Адвокат семейно право

Искове за издръжка, родителски права, настойничество и попечителство

Семейно право

Семейно право – то урежда отношенията основани на брак, родство и осиновяване, както и настойничество и попечителство. На лицата, между които те съществуват законът възлага права и задължения. Семейно правните отношения са уредени освен в Конституцията на Република България и Семейния кодекс, така и в други закони и подзаконови нормативни актове от гражданското право, като Закон за лицата и семейството, Закон за гражданското състояние, постановления, наредби и инструкции, като във всички тях са заложени следните принципи: закрила от държавата и обществото на брака и семейството, равенството между мъжа и жената, свобода на волята при сключване на брак, равенство на родените в брака, извън брака и на осиновените деца. Грижа, подкрепа и уважение между членовете на семейството, както и зачитане на личността.

Законодателят е уредил още и възрастта за сключване на брак и е очертал законовите пречки, при наличието на които е налице невъзможност за сключване на брак.
Съпрузите в брака имат равни права и задължения и възможност да изберат законовия режим, при който да осъществяват своите права и задължения. Най- популярен е режима на съпружеска имуществена общност. При него всичко придобито по време на брака е общо и съпрузите имат равни права и задължения. Следващия режим се нарича режим на разделност, тоест правата и имуществото придобити по време на брака са тяхно лично притежание. Този режим е договорен и чрез писмен договор страните уреждат своите права и задължения, като същия се вписва в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Никоя двойка не встъпва в брачен съюз с мисълта за прекратяване на брака, но при дадени обстоятелства това понякога се налага. Семейният кодекс дава две възможности за прекратяване на брака:

  •  развод по взаимно съгласие.
  •  развод по исков ред.

Родствените връзки са втория тип отношения регулирани от семейното право. В основата на тези отношения лежи произхода, който определя роднинството.

Семейният кодекс не урежда само отношенията свързани с брака. Той урежда и отношенията свързани със сватовството, без да споменава за някакви специфични права или задължения на тези лица. Освен че урежда съпружеските отношения, кодексът регулира и проблемите свързани с родителските права и отношенията родители-деца, както и правото на издръжка.

Адвокат семейно право - консултация

Ако търсите добър адвокат семейно право в София, то Вие сте попаднали на точното място. Винаги може да се доверите на нашите експертни консултации и бъдете убедени, че зад Вас ще застане добър бракоразводен адвокат, който ще защити интересите Ви.

С какво можем
да Ви помогнем

  •  Правни консултации относно режима на общност.
  •  Развод по взаимно съгласие (вижте повече).
  •  Развод по исков ред.
  •  Изготвяне на брачен договор.
  •  Искове за издръжка на дете, упражняване на родителски права, настойничество и попечителство.
  •  Изготвяне на заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина.
  •  Процесуално представителство и защита.
  •  Защита от домашно насилие.

Имате нужда от добър адвокат семейно право?

Имате нужда от добър адвокат семейно право в София? Нашите специалисти ще ви предложат индивидуално обслужване и ефективни решения на вашите семейни проблеми. 
Семейният живот може да бъде изпълнен с радост, но също така и с предизвикателства и трудни моменти. За да ви помогнем да се справите с всички юридически аспекти на семейните въпроси, нашата адвокатска кантора предлага експертни правни услуги в областта на семейното право.
С нашата професионална подкрепа, можете да разчитате на пълна дискретност и индивидуално внимание към вашите нужди. Ние сме специализирани в области като развод, родителски права, имуществени спорове между съпрузите и много други.

Свържете се с нашата кантора днес и запазете час за консултация с добър адвокат семейно право София.

Адвокат

Никола Благоев

Напишете

Съобщение

Адвокат

Явор Чолаков

адвокат семейно право блог ADVO.BG

Блог

Семейно право
свързани теми от блога

advo.bg развод по взаимно съгласие
Семейно право
ADVO.BG

Развод по взаимно съгласие

Каква е процедурата за разтрогване на брака чрез развод по взаимно съгласие? Какви са последиците от развода? Защо е необходим бракоразводен адвокат, специалист по семейно право? Цена на развод по взаимно съгласие.

прочети »

Често задавани въпроси

Може ли да се обжалва решението по дело за развод по взаимно съгласие?

Не, няма такава възможност. В този случай решението отразява волята и на двамата съпрузи и се приема, че тя е окончателна и желана и от двамата. Същото е окончателно и не подлежи на обжалване.

Какъв е максималния праг за издръжка на дете?

Законодателят не е предвидил максимален праг за издръжка на дете. Предвидил е единствено минималния размер на издръжката, който не може да бъде по-малко от ¼  от минималната работна заплата за страната. Издръжката, която може да се претендира се определя от всички факти и обстоятелства, касаещи нуждите на детето. Дали то има специфични нужди, необходимост от лекарства, терапии и курсове. И какви са финансовите възможности на ответната страна да дава издръжка и какви доказателства има родителя за направените разходи за покриване нуждите на детето. От значение са също и доходите на родителя, при който детето живее постоянно.

Какво представлява брачният договор и какви отношения урежда?

Брачният договор представлява двустранна правна сделка, с която лицата, на които им предстои да сключат брак или съпрузите, които вече са сключили брак уреждат своите имуществени отношения, свързани с брака, както и с неговото прекратяване.

При развод между съпрузите, автоматично ли се прекратява брачният договор?

Прекратяването на брака води до автоматично прекратяване на брачния договор. Продължават да действат, само онези клаузи от брачния договор, които уреждат последиците от прекратяване на брака и са предназначени да действат след него, като например клаузите за издръжка между съпрузите, за издръжка на децата и др.