Регистрация по ДДС

Регистрация по ДДС

Защо и как да се регистрирам по ДДС? Доброволна и задължителна регистрация по ДДС - какво е важно да знаете и от какво да се пазите? Ползи и недостатъци от регистрация по ДДС. Възстановяване на ДДС.
Регистрация по ДДС Защо и как да се регистрирам по ДДС? Адвокат данъчно право

Едни от най-важните видове данъци за един бизнес са данък печалба и ДДС, като в зависимост от сферата и дейността, в която е насочен вашият бизнес, могат да бъдат приложими и акцизи, мито и др. Съществуват определени условия, при които регистрация по ДДС е доброволна или задължителна. Добре е да бъдете запознати с тях, за да избегнете излишни неблагоприятни последици, включително и налагането на глоби от органите на НАП.

Какво е ДДС (Данък добавена стойност) ? 

ДДС е косвен данък, който се заплаща от крайния потребител при покупка на услуги и стоки. Той се начислява единствено върху добавената стойност на един продукт. Същия се дължи при определени условия, които се обобщават по следния начин:

 • Доставчикът да е регистриран по Закона за ДДС;
 • Да е осъществена продажба на услуга или стока;

Доставките, при които трябва да бъде начислен данък добавена стойност се наричат облагаеми доставки. Така, ако вашата фирма е регистрирана по ЗДДС и продавате стоки и услуги в България, то е задължително да начислявате данък добавена стойност върху цените на вашите стоки и услуги. ДДС се формира като сбор от данъчната основа и данъчната ставка и е в размер на 20%. Ако сте сте зъболекар и един преглед при вас струва 200лв. и сте регистриран по ЗДДС, пациентите (клиентите) ще трябва да заплащат 240лв.

Следователно всеки месец, при подаването на месечната декларация по ДДС, вашата фирма ще трябва да внесе тези 40 лв. по сметка на НАП.

Какво представлява данък добавена стойност ДДС

Намалена ставка на ДДС от 9%

Във връзка с пандемията и въведеното извънредно положение, законодателят промени данъчната ставка на 9 % за определен вид стоки и услуги.

Ставката на данъка е 9 % за:

 • услуга по настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, с място на изпълнение на територията на страната;
 • доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път, или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), периодични печатни произведения – вестници и списания, на физически носители или извършвана по електронен път или и двете, различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание;
 • доставки на храни, подходящи за бебета или за малки деца, бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули;

Намалената ставка на данъка от 9% се прилага до 31 декември 2023 г. за следните доставки с място на изпълнение на територията на страната:

 • ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, включително състояща се в доставка на храна за вкъщи;
 • доставка на обща туристическа услуга, както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници;
 • доставка на услуга за използване на спортни съоръжения;

Как да се регистрираме?

Законотворецът е очертал два вида регистрация по този закон:

 • доброволна регистрация;
 • задължителна регистрация;

Доброволна регистрация по ЗДДС

Всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация има право по свое желание да се регистрира по ЗДДС. Доброволната регистрация (регистрация по избор) по ДДС е регламентирана в  чл. 100 от ЗДДС и може да се направи както при регистрирането на фирмата преди започването на нейната дейност, така и след стартирането на същата.

Има  възможност в Търговския регистър заедно с документите за регистрация на фирмата да се подаде и искане за доброволна регистрация по ДДС. Особено, ако фирмата работи с контрагенти от чужбина, доброволната регистрация за нова фирма е много подходяща.

Процедурата по регистрация е значително по лесна и облекчена, ако се направи непосредствено след създаването на самата фирма. Ако фирмата е извършвала вече дейност преди регистрацията, проверяващите лица от НАП в повечето случаи ще поискат документи като фактури и отчети. Същите правят проверка, срокът за която е 7 дни от подаването на заявлението за регистрация по ДДС. След приключване на проверката се издава един от следните документи:

 • Акт за регистрация по ДДС – когато е установено, че задълженото лице отговаря на условията за регистрация;
 • Отказ за регистрация по ДДС – когато е установено, че не са изпълнени условията за регистрация;
 • Уведомително писмо – писмо, което се връчва на регистрираното по ЗДДС лице с информация за задълженията му по ЗДДС;
 • Удостоверение за регистрация – издава се едновременно с акта за регистрация;

Повечето от търговците предпочитат да се регистрират по ЗДДС преди да извършат разходи, за да могат да се възползват от правото си да възстановят част от вложенията си до размера на вече платения данък добавена стойност.

Задължителна регистрация по ДДС

Регистрацията по ДДС става задължителна при достигане на облагаем оборот от 100 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Ако лимитът бъде достигнат по-рано от дванадесетия месец, непосредствено след това, трябва да бъде подадено заявление за регистрация.

Регистрацията трябва да бъде направена в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който дружеството е достигнало този оборот като следва да се подаде заявление за регистрация (чл. 96, ал.1 от ЗДДС).  Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, задълженото лице е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

Важно! Ясно трябва да се направи разграничението, че при задължителната регистрация се има предвид достигане на сумата от оборота на продажбите, а не на печалбата. 

Спазването на сроковете за задължителна регистрация е изключително важно. Неспазването на срока или неговото изпускане води до имуществена санкция за фирмата и глоба за управителя. Също може да доведе и до данъчна корекция за периода, през който дружеството е трябвало да начисли данък добавена стойност, но не го е направило. Ако Ви бъде наложена глоба или някаква имуществена санкция, своевременно трябва да се свържете с адвокат данъчно право, за да може същата да бъде обжалване и съответно отменена.

