Адвокат недвижими имоти софия

Имотни сделки

Проверка и проучване на недвижими имоти,
предварителен договор, изготвяне на нотариален акт

имотни сделки - адвокатски услуги

 • Предлагаме комплексно обслужване по всички въпроси, свързани с недвижими имоти, с основен акцент върху разрешаването на различни имотни спорове и защитата срещу много зачестилите в последно време имотни измами.
 • Извършваме специализирани правни консултации и осъществяваме цялостните процедури за придобиване на недвижими имоти.

С какво можем
да Ви помогнем

Проверка и проучване на недвижими имоти

 • Осигуряваме детайлна проверка на недвижимите имоти, която включва проучване на собствеността на имота и установяване на действителния собственик на дадения имот.
 • Провеждаме изчерпателна проверка за периода от последните 10 години, за да се уверим, че няма трети лица с претенции към имот, в т.ч. и дали собственика не притежава само идеална част от имота. 
 • Правим актуална справка, как и кога е придобита собствеността на дадения недвижим имот. Тоест ще установим начина, по който това лице е станало собственик на недвижимия имот.
покупко продажба на недвижим имот сделки с недвижими имоти

Подготовка на сделки с недвижими имоти

 • Предлагаме цялостно обслужване по подготовка на различни по вид сделки с недвижими имоти, включително покупко-продажба, дарение, прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане, замяна, право на ползване, ограничени вещни права, и други. 
 • Съдействаме в процедурите свързани с промяна на собствеността на имоти, както и учредяването и заличаването на вещни тежести.
 • Учредяване и заличаване на ипотеки.
 • Представляваме клиентите си пред банкови и небанкови институции при учредяване и заличаване на ипотеки, като също така осигуряваме вписването на ипотеките в Имотен регистър.

Доброволна делба на имот

 • Представляваме Ви пред останалите съсобственици с цел постигане на желаните от Вас взаимни отстъпки между всички съделители.
 • Снабдяваме Ви с всички необходими документи по сключването на договора за доброволна делба, като това Ви спестява ценно време.
 • Изготвяме договор за доброволна делба, както и извършваме необходимите действия по вписване на същия в Службата по вписванията по местонахождението на имотите, които се делят.

Изготвяне на договори за наем

Ние изготвяме всички видове договори за наем, обхващащи преддоговорни отношения, сключване, изменение, изпълнение и прекратяване на договори.

 • Нашата цел е да подготвим договор за наем, който ясно регламентира правата и задълженията на двете страни.
 • Изясняваме всички детайли по наемните отношения и сроковете, които страните трябва да спазват.
 • Когато договорът за наем е за срок, по-дълъг от 1 година, ние осигуряваме неговата нотариална заверка и вписване в Имотния регистър.
 • Съдействаме при прекратяване на наемните отношения преди изтичането на уговорения срок, независимо дали инициативата идва от наемателя или от наемодателя.

Управление на етажната собственост

 • Нашата услуга включва цялостна подкрепа при управлението на етажната собственост.
 • Ние организираме и провеждаме общи събрания, както и изготвяме всички необходими документи за решаване на спорове между собствениците.

Проверка за вещни тежести и съдебни спорове

 • Проверяваме за възможни вещни тежести, като ипотеки и сервитути, които могат да засегнат успешната покупка на недвижимия имот. 
 • Осигуряваме проверка за наличието на висящи съдебни производства и спорове свързани с имота. 
 • Установяваме дали преди настоящият момент няма сключен предварителен договор за покупко-продажба по отношение на желания от Вас недвижим имот с друго лице, което може да предяви иск за обявяването на предварителния договор за окончателен и след постановяване на съдебно Решение, да бъдете отстранени от имота. 
 • Проучваме имота за вписани възбрани, ипотеки и други вещни тежести.

Нашата цел е да осигурим пълна прозрачност и сигурност при придобиване на недвижими имоти, като предоставим експертно знание и професионално отношение.

предварителен договор за покупко-продажба на имот, адвокат недвижими имоти, имотни измами, капаро

Подготовка на нужните документи за имотни сделки

 • Снабдяваме Ви с всички необходими документи за осъществяване на имотни сделки, спестявайки Ви ценно време.
 • Изготвяме документите по сключване на предварителен договор, както и нотариални актове за изповядване на самите сделки.
 • Изготвяме предварителни договори, в които уговаряме условията за окончателния договор, като осигуряваме максимална защита на Вашите интереси. 
 • Съставяме и съгласуваме проект на нотариален акт с нотариуса по дадената сделка.
 • Защитаваме интересите Ви при сключване на сделки.

Правна защита по искове за собственост на имот

 • Осигуряваме най-добрата правна защита по искове, свързани с защита правото на собственост.

Съдебна делба на имот

 • Предоставяме консултации и правна помощ при съдебна делба на имущество.
 • Процесуално представителство пред Районен съд в двете фази на съдебната делба.

Учредяване на право на строеж

 • Снабдяваме Ви с всички необходими документи, които са необходими за да учредим право на строеж.
 • Осъществяваме цялата процедура по учредяване право на строеж, като изготвяме договор, който се сключва във формата на нотариален акт пред нотариус с район на действие по местонахождение на недвижимия имот.
 • Вписваме договора в Имотния регистър към Агенцията по вписванията.

