Заличаване на ЕТ

Заличаване на ЕТ

Кога е необходимо заличаване на ЕТ? Какви са условията, реда и процедурата по заличаване? Ревизия при закриване на ЕТ. Заличаване на Едноличен търговец в Търговски регистър.
Кога е необходимо заличаване на ЕТ? Какви са условията, реда и процедурата по заличаване? Ревизия при закриване на ЕТ. Заличаване на Едноличен търговец в Търговски регистър.

Какво е ЕТ (едноличен търговец)?

Едноличен търговец е физическо дееспособно лице, което представлява еднолично своя бизнес. За да се регистрира едно лице като ЕТ, трябва да е български гражданин или лице, което има постоянно местожителство в България.

Едноличния търговец не е отделен правен субект от физическото лице, което регистрира и управлява фирмата. Лицето – търговец може да има свое имущество, но кредиторите на ЕТ могат да насочат претенциите си към него като физическо лице. Тоест, при ЕТ има неограничена имуществена отговорност на собственика като физическо лице и същият отговаря за задълженията на фирмата на едноличния търговец с цялото си имущество. Това е основната разлика с дружествата с ограничена отговорност като ООД, ЕООД.

Кога се налага заличаване на ЕТ?

Една от най-честите причини за заличаване на ЕТ е преминаването към друга по-удачна форма за осъществяване на търговската дейност, например регистрацията на ново ЕООД, ООД или друго по вид дружество. Това позволява търговското предприятие на едноличния търговец да бъде прехвърлено в новорегистрираната фирма, а ЕТ да бъде заличено със самата сделка.

Препоръчваме Ви в този случай да използвате услугите на адвокат търговско право, защото сделката се оформя чрез договор с нотариална заверка и на подписите и на съдържанието, като изготвянето му от адвокат ще Ви даде нужната сигурност, че тя няма да породи бъдещи негативни последици за Вас.

Законът очертава ясно хипотезите, в които следва да се пристъпи към заличаване на ЕТ:

 • при прекратяване на дейността на едноличния търговец или при установяване на местожителството му в чужбина – по негово заявление;
 • при поставянето на търговеца под запрещение – по заявление от настойника или попечителя;
 • при смъртта на търговеца – по заявление от наследниците;

Смъртта на лицето – едноличен търговец НЕ води до автоматичното прекратяване на предприятието на ЕТ и до служебното му заличаване в Търговския регистър. След смъртта на едноличният търговец,  предприятието, което е част от неговото имущество се наследява по правилата на Закона за наследството. Именно по тази причина законът  дава възможност, наследниците на починалия едноличен търговец да продължат дейността му и да запазят фирмата на починалия или да пристъпят към заличаване на едноличен търговец.

Наследниците на ЕТ отговарят за задълженията на търговеца съразмерно на дяловете, които получават.

Ако разберете, че сте наследили ЕТ и същото има задължения или възникнат въпроси около това, не се колебайте да потърсите помощ от адвокат търговско право, за да сте наясно с правата и задълженията си в тази ситуация.

Кой може да подаде заявление за заличаване на ЕТ?

Заявление за заличаване на едноличен търговец може да подадат:

 • самият едноличен търговец;
 • наследниците, когато заличаването се иска при смърт на едноличния търговец;

В този случай заявлението за заличаване трябва да изхожда от името на всички наследници. Допустимо е да се подаде молба само от един от наследниците на починалия, само ако предприятието на едноличния търговец се поема от този наследник.  Във връзка с това, трябва към заявлението за заличаване да се представят надлежни доказателства за уредените отношения с останалите наследници.

 • прокурист (търговски управител);
 • настойникът или попечителят (когато заличаването се иска поради поставяне под запрещение на едноличния търговец);
 • адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на ЗАдв.;

Удостоверение от нои за заличаване на ет, ревизия и адвокат търговско право

Процедура по заличаване на едноличен търговец

 • Първо: Първата стъпка, която трябва да се направи е едноличният търговец (или неговите наследници) да подаде до НОИ лично или чрез пълномощник заявление – декларация по чл. 5, ал. 10 от КСО за прекратяване дейността на осигурителя без правоприемник;

Ако подавате заявлението с пълномощно, същото задължително трябва да бъде с нотариална заверка. Ако упълномощите адвокат, няма да бъде нужна нотариална заверка на пълномощното.

