Обжалване на наказателно постановление

Обжалване на наказателно постановление

Как и кога може да пристъпим към обжалване на наказателно постановление? Как да сключим споразумение с наказващия орган и каква е давността на наказателното постановление? Как се подава жалба и какви са сроковете за обжалване на наказателно постановление?
ADVO.BG обжалване на наказателно постановление

Обжалване на наказателно постановление – основни принципи:  Административното нарушение е деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.

С издаването на наказателно постановление, административно-наказващият орган налага административна санкция, въз основа на извършеното административно нарушение.

Какво е АУАН?

Акт за установяване на административно нарушение установява наличието на извършено нарушение,  като същото трябва да е обявено от закона за наказуемо деяние. За да бъде валиден акта , той трябва да съдържа задължителните реквизити, регламентирани в чл. 42 ЗАНН.

Едно от най-важните условия за съставянето на АУАН, е че същият трябва да бъде съставен в присъствието на нарушителя, като е задължително спазването на  разпоредбите на чл. 42 – чл. 44 от ЗАНН, поради факта, че същите са императивни.

Според чл. 40, ал. 1 от ЗАНН, актът се съставя в присъствието на свидетелите, които са присъствали на извършването на нарушението. Актът за установяване на административно нарушение се подписва от актосъставителя и поне един свидетел, който да е бил очевидец на нарушението. Наказаният може да подаде писмено възражение срещу съставения му акт в седемдневен срок от връчването му, до наказващият орган.

Следващият етап от ангажирането на административно-наказателната отговорност на виновното лице е съставянето на наказателно постановление.

Какво е наказателно постановление?

Най-общо казано наказателните постановления представляват административни актове издадени от компетентните и овластени с това право държавни служители, с които завършва извънсъдебната фаза на административнонаказателно производство.

Реда и процедурата по издаването на наказателното постановление е регламентиран в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Наказанията, които се налагат за извършени административни нарушения могат да бъдат:

  • глоба;
  • обществено порицание;
  • временно лишаване от право да се упражнява професия или дейност;

Срок за издаване на наказателно постановление

Наказателното постановление се издава в до шестмесечен срок  от съставянето на акта. От нашата практика сме достигнали до извода, че най-често административно-наказващия орган издава наказателното постановление в рамките на един до три месеца.

Образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечния срок от съставянето на акта.  Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), който урежда правилата за провеждане на административнонаказателното производство, както и  редът и сроковете за обжалване на наказателно постановление претърпя значителни промени на  23.12.2021 г.

Преди промените етапа по административното наказване преминаваше през две фази: 1). съставяне на акт; 2).издаване на наказателно постановление, на основание на  фактическата обстановка и направените констатации в АУАН-а;

След промените обаче, законодателят дава нови възможности: Ако нарушението представлява маловажен случай, нарушителят да бъде предупреден писмено, както и се дава възмжността, същият да сключи споразумение с наказващия орган, установил нарушението.

ADVO.BG обжалване на наказателно постановление 2

Обжалване на наказателно постановление

Наказателното постановление подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред Районен съд в района, където е било извършено нарушението. Срокът на обжалване започва да тече от датата на получаването (връчването) на наказателното постановление на наказаното лице.

Подготовката на жалбата е изключително важен етап от процедурата по обжалване на наказателно постановление. За да си осигурите силни аргументи и правилното представяне на фактическата обстановка, която да бъде във Ваша полза пред съда е препоръчително да потърсите помощта на адвокат, специализиран в областта на административното право.

Помощта на специалист по административно право ще гарантира, че вашата жалба ще бъде изготвена съобразно законовите изисквания, както и че чрез нея ще бъдат изложени правилно всички благоприятни за Вас факти и обстоятелства. С опитен адвокат ще имате шанса да постигнете желания от Вас резултат при обжалването на наказателното постановление.

Имайте предвид, че обжалването на наказателно постановление е важна процедура и Вие имате право да я използвате, когато смятате, че сте били наказани от административния орган неправилно, несправедливо или незаконосъобразно. Адвокатите по административно право са ваши съюзници в този процес и ще защитят права и законните Ви интереси по най-добрия начин пред съда.

Жалба срещу наказателно постановление – срок за депозиране

Срокът за депозиране на жалба срещу наказателно постановление е преклузивен и ако изпуснете същият, дори и да са налице предпоставките за отмяна, наказателното постановление влиза в сила.

