7 стъпки за Регистрация на фирма ⚡ РЪКОВОДСТВО

7 стъпки за Регистрация на фирма ⚡ РЪКОВОДСТВО

✅ ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО с образци на документи за Регистрация на фирма ✅ какво трябва да знаете, какви документи трябва да изготвите и кои са 7-те стъпки, които трябва да направите, за да си регистрирате фирма? ✅ Стъпки при откриване на фирма
Регистрация на фирма ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО, стъпки при откриване на фирма

Всички необходими стъпки при откриване на фирма – ръководство

За да може едно дружество да бъде създадено, то трябва да бъде вписано (публикувано) в  Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Като цяло процеса до вписването (регистрация на фирма) на едно търговско дружество, протича в два етапа:

 • изготвяне и приемане на учредителен акт/дружествен договор от основателите, както и всички други необходими документи, които ще разгледаме по-долу;
 • вписване на дружеството в търговския регистър;

При всички случаи е добре да използвате услугите на адвокат търговско право, за да сте сигурни, че процедурата по регистрация на фирма ще доведе до търсеният от Вас резултат.

За да регистрирате самостоятелно фирма, трябва да спазите всичките стъпки при откриване на фирма

7 стъпки за регистрация на фирма:

 1. Име на фирмата – на първо място трябва да решите как искате да се казва фирмата (дружеството). Необходимо е да направите справка в Търговският регистър към Агенцията по вписванията, за да видите дали името е свободно. Справката може да направите тук.
 2. Адрес – адреса, на който ще бъде регистрирана фирмата (седалище и адрес на управление).
 3. Капитал – трябва да решите какъв ще бъде размера на капитала на фирмата. Важно е да се знае, че законоустановения минимален размер е 2 лева. Сумата трябва да бъде внесена в набирателна сметка, на името на фирмата, в избрана от Вас банка преди подаване на документите в Търговският регистър, като се уточнява че същата е в процес на учредяване. Набирателната сметка служи единствено за внасянето на капитала на фирмата. След като фирмата бъде вписана в Търговския регистър и има вече собствен ЕИК, трябва да отидете отново до банката, за да преобразувате сметката от набирателна в разплащателна. След като фирмата бъде вписана и сметката е вече преобразувана, внесения капитал може да бъде изтеглен по всяко едно време.
 4. Предмет на дейност – какъв ще бъде предмета на дейност на дружеството? Трябва точното и конкретно описание на дейността, която ще бъде извършвана. Избор на предмет на дейност е огромен, в зависимост от сферата, в която бихте искали Вашата фирма да се реализира. Най-общо казано, предмет на дейност на едно дружество би могла да бъде всяка дейност, незабранена от закона.
 5. Съдружие – ще има ли съдружници и ако има, кои ще са те или това ще сте само Вие? Ако ще има и други съдружници, ще бъде нужно да имате техните лични данни и адрес. Важно е да уточните кой от съдружниците какъв процент от капитала ще притежават.
 6. Управител – избор на управител или управители- ако дружеството ще бъде управлявано от повече от едно лице, трябва да решите как ще представляват дружеството:
  • заедно – това означава, че винаги при сключване на договор на фирмата, всеки един от  управителите трябва да положи своя подпис. Ако само един от управителите е положил подпис, сделката няма да бъде валидна.
  • заедно и поотделно – всеки от управителите може да задължава фирмата с подписа си, договорите ще бъдат валидни, когато бъдат подписани от който и да е от управителите.
 7. Регистрация на фирма – вписване на фирмата в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията.

Тук отново ще трябва да се снабдите с личните данни на лицата, назначени за управители.
Най-разпространените правни форми на регистрация на фирма са ЕООД и ООД, като създаването (учредяването) на Едноличен търговец в последно време все повече остава на заден план, поради факта относно неограничената имуществена отговорност на собственика.

Дори бихме казали, че търговското предприятие на едноличния търговец, най-вероятно след време изобщо няма да бъде използвано. Обърнете се към адвокат търговско право, за да бъдете сигурни, че подготовката на необходимите документи за регистрация на фирма, ще бъдат съобразени с последните и актуални промени в действащото законодателство, като по този начин ще изпълните правилно всички необходими стъпки при откриване на фирма.

