Общи условия

за използване на интернет страница www.advo.bg

Предмет

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „СЕМАРГАЛ“ ООД с ЕИК 202551303, представлявано от Роман Василев Хабов,  наричано по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на интернет страницата: https://advo.bg/ , наричана по-долу за краткост „Интернет страница“, и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Потребител/и“ , на Интернет страницата, във връзка с използването от Потребителя  на Интернет страницата.

Данни за Доставчика

Чл. 2. Уебсайтът е собственост на „СЕМАРГАЛ“ ООД с ЕИК 202551303, представлявано от Роман Василев Хабов, със седалище и адрес на управление, гр. София, бул. Александър Малинов 51, по-долу за краткост „Оператор“. 

Общи Разпоредби

Чл. 3.  Интернет страницата и услугите, предлагани чрез нея, функционират при правилата описани в Общите условия.

Чл. 4. Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Интернет страницата, нито че последната не съдържа грешки.

Чл. 5. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата и/или съдържанието на Интернет страницата. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Интернет страницата.

Характеристики на Услугата

Чл. 6. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Потребителите от Доставчика чрез Интернет страницата, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:

(а) Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Интернет страницата. 

(б)  Доставчикът предоставя възможност за генериране на телефонно обаждане чрез функционални бутони в Интернет страницата.

(в) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания и заявки по имейл адрес (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на Интернет страницата. Ползвателят следва да попълни посочените от Доставчика полета и да избере бутон Изпрати. При използване на тази услуга Потребителите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Потребител и Доставчика, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Доставчика за предоставяне на определена услуга и не поставя Доставчика и Потребителя в договорни отношения. Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.

(г) Доставчикът предоставя възможност за ползване на динамична Google карта, интегрирана на Интернет страницата. Използването на тази услуга става в съответствие с приложимите условия за ползване на Google Maps and Google Earth-  https://www.google.com/intl/bg_bg/help/terms_maps/ 

Интелектуална собственост

Чл. 7.(а) Цялата информация, публикувана на Интернет страницата, е интелектуална собственост на Еднолично адвокатско дружество “Благоев” с код по БУЛСТАТ 180806481, представлявано от адвокат Никола Благоев и се ползва от последния на законово основание, и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост.

(б)  Използването на информацията, посочена в чл.7 (а) включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Доставчика или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху интелектуална собственост. 

Други

Чл. 8. (а)  Информацията и материалите, достъпни на Интернет страницата са с информативен, общ и абстрактен характер и не следва да се приемат като правни съвети или консултация, предоставени от Доставчика на който и да е от Потребителите на Интернет страницата.

(б) Доставчикът не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Интернет страницата, по какъвто и да е повод.

(в) Доставчикът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Интернет страницата, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Потребител и/или от трето лице във връзка с използването на Интернет страницата и/или на достъпните на нея информация и материали. 

Чл. 9. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Потребители, считано от 01.11.2022 г.

Чл. 10. Общите условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо Потребителите без да е необходимо изрично уведомяване на последните.

Чл. 11. С използването на Интернет страницата и информацията в нея, Потребителят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.

Надзор

Чл. 12. Надзорни органи:

(а)Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, Уеб сайт: www.cpdp.bg

(б)Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр.София, п.к. 1000, бул.“Витоша“ № 18, Уеб сайт: www.cpc.bg

(в) Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София, ул. “Врабча” № 1, ет. 3,4 и 5, Уеб сайт: www.kzp.bg