Важно! Чрез обжалване на наказателно постановление се спира неговото изпълнение. Тоест ако сте наказани например с глоба от 1000лв., до приключването на съдебното производство, тази сума не се дължи и не е изискуема. Единствено ако съдът потвърди наказателното постановление, след влизане в сила на съдебното Решение, глобата ще бъде вече изискуема.

С обжалване на наказателно постановление може да се иска отмяната на цялото наказание. Но ако не са налице предпоставките за отмяна на наказателното постановление, може да се обжалва размера на наложеното наказание. Например ако има безспорно установени нарушения, но наказващия орган е бил длъжен и не е приложил нормата на чл.27 от ЗАНН  и е наложил глоба над минималната.

В такъв случай е необходимо да се свържете с добър адвокат в София (адвокат административно право),  за да защити вашите права и законни интереси.

Важно! Ако наказателното постановление е въз основа на извършено от Вас първо нарушение и не са налице многобройни отегчаващи вината обстоятелства, това предопределя налагане на санкция съобразно законоустановения минимум.

Наказателно постановление давност

Съществуват различни срокове за изтекла давност на наказателното постановление. То трябва да бъде връчено в срок до 3 години от момента на неговото издаване – т.н относителна давност. Ако не е връчено в срок от 4 години и половина от установяване на нарушението, то тогава е изтекла абсолютната погасителна давност за провеждане на административно-наказателно производство.

Важно е да се знае, че когато наложеното наказание е глоба, давността е 2 години и независимо от нейното спиране или прекъсване, административното наказание не се изпълнява ако е изтекъл срок, който надвишава с ½ двугодишния срок.

Налагане на по-тежко наказание

Обжалването на наказателното постановление и неговата отмяна е много важно и поради друга причина. Така може да се избегне повторността на нарушението. Ако веднъж сте наказани с влязло в сила наказателно постановление и в едногодишен срок от влизане в сила на същото или на решението на съда, който го е потвърдил, извършите същото по вид нарушение ще се счита, че нарушението е извършено в условията на повторност. В този случай санкцията ще бъда в предвиденият от закона максимален размер.

Консултиране с адвокат административно право

От адвокатска кантора „Благоев и Чолаков“ Ви съветваме да потърсите адвокат административно право още при съставянето на АУАН, който да Ви предложи най-правилното решение съобразно конкретния случай.

В съдебното производство  по обжалване на наказателно постановление не се заплащат държавни такси. Тоест единствените Ви разходи по делото ще бъдат  само и единствено адвокатския хонорар. От края на 2019 г. законодателят даде възможност, в съдебните производства по ЗАНН да бъдат присъдени и разноски на страните. Тоест при отмяна на наказателно постановление от съда, ще имате възможност да си възстановите и разходите по адвокатското възнаграждение.

Често задавани въпроси

Как и кога мога да сключа споразумение с наказващия орган?
Споразумението може да се сключи, когато административнонаказателното производство е вече започнало. Страните по него са нарушителя и наказващия орган, като инициативата е в “ръцете” на нарушителя, с отправянето на предложение за сключване на споразумение в 14 дневен срок от връчването на акта. Наказващият орган също може да отправи предложения за споразумение в същия срок. Подписаното споразумение се равнява на влязло в сила наказателно постановление, което не може да бъде обжалвано пред съда.
Кога мога да подам жалба срещу наказателно постановление?
За да бъде подадена жалба срещу наказателно постановление и същата да бъде годно средство за защита, трябва да са налице определени предпоставки и пороци на наказателното постановление. А именно: незаконосъобразност на наказателното постановление; пороци в АУАН; нарушение на правото на защита на нарушителя; явна несправедливост на наложеното наказание.
Какво ще стане ако откажа да подпиша акта?
Ако откажете да подпишете акта за установяване на административно нарушение, това няма да доведе до неговата незаконосъобразност и отмяна. Актосъставителят ще отбележи в акта, че сте отказали да подпишете същия, като тези твърдения трябва да бъдат удостоверени с подписа на един свидетел.
Имам ли отстъпка ако платя глобата бързо и в срок?
След последните изменения на закона е предвидена възможността нарушителите да заплатят 80% от наложената им глоба. Плащането трябва да бъде направено в рамките на 14 дни от връчването на наказателното постановление на лицето.