Регистрация на фирма

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма (Ръководство) - какво трябва да знаете, какво трябва да подготвите като документи и кои са стъпките, които трябва да предприемете?
адвокатска кантора - регистрация на фирма

Регистрация на фирма

За да може едно дружество да бъде създадено, то трябва да бъде вписано (публикувано) в  Търговският регистър към Агенцията по вписванията.
Като цяло процеса до вписването (регистрация на фирма) на едно търговско дружество в правния мир, протича в два етапа:

 • изготвяне и приемане на учредителен акт от основателите;
 • вписване на дружеството в търговския регистър;

При всички случаи е добре да използвате услугите на адвокат търговско право, за да сте сигурни, че процедурата по регистрация ще доведе до търсеният от Вас резултат.

За да си регистрирате сами фирма, стриктно трябва да спазите всички стъпки описани по-долу

 1. На първо място трябва да решите как искате да се казва  фирмата (дружеството). Необходимо е да направите справка в Търговският регистър към Агенцията по вписванията, за да видите дали името е свободно. Справката може да направите тук.
 2. Адреса, на който ще бъде регистрирана фирмата ( седалище и адрес на управление).
 3. Трябва да решите какъв ще бъде размера на капитала на фирмата. Важно е да се знае, че законоустановения минимален размер е два лева. Сумата трябва да бъде внесена в набирателна сметка, на името на фирмата, в избрана от Вас банка преди подаване на документите в Търговският регистър, като се уточнява че същата е в процес на учредяване. Набирателната сметка служи единствено за внасянето на капитала на фирмата. След като фирмата бъде вписана в Търговския регистър и има вече собствен ЕИК, трябва да отидете отново до банката, за да преобразувате сметката от набирателна в разплащателна. След като фирмата бъде вписана и сметката е вече преобразувана, внесения капитал може да бъде изтеглен по всяко едно време.
 4. Какъв ще бъде предмета на дейност на дружеството? Трябва точното и конкретно описание на дейността, която ще бъде извършвана. Избор на предмет на дейност е огромен, в зависимост от сферата, в която бихте искали Вашата фирма да се реализира. Най-общо казано, предмет на дейност на едно дружество би могла да бъде всяка дейност, незабранена от закона.
 5. Ще има ли съдружници и ако има, кои ще са те или това ще сте само Вие? Ако ще има и други съдружници, ще бъде нужно да имате техните лични данни и адрес. Важно е да уточните кой от съдружниците какъв процент от капитала ще притежават.
 6. Избор на управител или управители- ако дружеството ще бъде управлявано от повече от едно лице, трябва да решите как ще представляват дружеството:
 • заедно – това означава, че винаги при сключване на договор на фирмата, всеки един от  управителите трябва да положи своя подпис. Ако само един от управителите е положил подпис, сделката няма да бъде валидна.
 • заедно и поотделно – всеки от управителите може да задължава фирмата с подписа си, договорите ще бъдат валидни, когато бъдат подписани от който и да е от управителите.

Тук отново ще трябва да се снабдите с личните данни на лицата, назначени за управители.
Най-разпространените правни форми на регистрация са ЕООД и ООД, като създаването (учредяването) на Едноличен търговец в последно време все повече остава на заден план, поради факта относно неограничената имуществена отговорност на собственика. Дори бихме казали, че търговското предприятие на едноличния търговец, най-вероятно след време изобщо няма да бъде използвано. Ако се допитате до адвокат търговско право, ще бъдете сигурни, че при подготовката на необходимите Ви документи за регистрация, ще бъдат съобразени с последните и актуални промени в действащото законодателство.

Регистрация на ЕООД

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е най-предпочитаното за нашите условия дружество, защото има редица преимущества. При ЕООД капиталът принадлежи на едно единствено лице.  Управлението на дружеството може да се осъществява както от собственика на капитала, така и от друго лице, назначено за управител. Управителят има представителна власт, тоест той представлява дружеството навсякъде където е необходимо.

