Развод по взаимно съгласие

Развод по взаимно съгласие

Каква е процедурата за разтрогване на брака чрез развод по взаимно съгласие? Какви са последиците от развода? Защо е необходим бракоразводен адвокат, специалист по семейно право? Цена на развод по взаимно съгласие.
advo.bg развод по взаимно съгласие

Какво е развод по взаимно съгласие?

Разводът по взаимно съгласие е процедура, която се осъществява, когато двама съпрузи се съгласят да разтрогнат брака по между си.  На осн. чл. 50 от Семейния кодекс, съпрузите са постигнали взаимно, сериозно и непоколебимо съгласие за развод, което трябва да бъде изразено от двамата съпрузи едновременно.

В този случай, двамата съпрузи постигат споразумение относно раздела на имуществото и правата върху децата, ако имат такива.

Разводът по взаимно съгласие е често предпочитан от семействата, защото е по-бърз, по-евтин и по-малко стресиращ отколкото развод поради дълбокото и  непоправимо разстройство на брака. Той също така може да помогне на двамата съпрузи да запазят по-добри взаимоотношения в бъдеще, особено ако имат общи деца.

В общи линии, разводът по взаимно съгласие е процес, който е добре да се осъществи с помощта на бракоразводен адвокат, който е специалист в областта на семейното право.

Какво трябва да знаете преди да подадете молба за развод по взаимно съгласие?

Преди да бъде подадена искова към съда за развод по взаимно съгласие, трябва да знаете някои важни неща, които ще ви помогнат да подготвите себе си за процеса:

 • Разбиране на правните аспекти на развода – трябва да разберете правните последици от развода, включително разделянето на семейното имущество;
 • Събиране на необходимите документи – трябва да получите копия на всички важни документи, свързани с вашия брак, като свидетелства за раждане на децата, акт за сключен граждански брак и др.;
 • Споразумение между Вас и съпруга ви – трябва да постигнете споразумение със съпруга си по всички въпроси, свързани с развода, включително грижите за децата и други;
 • Избор на бракоразводен адвокат – добре е да използвате услугите на  бракоразводен адвокат, който да ви помогне в процеса на развода;
 • Подготовка на документи – трябва да се подготвят всички необходими документи, свързани с развода, включително молба за развод, споразумение за разделянето на имуществото и други;

След като сте изпълнили всички необходими стъпки, трябва да подадете молба за развод по взаимно съгласие в съответния компетентен Районен съд, в чийто район е постоянния адрес на съпрузите. Ако съпрузите (молителите) имат различни постоянни адреси, тя се подава до съда по постоянния адрес на един от тях.

Това са основните неща, които трябва да знаете преди да подадете молба за развод по взаимно съгласие. Важно е да се консултирате с бракоразводен адвокат, специалист по смейно право, който да Ви помогне да се подготвите за процеса и да постигнете споразумение със съпруга си.

advo.bg развод по взаимно съгласие 2

Процедура за развод по взаимно съгласие

Развод по взаимно съгласие се извършва по реда на охранителните производства, в които липсва правен спор. В този случай съдът единствено одобрява или отхвърля молбата, с която това производство е инициирано.

За да се стартира процедурата по развода, трябва да се подаде молба от двамата съпрузи, в която да изразят сериозното си и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака. Това съгласие трябва да се изрази и впоследствие пред съда в съдебното заседание по развода. Това се осъществява чрез изпълнение на задължението на съпрузите за лично явяване пред съда. При липса на такова, съдът ще отхвърли молбата и ще прекрати делото. Всеки от съпрузите може да оттегли иска по всяко време в хода на процеса, ако се е разколебал. Съдът може да спира производството, ако това се налага, за да улесни постигането на съгласие между съпрузите. Производството може да бъде спряно и при общо съгласие на страните.

Важен момент е изготвянето и сключването на споразумение между съпрузите, което ще разгледаме по-долу.

Съдът извършва цялостна проверка и на споразумението между съпрузите относно последиците от разтрогването на брака, преди да го утвърди. Проверката обхваща както неговото съдържание, така и съответствието на споразумението със закона, правилата на морала и интересите на децата от брака, ако има такива. Споразумението трябва да обхваща всички въпроси визирани в чл. 51 ал. 1 от СК относно последиците от брака. Ако са налице нередности – съдът може да даде указания и срок за изправянето им. Преди одобрението му от съда, всеки от съпрузите може да се откаже от споразумението.

Споразумението по чл. 51 ал. 1 от СК може да бъде сключено в писмена форма предварително и след това одобрено от съда, ако то отговаря на всички условия. То може да бъде сключено и в устна форма пред съда. Така то ще бъде записано и ще бъде удостоверено от съдебния протокол.

Тук за разлика от производството при прекратяване на брака по исков ред, не се събират доказателства и не се изисква представянето на мотиви за вземането на решение за развод.

Страните се призовават и в открито съдебно заседание, след изслушване на съпрузите, съдът постановява Решение, с което одобрява прекратяването на брака или отхвърля направеното искане. Само в случай на отхвърляне, решението подлежи на обжалване, като жалбата трябва да бъде подадена от двамата съпрузи. Ако един от съпрузите не подаде жалба или я оттегли по-късно, решението на съда ще остане в сила, тъй като от това действие става ясно, че липсва сериозно и непоколебимо съгласие.

Една от особеностите на това производство е, че ако  един от съпрузите почине по време на висящото производство по развод по взаимно съгласие, то не може да бъде продължено от наследниците. Бракът ще се счита за прекратен, поради смърт.

След като се убеди, че съгласието на съпрузите да се разведат и прецени, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и е в интерес на децата, съдът допуска развода и утвърждава споразумението с Решение.