Придобиване на имот по давност

 • Предоставяме консултации и осъществяваме цялостната процедура по придобиване на имот по давност. 
 • Проверяваме по категоричен начин дали имате право да придобиете имота по давност. 
 • Предлагаме информация и правна защита относно правата на трети лица, които могат да имат интерес към имота. 
 • След успешно придобиване на имота, Ви снабдяваме с констативен нотариален акт за собственост.

покупко-продажба на недвижим имот

Добър адвокат недвижими имоти софия имотни сделки
адвокат недвижими имоти софия Никола Благоев, имотни сделки, предварителен договор, изготвяне на нотариален акт

адвокат

Никола Благоев

Имате нужда от
добър адвокат недвижими имоти София?

Ние сме екип от опитни адвокати, специализирани в областта на недвижимите имоти, и сме готови да Ви предоставим висококачествени правни услуги и изчерпателни отговори на вашите въпроси.

Ние ще Ви помогнем да се справите успешно с всички правни предизвикателства, с които се сблъсквате при купуване, продаване, наемане, наследяване или делба на недвижими имоти. Разбираме, че тези процеси могат да бъдат сложни и пълни със съображения, които изискват професионален съвет. Затова сме тук, за да ви предоставим правната помощ, от която се нуждаете.

Нашата кантора предлага широка гама от услуги, включително проверка на правната чистота на имоти, изготвяне и преглед на договори, съдействие при сделки, делби и наследства, както и представителство пред съдебни и административни институции. Ние ще работим усилено, за да ви предоставим индивидуално решение, отговарящо на вашите нужди и цели.

От кантора “Благоев и Чолаков” сме насърчени от стремежа да ви предложим висококачествени правни услуги, съчетани с лично внимание и професионализъм. Вашата доверие е от съществено значение за нас и ще се постараем да го заслужим с всяка консултация и делова среща.

Авокат недвижими имоти София Явор Чолаков, имотни сделки, предварителен договор, изготвяне на нотариален акт

адвокат

Явор Чолаков

Адвокат

Никола Благоев

Напишете

Съобщение

Адвокат

Явор Чолаков

Блог

Недвижими имоти
свързани теми от блога

Как да изберем добър адвокат недвижими имоти?
Вещно право
ADVO.BG

Как да изберем добър адвокат недвижими имоти?

Качествено ръководство за това как да изберем добър адвокат недвижими имоти. Научете се как да оцените опита, репутацията и специализацията на адвоката, преди да вземете решение.

прочети »

Често задавани въпроси

Ако имате съмнения относно законността на нотариалния акт на даден имот, той може да бъде проверен в съответната Служба по вписвания (Имотен Регистър) при Агенция по вписванията. Това е добре да бъде направено от адвокат недвижими имоти София, който ще помогне в процеса на проверка и предоставяне на правна консултация.

Изготвянето и сключването на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот е от ключово значение документ, който се изготвя преди самата сделка. В него са описани всички клаузи, при които ще се сключи окончателният договор и е необходимо да бъде съставен прецизно, тъй като задължава страните да се съобразят с условията по същия. Добре е предварителният договор да бъде изготвен от адвокат недвижими имоти София, за да гарантира правата и задълженията Ви.

Удостоверенията за данъчна оценка на имот, издадени до 30 юни на текущата година, важат до тази дата. Удостоверенията, издадени след 30 юни на текущата година, са валидни до края на текущата година. Срокът за издаване е от един час до седем работни дни, в зависимост от това каква поръчка сте избрали - бърза, експресна, спешна, обикновена и др.

При делба с предмет поземлен имот трябва предварително да се изготви скица проект на новообособените имоти, изготвена от експерт геодезист в цифров и графичен вид. При изработването на същата се вземат предвид всички законови изисквания и ограничения. Освен това е нужно да се подготвят удостоверение за данъчна оценка, удостоверение за наследници, акт за собственост и проект на договора за делба, който трябва да се подпише пред нотариус с участието на всички съсобственици. За успешното протичане на процеса е препоръчително да се консултирате с адвокат недвижими имоти София.

Докато не са разпределени дяловете между съделителите, може да бъде сключена съдебна спогодба. Това е възможно да се направи както в първата, така и във втората фаза на съдебната делба. Съдебната спогодба се обективира в съдебен протокол и се одобрява от съда, като същият се подписва от съда и от страните и подлежи на вписване в Служба по вписванията. Разбира се, за да се осъществи този правен способ, е добре да се обърнете към адвокат недвижими имоти София, за да сте сигурни, че той ще доведе до желания от Вас резултат.

Консултацията с адвокат недвижими имоти от нашата кантора е в размер на 100 лева.

Преди да преминете към покупка на недвижим имот, е важно да проучите правното му положение. Това е добре да бъде направено от адвокат недвижими имоти софия, за да може да сте напълно наясно с цялостната обстановка. Обстойната проверка на имота от адвокат недвижими имоти е изключително важна, най-вече, ако ви предстои покупка на имот на "зелено".