Регистрация на ЕООД Ръководство

Регистрация на ЕООД

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е най-предпочитаното за нашите условия дружество, защото има редица преимущества. При ЕООД капиталът принадлежи на едно единствено лице.  Управлението на дружеството може да се осъществява както от собственика на капитала, така и от друго лице, назначено за управител. Управителят има представителна власт, т.е той представлява дружеството навсякъде където е необходимо и подписва всички документи, изхождащи от дружеството.

Нужни документи за регистрация на ЕООД

След като сте направили гореописаните стъпки, може да пристъпите към изготвянето на нужните документи за рагистрация на фирма (вписване на дружеството) в Търговският регистър към Агенцията по вписванията.

 1. Заявление за регистрация на фирма, образец А4- същото може да бъде подадено на хартиен носител, като образец може да изтеглите от ТУК или да бъде подадено по електронен път, ако имате валиден квалифициран електронен подпис на следния адрес;
 2. Решение на едноличния собственик на капитала за учредяване на дружеството – трябва да съставите документ в свободен текст, който да удостовери решението на собственика за решението му да учреди дружество;
 3. Изготвяне на Учредителен акт – трябва да се изготви учредителен акт, който може да съставите на основата на образец взет от интернет, който да приспособите към вашите конкретни нужди. Но тъй като може да допуснете грешки, от които в последствие да произтекат неблагоприятни последствия за вас, съветът ни е да се обърнете към добър адвокат търговско право ;
 4. Спесимен означава съгласие за приемане на управление и образец от подписа на управителя. Спесименът се заверява нотариално и удостоверява по какъв начин ще се подписва управителя на дружеството;
 5. Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър (примерна декларация вижте ТУК);
 6. Декларация по чл. 142 от Търговския закон, подписана на управителя (примерна декларация вижте ТУК);
 7. Декларация по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон, която се попълва от управителя, като същия декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма (примерна декларация вижте ТУК);
 8. Вносни бележки или удостоверение от банка за внесен капитал;
 9. Документ за внесена държавна такса по сметка на Търговския Регистър към Агенцията по вписванията;

Важно! При подаване на документите за рагистрация на фирма / вписване в Търговския Регистър, е необходимо да се знае, че Учредителния акт се изготвя и подава в два еднообразни екземпляра, като в единия е задължително заличаването на  всички лични данни на учредителя и управителя (той ще бъде видим за всички).

Регистрация на ООД Ръководство

Нужни документи за регистрация на ООД

В условие на съдружие, най-препоръчително е да се създаде дружество с ограничена отговорност, предвид преимуществата които има. Съдружниците в ООД не отговарят пряко към кредиторите за задълженията на дружеството. Ако дружеството е обявено в несъстоятелност съдружниците само ще загубят вноските си, като отговарят само с вноските си и то към самото ООД. Тоест всеки съдружник отговаря до размера на своя дял в ООД.

За регистрация на ООД са нужни следните документи:

 1. Заявление, образец А4 – Можете да подадете заявлението на хартиен носител, като използвате образеца  А4 (изтеглете от ТУК ) или ако разполагате с валиден квалифициран електронен подпис, заявлението може да бъде изпратено и електронно на следния адрес;
 2. Протокол от Учредително събрание – няма конкретен образец, който да приспособите към вашите конкретни нужди, затова, съветът ни е да се обърнете към добър адвокат търговско право;
 3. Дружествен договор, респ. препис от него, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени – няма конкретен образец, който да приспособите към вашите конкретни нужди, затова, съветът ни е да се обърнете към добър адвокат търговско право;
 4. Нотариално заверен образец от подписа на управителя (спесимен) означава съгласие за приемане на управление и образец от подписа на управителя. Спесименът се заверява нотариално и удостоверява по какъв начин ще се подписва управителя на дружеството;
 5. Декларация по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон – трябва да бъде попълнена от управителя, който по този начин потвърждава, че отговаря на законовите изисквания за заемане на позицията управител на компанията. (примерна декларация вижте ТУК);
 6. Декларация по чл. 142 от Търговския закон, подписана на управителя, (примерна декларация вижте ТУК);
 7. Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, подписана от управителя (примерна декларация вижте ТУК);
 8. Вносни бележки или удостоверение от банка за внесен капитал – получавате ги от банката, след като внесете капитала на дружеството;
 9. Документ за внесена държавна такса за регистрация на фирма по сметка на Търговския Регистър към Агенцията по вписванията- заплащате държавна такса по сметка на Търговски регистър, като в графа “Основание” посочвате името на дружеството, което учредявате;