 • Второ: Ревизия от НОИ (Ревизия при закриване на ЕТ) – след подаването на горепосоченото заявление, НОИ ще  извърши пълна ревизия на Едноличния търговец. Ако в предприятието на ЕТ са наемани служители на трудов договор, то от НОИ ще бъде определена дата, до която трябва да бъдат предадени всички трудовоправни документи.  Това са трудови договори, заповеди за назначаване на работници и служители, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, както и ведомости за заплати. Изобщо, цялата трудова и осигурителна документация на едноличния търговец за периода на неговата търговска дейност;

Тродовоправните документи трябва да бъдат прошнуровани и предоставени съгласно Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхранение на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник.

 • Трето: Предаване на трудовоправните документи на едноличния търговец на служителите от НОИ, извършащи ревизията.

Ако не разполагате с трудовоправни документи и ведомости за заплати, трябва да подпишете нотариално-заверена декларация, че не разполагате с такива и да я представите пред служителите от НОИ, които извършват ревизията.

 • Четвърто: След приключване на ревизията от НОИ, ще бъде издадено удостоверение от НОИ за заличаване на ЕТ на осн. чл. 5, ал. 10 от КСО за приемане и съхраняване на ведомости за заплати и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник;

Срокът на валидност на удостоверението е дванадесет месеца, считано от дата на издаването му. Същото ще Ви послужи за заличаване на едноличния търговец пред Търговския регистър.

 • Пето: След като се сдобие едноличният търговец  с удостоверение от НОИ за заличаване на ЕТ, трябва да се премине към вписване на заличаването на фирмата в Търговския регистър;

търговски регистър лого

Подаване на документи за заличаване в Търговския регистър

Заявлението към Търговския регистър се подава по електронен път, чрез заявление А1.

Към заявлението се прилагат:

 1. Удостоверение за наследници (когато се извършва заличаване при смърт на ЕТ);
 2. Решение на едноличния търговец за заличаване на ЕТ;
 3. Удостоверение по чл.5, ал.10 от КСО;
 4. Декларация по по чл.13, ал.4 от Закона за търговския регистър;
 5. Документ за внесена държавна такса по сметка на Търговския регистър в размер на 30лв.;
 6. Адвокатско пълномощно, ако заявлението се подава от адвокат;

Защо да използваме услугите на адвокат търговско право?

Ако заявлението за заличаване се подава чрез адвокат, пълномощното изготвено по реда на Закона за адвокатурата НЕ се заверява нотариално. Също така се спестяват освен таксите за нотариална заверка, но и се заплаща 50 % по-ниска такса към Търговския регистър.

Адвокатът ще защити вашите права още при ревизията от НОИ. Често срещано в практиката ни в последно време е съставянето на наказателно постановление на осигурителя от НОИ. Както по-горе споменахме, трудовоправните документи следва да се съхраняват за срок от 50 години, но в повечето случаи поради различни причини, същите не са налични. Това е основание на служителите от НОИ да съставят наказателно постановление на осигурителя, за неизпълнение на императивните разпоредби на чл. 5, ал. 7, т. 1 от КСО. Ако Ви бъде съставено и връчено такова, своевременно се свържете с добър адвокат.

Наказателното постановление подлежи на обжалване по реда на ЗАНН в двуседмичен срок от връчването му на нарушителя – за повече информация пречетете тук.

Адвокатът ще ви консултира и съдейства за уреждане на последиците от заличаване на ЕТ, ако примерно лицето – търговец е имал непогасени и подлежащи на изплащане задължения.

Често задавани въпроси

Може ли заявлението до НОИ да се подаде по електронен път, когато осигурителят е нямал наети лица?
Заявлението може да се подаде по електронен път с въвеждане на персонален идентификационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН, идентификационен код на осигурителя (ИКО) за лицата с БУЛСТАТ/ЕИК или чрез квалифициран електронен подпис.
Колко време трае процедурата по заличаване на ЕТ?
Процедурата по заличаване продължава от два до три месеца от подаване на заявлението към НОИ до заличаването му в Търговския регистър.
Трябва ли да уведомя НАП ако съм решил да започна процедура по заличаване на ЕТ?
От 01.01.2018 г. отпадна изискването преди заличаване на ЕТ да се уведомява НАП, за това процедурата по заличаване е сравнително по-бърза.
Ако ЕТ е било регистрирано по ЗДДС, какво трябва да направя?
Ако търговецът е бил регистриран по ЗДДС в НАП, има задължение в 14-дневен срок от заличаването да подаде заявление за дерегистрация. Единствено при смърт на търговеца, НАП служебно може да дерегистрира ЕТ по ЗДДС.