По надолу ще разгледаме някои случаи, въз основа на които възниква задължението за задължителна регистрация:

 • Задължителна регистрация за предоставени и получени услуги от чужбина. По отношение получените услуги от чужбина, задължителната регистрация включва случаите, когато едно лице получава услуга от друго лице, което обаче е чуждестранно. Тоест това лице е регистрирано някъде в чужбина (например ползвателите на онлайн платформи с търговска цел като Amazon, Facebook, Google, и др.).

В този случай няма никакво значение дали чуждестранния контрагент е лице, което е установено в рамките на Европейския съюз или извън него. Във всички случаи, лицата, които получават услуги от чужбина, подлежат на задължителна регистрация;

 • Задължителна е регистрацията по ЗДДС, когато лицето предоставя услуги на контрагенти, установени в Европейския съюз. В този случай, правилото е за подаване на заявление за регистрация в 7 дневен срок преди да е извършена услугата. Тук ако контрагентът е установен в държава извън ЕС, то за тези продажби не е налице задължение за регистрация;
 • Задължителна регистрация при вътреобщностни придобивания (ВОП). Вътреобщностно придобиване е придобиването на стока, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
  На осн. чл. 99 от ЗДДС на задължителна регистрация подлежат всички данъчно задължени лица, нерегистрирани по ЗДДС, които в рамките на текущата календарна година са извършили вътреобщностни придобивания на обща стойност равна или надхвърляща 20 000 лева;
 • Задължителна регистрация в резултат на преобразуване. В настоящия случай, ако задълженото лице придобие стоки и услуги от регистрирано лице в резултат на: прехвърляне на предприятие; преобразуване на търговско дружество; извършване на непарична вноска в търговско дружество, трябва да се регистрират по ДДС в 7-дневен срок от вписване на обстоятелството в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ;

Отказ за регистрация

Компетентните органи по приходите могат да откажат регистрация на лице, което:

 • не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на ДОПК;
 • не посочи електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване;
 • има публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения;
 • системно не изпълнява задълженията си по закона за ДДС;
 • промени адреса си за кореспонденция и не уведоми по предвидения за това ред;
 • не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, изискани от органа по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите;

Ползи и недостатъци

Фирмите, регистрирани по ЗДДС подлежат на по-строг контрол, като имат задължението да начисляват ДДС върху стойността на стоките и услугите, които предлагат. Това може да се отбележи като недостатък за дружествата, които предлагат само услуги, защото по този начин се оскъпява услугата. Освен това регистрираните по закона за ДДС имат задължението до 14-то число на всеки месец да подават така наречената справка-декларация по ЗДДС пред НАП.

Възстановяване на ДДС

Възстановяване на ДДС

Положителен се явява факта, че след като едно дружество е регистрирано по ДДС, то има право да получава данъчен кредит – възстановяване на ДДС. Това е сумата, която има право данъчно задълженото лице да приспадне от ДДС-то, платено за получените от него услуги и стоки.  Данъчният кредит е може би основната причина фирмите в България да се регистрират доброволно по ЗДДС.

Този механизъм дава възможност на дружествата да приспадат своите разходи с ДДС от приходите, които получават отново с ДДС, и по този начин в крайна сметка да внасят по-малко данък в НАП, като същевременно част от сумите се изразходват за възстановяване на ДДС.

Трябва да се има предвид, че в последно време агенцията за приходите все по-стриктно следи за спазване на правилата за ДДС и потенциални злоупотреби се установяват все по-често. Познаването на данъчното право и като цяло на законодателството в детайли, както и стриктното спазване на механизма на ДДС,  са в основата на успешния и печеливш бизнес.

Ако Ви предстои регистрация по ДДС или още не сте взели категорично решение дали да регистрирате дружеството си, е добре да се обърнете към адвокат данъчно право, за да Ви разясни всички правни възможности и последици от тази процедура, за да избегнете бъдещи неблагоприятни последици.

Често задавани въпроси

Каква е таксата за регистрация по ДДС към НАП?
НАП не изисква такси при подаването и приемането на заявление за регистрация по ДДС.
Каква е санкцията за неподаване на заявление за задължителна регистрация?
За неподаване на заявление за задължителна регистрация, санкцията е глоба за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5000 лв. Ако сте в такава ситуация, се свържете с адвокат данъчно право, за да може санкцията да бъде обжалвана.
Кога мога да се дерегистрирам по ЗДДС?
Когато облагаемият ви оборот падне под 100 000 лв. за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, както и в други случаи описани в закона. В случаите, когато регистрацията по ЗДДС е по избор, не може да бъде направена по-рано от 2 години от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията. След датата на дерегистрация дружеството/лицето няма право да начислява данък и да приспада данъчен кредит.
В какъв срок НАП трябва да ми възстановят ДДС?
Срокът за възстановяване на данъка зависи от това, дали от страна на приходната администрация във връзка с приключилата процедура по приспадане, ще ви бъде извършена проверка или ревизия. Ако не бъде назначена ревизия, а само проверка, срокът за възстановяване е 30 дни от подаването на последната справка-декларация и след като се прихванат изискуеми публични задължения (ако имате такива).