Прилики и разлики между ЕООД и ООД

Разликата тук е, че за създаването на ООД се изготвя дружествен договор, а не учредителен акт както в ЕООД. Необходимите документи са почти идентични с тези на ЕООД, с някои изключения.

Вместо решение на едноличния собственик на капитала, тук имаме Решение на общото събрание. Нотариална заверка се изисква относно спесимена на управителя или управителите, ако са повече от един.

Ако в дружествения договор е предвидено, че:

Решенията на общото събрание на дружеството да бъдат с нотариална заверка на подписите, то същите трябва да с нотариална заверка.

Ако е предвидено: Решенията да бъдат в обикновена писмена, то нотариална заверка не е необходима – чл. 137 ал.4 от Търговски закон.

търговски регистър лого

Такси към Търговски регистър за регистрация на фирма

След като са изготвени, подписани и нотариално заверени, документите следва да бъдат подадена за вписване в Търговски регистър към Агенцията по вписванията.
Ако документите за учредяване бъдат депозирани на хартиен носител в търговския регистър, таксата за вписване е в размер на 110лв. Ако същите се подадат по електронен път от адвокат търговско право, таксата е 55 лв.

Даденото ръководство има за цел да Ви даде общи насоки и да Ви подготви за всичко необходимо, за да си регистрирате фирма. При всички случаи е добре да се обърнете към адвокат търговско право.

 

Абонаментно правно обслужване на фирми, адвокат търговско право

Абонаментно правно обслужване на фирма от адвокат търговско право

Адвокатска кантора “Благоев и Чолаков” предлага абонаментно правно обслужване на търговски дружества, сдружения, еднолични търговци, онлайн магазини, физически лица и хора, упражняващи свободни професии.

Абонаментното правно обслужване е несравнимо предимство за хората развиващи определен бизнес, които търсят непрекъсната правна подкрепа при упражняването на своята дейност. Тази услуга предоставя на нашите клиенти постоянна правна помощ и съдействие при фиксирана месечна цена (абонамент).

Независимо дали сте малък бизнес или голяма корпорация, абонаментното правно обслужване предоставя непрекъснат достъп до правни специалисти, готови да решат всички юридически въпроси или предизвикателства, които може да възникнат. В тези случаи, Вие имате един доверен партньор, който по всяко време може да реши определени правни проблеми и да съдейства по всички въпроси.

За повече информация може да прочетете ТУК.

 

Тагове: цена за регистрация на фирма в София, регистрация на еоод, регистрация на оод, стъпки при откриване на фирма

Често задавани въпроси

Колко време ще ми бъде необходимо за регистрация на фирма чрез адвокат търговско право?
Вписването на дружество в Търговския регистър към Агенцията по вписванията отнема три дни (законово определен срок). Подготовката на всички документи за регистрация на фирма отнема между един и два работни дни.
Каква правна форма за регистрация на фирма да избера?
Ние препоръчваме на нашите клиенти регистрацията на дружество с ограничена отговорност. Това е най-удачната правна форма за малкия и среден бизнес, защото собственика или собствениците на капитала отговарят за задълженията на дружеството ограничено, до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.
Може ли да направя регистрация на фирма, без да съм управител на същата?
Да, при дружествата с ограничена отговорност управител може да бъде всяко лице избрано от собственика на капитала и отговарящо на изискванията, определени в Търговския закон. За целта управителя следва да бъде вписан в Търговския регистър.
Колко ще ми струва регистрация на фирма ако използвам услугите на адвокат търговско право?
Адвокатския хонорар на адвокат търговско право за регистрация на фирма се определя съобразно законоустановения минимум по Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.