Адвокат данъчно право

Данъчно право и процес

Обжалване на Ревизионен акт
Възстановяване на ДДС

Данъчно право

Данъчното право установява вида и размера на данъците, реда на тяхното събиране, а също така и задълженията за плащане на данъци. Винаги единия от участниците в правоотношението е държавата, действаща чрез съответния орган (НАП). Данъчно – осигурителния контрол се осъществява посредством ревизии и проверки от компетентните данъчни служители. Данъчните задължения и задълженията за задължителни осигурителни вноски се установяват с издаването на Ревизионен акт. Същият подлежи на обжалване по административен ред пред Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”. В случай, че депозираната жалба е отхвърлена (Ревизионния акт е потвърден), следва производството да бъде насочено към Административен съд в района, на който се намира постоянния адрес или седалището на адресата на акта.

Неизпълнението на законовите изисквания относно данъчното облагане и третиране, както за физическите така и за юридическите лица води до значителни санкции за същите.

Събиране на данъци и установяване на задължения

Ако бъде установено наличието на данъчни задължения, органа по приходите може да отправи искане до публичен изпълнител за налагането на обезпечителни мерки. Целта е предотвратяване извършването на сделки и действия с имущество, вследствие на които събирането на задълженията да се осуети или значително да се затруднени.

Събирането на публичните задължения се подчинява на основното правило, че действията по събирането им започва след влизане в сила на акта, с който е установено конкретното публично задължение, тоест изисква се задължението да е ликвидно и изискуемо. Но законът въвежда и изключение от това правило и допуска предварително изпълнение на задълженията за данъци и осигурителни вноски, установени с Ревизионен акт. Установените с него задължения подлежат на изпълнение (доброволно и принудително) в 14-дневен срок от датата на връчване на Ревизионния Акт, независимо дали той е обжалван, или не.

Отличното познаване на отрасъла данъчно право от наша страна, може да Ви даде гаранция за безпроблемно развитие на упражняваната от Вас дейност и свободно опериране със средства с различен произход.

С какво можем
да Ви помогнем

  •  Правни консултации по данъчноправни въпроси.
  •  Правни консултации във връзка с различните режими за данъчни облекчения.
  •  Правни консултации и защита относно избягване режима на двойно данъчно облагане.
  •  Правни услуги във връзка с възстановяване на ДДС.
  •  Регистрация и дерегистрация по ДДС.
  •  Погасяване и отписване на данъчни задължения.
  •  Правна помощ и защита по Закона за корпоративно подоходно облагане.
  •  Правна помощ и защита по Закона за ДДС.
  •  Съдействие в хода на данъчна ревизия (вижте повече).
  •  Съдействие и защита по ревизии на физически лица.
  •  Обжалване на предварителни обезпечителни мерки.
  •  Обжалване на Ревизионен акт по административен и съдебен ред (вижте повече).
  •  Касационно обжалване (данъчно право).
  •  Защита срещу принудително изпълнение.

Имате нужда от добър данъчен адвокат софия?

Ако търсите добър адвокат данъчно право София, ние сме на разположение да ви помогнем! В нашата кантора работят квалифицирани и опитни адвокати, специализирани в данъчното право. Не се колебайте да се свържете с нас, за да обсъдим вашите нужди и да получите професионална правна помощ в решаването на данъчни въпроси.

Очакваме вашето запитване и ще се радваме да се срещнем с вас, за да ви предложим най-доброто правно решение, което отговаря на вашите специфични нужди и изисквания. Не пропускайте възможността да се консултирате с експерт в данъчното право!

Адвокат

Никола Благоев

Напишете

Съобщение

Адвокат

Явор Чолаков

Блог

Данъчно право
свързани теми от блога

Адвокат данъчно право, данъчен адвокат ADVO.BG
Регистрация по ДДС Защо и как да се регистрирам по ДДС? Адвокат данъчно право
Данъчно право
ADVO.BG

Регистрация по ДДС

Защо и как да се регистрирам по ДДС? Доброволна и задължителна регистрация по ДДС – какво е важно да знаете и от какво да се пазите? Ползи и недостатъци от регистрация по ДДС. Възстановяване на ДДС.