Нужни документи за регистрация на ЕООД

След като сте направили горе описаните стъпки, може да пристъпите към изготвянето на нужните документи за вписване на дружеството в Търговският регистър към Агенцията по вписванията.

 1. Решение на едноличния собственик на капитала за учредяване на дружеството;
 2. Доказателство за внесен банков капитал на дружеството;
 3. Изготвяне на Учредителен акт;
 4. Спесименозначава съгласие за приемане на управление и образец от подписа на управителя –  спесименът се заверява нотариално и удостоверява по какъв начин ще се подписва управителя на дружеството;
 5. Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър;
 6. Декларация по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон, която се попълва от управителя, като същия декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма;
 7. Документ за внесена държавна такса по сметка на Търговския Регистър към Агенцията по вписванията;

Важно! При подаване на документите за вписване в Търговския Регистър, е необходимо да се знае, че Учредителния акт се изготвя и подава в два екземпляра, като в единия е задължително заличаването на  личните  данни на лицата (той ще бъде видим за всички).

Нужни документи за регистрация на ООД

В условие на съдружие, най-препоръчително е да се създаде дружество с ограничена отговорност, предвид преимуществата които има. Съдружниците в ООД не отговарят пряко към кредиторите за задълженията на дружеството. Ако дружеството е обявено в несъстоятелност съдружниците само ще загубят вноските си, като отговарят само с вноските си и то към самото ООД. Тоест всеки съдружник отговаря до размера на своя дял в ООД.

Прилики и разлики между ЕООД и ООД

Разликата тук е, че за създаването на ООД се изготвя дружествен договор, а не учредителен акт както в ЕООД. Необходимите документи са почти идентични с тези на ЕООД, с някои изключения.
Вместо решение на едноличния собственик на капитала, тук имаме Решение на общото събрание. Нотариална заверка се изисква относно спесимена на управителя или управителите, ако са повече от един. Ако в дружествения договор е предвидено, Решенията на общото събрание на дружеството да бъдат с нотариална заверка на подписите, то същите трябва да с нотариална заверка. Ако е предвидено Решенията да бъдат в обикновена писмена, то нотариална заверка не е необходима- чл. 137 ал.4 от Търговски закон.

Такси към Търговски регистър

След като са изготвени, подписани и нотариално заверени, документите следва да бъдат подадена за вписване в Търговски регистър към Агенцията по вписванията.
Ако документите за учредяване бъдат депозирани на хартиен носител в търговския регистър, таксата за вписване е в размер на 110лв. Ако същите се подадат по електронен път от адвокат търговско право, таксата е 55лв.
Даденото ръководство има за цел да Ви даде общи насоки и да Ви подготви за всичко необходимо, за да регистрирате своя фирма. При всички случаи е добре да се обърнете към адвокат търговско право.

Абонаментно правно обслужване на фирма

Адвокатска кантора “Благоев и Чолаков” предлага абонаментно правно обслужване на търговски дружества, сдружения, еднолични търговци, онлайн магазини, физически лица и хора, упражняващи свободни професии.

За повече информация може да прочетете ТУК.

Често задавани въпроси

Вписването на дружество в Търговския регистър към Агенцията по вписванията отнема три дни (законово определен срок). Подготовката на всички документи отнема между един и два работни дни.

Ние препоръчваме на нашите клиенти регистрацията на дружество с ограничена отговорност. Това е най-удачната правна форма за малкия и среден бизнес, защото собственика или собствениците на капитала отговарят за задълженията на дружеството ограничено, до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Да, при дружествата с ограничена отговорност управител може да бъде всяко лице избрано от собственика на капитала и отговарящо на изискванията, определени в Търговския закон. За целта управителя следва да бъде вписан в Търговския регистър.

Адвокатския хонорар на адвокат търговско право за регистрация на дружество се определя съобразно законоустановения минимум по Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.