателя;
 3. Обработването на личните данни е необходимо за спазване на законови задължения на Доставчика;
 4. Обработването на личните данни е необходимо за целите на легитимните интереси на Доставчика за извършване на неговата дейност.

Данните, които обработваме са единствено:

 1. Имейл адрес;
 2. Имена;
 3. Телефонен номер ако е предоставен;

Обработваме изброените лични данни за целите на директния маркетинг, включително данни за потребление на уебсайта и данни за профили в социалните мрежи.

Оттегляне на съгласие

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо да използвате данните ни за контакт, описани в сайта.

Срок на съхранение на лични данни

Данните, събрани от потребителите се съхраняват за срок не по-дълъг от 24 месеца след първоначалното им събиране, като след изтичането на този срок, данните се изтриват. При изричното желание от страна на потребителя, данните могат да бъдат изтрити в срок от един месец.  

Удължаване на срока

Срокът на съхранение зависи и от продължителността на правоотношенията, възникнали между нас и съответния Ползвател, както и от целите, за които личните данни се обработват. Когато има индикация/и за потенциална/и правна/и претенция/ии или отговорност, тези срокове ще бъдат съответно удължени. 

Политика за „бисквитки“

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на използваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. 

Бисквитките се използват, за да събера информация за потребителя на съответния уеб сайт. Това спомага за оптимизация и адаптация на съдържанието на уеб сайта, според предпочитанията на потребителя.

Бисквитките могат да бъдат използвани за изготвяне на анонимна обща статистика, която ни помага да разберем как потребителя работи с уеб сайтовете.

Права на потребителите

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Потребителят може да упражни правата си чрез изпращане на съобщение до имейла ни: kantora@advo.bg

Всеки потребител има право на: 

 1. Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 2. Достъп до собствените си лични данни;
 3. Коригиране (ако данните са неточни);
 4. Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 5. Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 6. Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 7. Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 8. Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд. В случай на наличие на Интернет страницата на препратки към други интернет страници, Ви препоръчваме да се запознаете внимателно с политиките за защита на лични данни/поверителност на тези други интернет страници, защото при посещение от Ваша страна на тези страници Ваши лични данни могат да бъдат обработвани от въпросните интернет страници, което обработване не е обхванато от Политиката за защита на лични данни.