Нужни документи към молба за развод по взаимно съгласие

 1. Удостоверение за сключен граждански брак;
 2. Акт за раждане на децата, ако има такива;
 3. Акт за собственост (нотариален акт) на семейното жилище, ако съпрузите притежават такова;
 4. Документ за платена държавна такса, по сметка на районния съд, в който ще се разгледа бракоразводното дело;
 5. Постигнатото споразумение между съпрузите;

Споразумение по чл.51 от Семейния Кодекс

Споразумението за развод по взаимно съгласие трябва да съдържа подробни и ясни уговорки за разделянето на имуществото, грижите за децата и всички други въпроси, свързани с развода. Препоръчително е същото да бъде изготвено от бракоразводен адвокат, специалист по семейно право, за да сте сигурни, че същото ще бъде одобрено от съда.

В споразумението трябва задължително да се уредят следните отношения:

 • Относно упражняването на родителските права (ако има ненавършили пълнолетие деца);
 • Относно местоживеенето на децата;
 • Относно личните отношения между родители и деца (отношенията свързани със срещите, престоя и личните контакти на децата с родителя, на когото НЕ са предоставени за упражняване, родителските права);
 • Относно дължимата издръжка;
 • Относно ползването на семейното жилище (ако има такова);
 • Относно издръжката между съпрузите;
 • Относно фамилното име на съпругата;

Други отношения:

 • Собствеността между движимите и недвижимите вещи;
 • Стопанисването на имуществото на децата (ако имат такова);
 • Грижи за отглеждането и възпитанието на децата и тяхното извеждане в чужбина;

Важно е да се спомене, че споразумението за развод по взаимно съгласие трябва да бъде подписано от двете страни и същото се изготвя в три еднообразни екземпляра. Има и възможност, същото да бъде подписано от страните в съдебно заседание пред съда.

Защо е необходим бракоразводен адвокат, специалист по семейно право при развод по взаимно съгласие?

Бракоразводен адвокат е необходим за цялата процедура по развода, защото същият е специалист в областта на семейното право и може да гарантира на съпрузите, че процесът по развода ще бъде проведен в съответствие с приложимото законодателство.

Когато имате до себе си бракоразводен адвокат, той може да предостави правна консултация и на двамата съпрузи, да ги запознае с техните права и задължения, и да им помогне да постигнат споразумение по всички въпроси, свързани с развода. Освен това бракоразводен адвокат може да подготви всички необходими документи за развода, включително споразумението и молбата до съда. Той ще запознае съпрузите с това, какви разноски (такси) се дължат пред съда и в какви срокове. Той ще гарантира, че всички необходими процедури и изисквания са изпълнени правилно, което може да помогне за по-бързото провеждане на процеса на развод.

Като цяло, бракоразводен адвокат е важен за процеса на развод по взаимно съгласие, за да се гарантира, че интересите на съпрузите и децата ще бъдат защитени.

Последици от развода

След влизане в сила на решението за развода, възникват редица лични и имуществени последици, касаещи вече бившите съпрузи и ненавършилите пълнолетие деца.

Личните последици от развода за съпрузите се свеждат до отпадане на задължението за взаимност.

Разводът по взаимно съгласие може да има последици за децата, но те не винаги са негативни. Всичко зависи от начина, по който съпрузите уредят въпросите, свързани с грижите за децата и от това как те ще се приспособят към новата ситуация.

Разводът може да доведе до значителни промени в живота на децата, като например преместване на ново място за живеене, промяна в училище или загуба на контакт с един от родителите. Важно е да се обърне внимание на тези промени и да се помогне на децата да се адаптират по-лесно към тях.

Ако имате нужда от бракоразводен адвокат, ние от Адвокатска кантора “Благоев и Чолаков” предлагаме специализирана правна помощ на територията на цялата страна при осъществяване на развод по взаимно съгласие. Ще защитим правата и интересите на родените от брака ненавършили пълнолетие деца.

Цена на развод по взаимно съгласие

Цена на развод по взаимно съгласие е определена в Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и се определя както следва: съгласно чл.7 ал.1, т.2 – за развод по взаимно съгласие – 800 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилага и ал. 4.

Освен адвокатското възнаграждение, необходимо е да се заплатят и държавни такси, които се взимат от съдилищата. За образуване на дело за развод се дължи такса в размер на 25 лева. След приключване на делото се взима такса от 40 лева. При решение за установяване на издръжка се дължи допълнителна такса от 4% върху сумата на тримесечните плащания (при съгласие – 2%).

Нашият екип от адвокати разполага с богат опит в областта на бракоразводните дела, включително както в случаите на развод по взаимно съгласие, така и в тези по исков ред. Ако сте решили да разтрогнете брака си и желаете професионално съдействие, нашата кантора може да изготви всички необходими документи, и да Ви представлява пред съда. Ние разбираме важността на индивидуалния подход и сме готови да Ви предоставим качествени юридически услуги по въпросите, свързани с развода.

Често задавани въпроси

Колко време отнема развода по взаимно съгласие?
Процедурата по развод отнема около един-два месеца, в зависимост от натовареността на районния съд.
Колко е издръжката на дете при развод?
Издръжката на детето не може да бъде по-малка от ¼ от минималната работна заплата за страната, към момента и няма горна граница.
Задължителна ли е смяната на фамилното име след развод?
Не е задължително. Когато единият от съпрузите е станал известен в обществото с фамилното име на другия съпруг, той може да запази същото след развода.
Развод по взаимно съгласие цена?
Държавните такси са както следва: 25 лева при подаване на молбата за развод; 40 лева при допускане на развода, като съдът определя точния размер в заседанието и след това се внася таксата. Ако се уреждат имуществени отношения между съпрузите – таксата е 2 % от стойността на всеки дял.