прочети »
данъчна ревизия
Данъчно право
ADVO.BG

Данъчна ревизия

Какво е данъчна ревизия? Какво трябва да знаем, за какво да внимаваме и как да защитим права си пред НАП?

прочети »

Често задавани въпроси за адвокат по данъчно право

Какви данъци се дължат при продажба на недвижим имот?

Доходите, придобити през календарната година от продажба на един недвижим жилищен имот, не подлежат на облагане с данък. Единственото условие за това е същия да е бил ваша собственост в продължение на повече от 3 години. Следователно ако между датата на покупката и датата на продажбата му са изминали повече от 3 години, не се дължи данък печалба.

Ако имам влязъл в сила Ревизионен акт, може ли отново да ми направят ревизия за същия период?

След влизането в сила на ревизионния акт е недопустимо за същия ревизиран период на същото лице и за същите задължения да се извършва ревизия, освен при наличието на условията на изменение на задълженията, изрично посочени в разпоредбата на чл. 133 от ДОПК.

Кои лица се облагат по Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)?

Доходите на местните юридически лица и печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност в Република България или от разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност.

Как да декларирам данъци като самоосигуряващо се лице?

Като самоосигуряващо се лице, ще трябва да декларирате вашите данъци в съответствие, като подадете необходимите данъчни декларации. Това обикновено включва предоставяне на информация за вашите доходи, разходи и данъчни задължения, както и плащане на съответните данъци в установените срокове. За да се уверите, че правилно декларирате вашите данъци и спазвате законодателството, е препоръчително да се консултирате с адвокат по данъчно право.

Какви санкции могат да ми наложат ако не плащам данъците си в срок?

Ако не плащате вашите данъци навреме или не изпълнявате вашите данъчни задължения, може да сте изложени на различни санкции, които варират в зависимост от размера и времето,през което сте в забава. Тези санкции могат да включват глоби, лихви за забава и др. За да избегнете такива санкции и да се уверите, че спазвате всички данъчни изисквания, е препоръчително да се консултирате с адвокат по данъчно право София.

Какво е двойно данъчно облагане и как може да се избегне?

Двойното данъчно облагане е ситуация, при която едно и също лице или транзакция се облага с данъци два пъти от две различни страни, обикновено в резултат на международна търговия.. За да се избегне двойното данъчно облагане, много страни са сключили двустранни споразумения за избягване на двойното данъчно облагане (ДСИДД), които определят как да се разпределят правата на облагане между двете страни. Адвокати, специализирани в данъчно право, могат да помогнат в определянето на приложимите ДСИДД и съветването за правилното избягване на двойното данъчно облагане.

Каква е разликата между данъчно облагане на физически лица и юридически лица?

Основната разлика между данъчното облагане на физически и юридически лица се състои в начина, по който тези две групи субекти са облагани с данъци. Физическите лица обикновено са облагани с данък върху техните лични доходи, като ставката при тях е 10 %. Юридическите лица, от друга страна, са облагани с корпоративен данък върху печалбата, която генерират от своята дейност. Ставките на корпоративен данък (ЗКПО).

Как мога да оптимизирам данъчните си задължения?

Оптимизирането на данъчните задължения включва планиране и организиране на вашите финансови операции и дейности така, че да се намали общата данъчна тежест, като същевременно се спазват законовите процедури. Това може да включва използването на законни схеми за намаляване на данъчната тежест, като използване на данъчни облекчения, прехвърляне на доходи или активи между различни юридически лица. За да оптимизирате вашите данъчни задължения и да се уверите, че спазвате всички законови изисквания, е препоръчително да се консултирате с адвокат по данъчно право.